3
Cristo jakiribi joti yoii iká
Nokon keen wetsabo, nato riki ja rabé itin kirika wishaxon en mato bomai. Ja rabéainbira moa pontéakin shinanni jakanon ixon en mato eseke.
Shinankanwe ja Diossen *profetabaon mato moatianbi yoini joibo, itan jawen raanabo meranxon, ja kishpinmamis non Ibon ja senenhati joi noa yoiaboribi.
Jainxon onanribikanwe moa netebo senenaitianra, jonibo jaton keenai jakonma jawékibores akí jakanabo inoxikanai. Jatian shiroibores jakanabo ikaxa,
neskatibo yokakaanoxikanai: “¿Jaweki winota ja jakiribi joti jato Criston yoibaini? Ja non rekenbora moa mawákana iki, jaskara iketian non oinna riki ja Diossen nete jonianontian non oinni keskábi”, ikibo.
Jaskara jonibaonra akai, moatianbira nai betan mai Diossen jonia iká iki ixon shinanyamakin; jainxon jawen joinresa mai betan jene janbiribi imaa iki ixonbo shinanyamakin.
Jatian ja oiribi jenen ewamaxonra, jonibo jato keyomaa iki.
Ikaxbi ja rama non oinna nai betan maira, ja Diossenbi jaskáti yoiatoninribi chiikan keyotiresbo iki. Ja chiikanra jato menonoxiki ja jaton akábobiribi yoixonti nete nokóketian, itan ja jakonma joniboribi manotiain kati nete nokóketian.
Jainoax neskara jawékininribi shinanbenoyamakanwe, ja Ibonara westíora nete, westíora waranka baritia keská iki, jatian westíora waranka baritiara, westíora nete keskares iki.
Ja Ibora ja wetsabaon shinannai keskáakin, jaskara iti jan yoiaibo ishton senenmayamaima iki. Mato manaboresai kopí riki jaskatai. Jara keennai, tsoabi manotiain kayamai, jatíxonbi jaton jakonmabo akonkin jenexon Dios ikonhakantin.
10 Ikaxbi ja non Ibo joira westíora yometso joái keskatires jonoxiki. Jatianra ja naibo ras iki, onsati tirin inoxiki, jatian wishtinboribi chiikan keyonoxiki, jatian ja maiabi jain jaa jawékiboribi Diossen keyonoxiki.
11 Jatian jaskati jatíbi jawékibo keyoti boaibobires ikenra, jaki kikini menikaata ikax shinan meran benxokaatax mato jakanti jake.
12 Jaskarabo ikenkaya Dios joáires manaanan ishtontani jotiakin shinanon akanwe, ja joái netera naibo chiikan keyonoxiki, jatian wishtinbora ja chii tiritaiton menonoxiki.
13 Ikaxbi nonra, Diossen noa jain imati yoiai bená mai betan bená nai manai, jainra jatíbi itibi keská ikax jakonbires inóxiki.
14 Neskara kopíra en mato yoiai nokon noi wetsabo; neskara jawékibo iti maton manai kaman, jakonax jakanabo, Diossen joxon nokotiakin shinanireskaya jakanwe, moa ocha akí jeneabo ikax jawenbi yointi yamabo, mato ikanon.
15 Jaskara ikenra maton onanti jake, ja non Ibo ishton joyamai riki, noa kishpinmeekanabo ikanon ikax. Neskara joiboribira Diossen jawen onan shinan meniatonin, ja non wetsa Pablon mato wishaxonke.
16 Neskarabokiriakinribira, ja mato bomai kirikabotiibi mato wishaxona iki. Jatian jatíribi jan wishaa joibora onantikomabo iken, ja onanmashokobaon, itan ja Cristoki ikoni koshikanamabaon, ja jatíribi wishakaata Diossen joibo akanai keskáakinribi wetsaoriakanai. Jaskara kopíra jatonbinix manotiain bonoxikanai.
17 Jaskara ikenra nokon noi wetsabo iketian en mato yoiai, moa neskara jawékibo onanna ikaxkaya, ja Dios ikonhaax jaki koshiabo ikenbi jakonma akai jonibaon paranhanan mato jenemakanaketian koiranmeekanwe.
18 Jaskáyamakinkaya jan noa kishpinmaa non Ibo Jesucristo bebonhakin onanboreskanwe, jawen noimisti shinanyabo ikanwe ¡Jabichores rama itan jatíbitian rabinon akanwe! Jaskarashaman ibanon.