2
Ikonma joi jato onanmaibo
(Jud. 4-13)
Moatianra *Israel jonibo xaran ikonma *profetabo jakana iki, jaskáribiira mato xaran janoxikanai ikonma joi jato onanmaiboribi. Jabaonra onantimaaxonbo jaton jakonma shinanbo jato onanmanoxikanai; ja kopíaxon noa jan kishpinmaa Ibobira ikonmanin yoinoxikanai. Jato jaskáai ikaxa basima jabo manotiain bonoxikanai.
Icha jonibaonra jan cheata jakonma jawékiboribi anoxikanai; jatian jatokopiribira ja ikon joi jakonmaakinbo yoinoxikanai.
Koríkinin keenyorabo ixonra, parankin joibo yoixon mato koríkibo bichinnoxikanai. Ikaxbi moatianbi jaskarabiribi iti Diossen shinanxonabo ikenra, jabo ponté manótiain boaibobires ikanai.
Ja ángelbo ochakanketianra jaton ocha akábaon Dios shinanbenoyamaa iki; jaskáxonra masábires tenetiain jato potaa iki, cadenaninbo nexayonxonra, yamé meran jato xepoa iki, ja akonbireskin jaton akábo jato yoixonti nete senenai kaman.
Jaskáribiira ja reken jonibo ochakanatonin Dios shinanbenoyamaa iki; jaskákinra jatoki icha oi bemaxon ja jakonma jonibo jato keyoa iki, jainxon ja ponteti jatikiriakin jato joi yoia Noé betan kanchis jonires jato kishpinmaa iki.
Jaskáribiakinra, chiimapobicho banekantiakin menoanan ja Sodoma betan Gomorrain iká jonibo jato Diossen keyoa iki, jaskáxon rama jakonma akí jakana jonibaonribi ja oinxon onankanon ixon.
Ikaxbira Lot jaweayamaa iki, itibi keskati jaa ikax; jonibo jakonma jawéki akí cheatax jakanabo oinnax, jato kopi masá shinanni jaa oinxon.
Ja Lotkanra jato xarameax itibi keskati jaa ixon, akonbireskin jato kopi masá shinanna iki; jabaon ocha akanaibo netetiibi ninkákin itan janbi ointaananribi.
Ikaxbi Ibonra ja ikonhaax jaki koshiax jakanabo ja tanakaati jawékiainoabo jato xabáakai. Jatian ja jakonma akaibora, nete senenketian masá tenetiain potanoxon jato imaabobiribi ikanai.
10 Jaskáakinra jaton keenai jakonmabores akí jakanabo, itan ja non Ibora koshii iki ixon, ikonhayamaibo Ibon jato castiganoxiki. Jaskara jonibo riki jaton keena keskábores akaibo itan rabitaibo, jaskatira jabo ja ángelboki jakonmaibo yoyo itibo rakéyamakanai.
11 Ikaxbi ja ángelbaonra koshiboribi itan atipana koshiabo ixonbi, Ibo bebonxon jato jakonmaakinbo yoiti atipanyamake.
12 Jaskara jonibo riki yoinabo ikai keskatires jakanabo ikax shinanhomabo, yatanxon retekanti yoina keskábores. Jaskatira ikanai jabaon onankaskinhamai jawékiboki jakonmaibo yoyo iki, ikaxbira yoinabo atinres jato retenoxikanai,
13 jabaon jato imaa keskáakinribi jato onitsapimataanan. Jabora netenbi jakonmabo akí raroshamanres ikanai. Ja maton rarokin fiestaakainbo boax ikanai jan rabinti jakonma jawékibores akí tsokasi.
14 Jaskara jonibaonra teamisti shinanhomaxonbo ainbo ointi atipanyamake, jaskatira jawetianbi ochai jeneti atipanyamakanke; jainxon ja ikoni Cristoki koshikanamaboribi jakonma jawékibores akanon ixon jato parankanai; jaton keen jawéki onainrabo, itan kikin jakonma jonibora ikanai.
15 Ja ikon joi ikonhakin jeneabo ikax, jaton shinan moa wetsaorikanabo riki ja Beornin bake Balaam iní keskábora ikanai, janra aká iki jakonma jawéki axon koríki biti shinankin.
16 Jaskákenbira, yoyo iosma ixonbi joni ikai keskati yoyo ixon jawen burro inakanbi notsina iki, tsokáskin jaskáakinbo moa shinanyamanon ixon.
17 Jaskara jakonma jato axeaai jonibo riki pozo jeneoma keskábo; ja nai koin niwen wetsaori boai keskábo. Jaskatira ja jawetianbi keyoisma masá tenetiain moa botiresbo ikanai.
18 Jaskara jonibora ikanai yankabires jakonhira joinbo yoyo iki. Jatian jaton yora keenai jan cheata jakonma jawékibores akinra, jaskarabo jenea basimabo ikenbi, paranhananbo wetsabo jato ochamaribakanai.
19 Jakonma jawékibo akin jato jenemati joibora yoikanai, jaboribi ja jakonma jawékinin iboabo ixonbi. Tsoaki westíora jawékinin janharesai iki, jara jan iboaxon yonoai iki.
20 Tsoaboki noa jan kishpinmaa non Ibo Jesucristo ikonhabo ixon, moa nato netemea jakonma jawékibo jenea ixonbi, ja jakonma jawékibo aríbaketian janharesai, jara ja moatian ikátiai bebon jakonmabires banetai.
21 Jakonra ikeana iki, jawetianbi ikon joi jan ikonhayamaakaya; moa jaskáakin ja ochaoma esé ikonhaa ixonbi jenenaketian.
22 Ikaxbi jaskatibo ixonra ja yoikanai joi senenhake: “Ochítininra kinanxonbi jawen kinan piribai”, “jatian kochira kikini chokitaxshaman joaxbi, jakiribi manon taranmeeribiai”, iki ikai.* Pr. 26.11

*2:22 Pr. 26.11