2 TESALONICENSES
Tesalónicainoa joi akaiboki jawen rabé itin Pablon jato kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea Pablo, Silvano, Timoteo, jatíxonra ja Tesalónicainoa joi akaibo, non jato saludo bomai, jaboribi ja Papa Dios, itan non Ibo Jesucristo betan ikanaitian.
Ja non Papa Dios betan non Ibon Jesucriston, jawen xabá shinanya, itan jawen noimisti shinanyabo mato imaboresbanon.
Dios iráke ayananbi yokata
Mato kopira, non jatíbitian Dios iráke ati jake nokon wetsabo. Non jaskáati riki jakon, mato Cristoki koshii jenéyamai, itan wetsaboribi jato noikin maton jeneyamaitian.
Nonbishamanra, raroananbo ja wetsankonia joi akaiboribi matokiriakinbo jato yoiai. Ja akonbireskin masábo tenemakana, itan atikomabo meranbi maton koshi shinan itan maton ikonhaa shinan, jishtiaitian.
Nato jawékininra mato onanmai, ja Dios ponté shinanya ixon, jakopi mato onitsapiti iitaitian, atibi jawen ikinaton jati netenko itibo mato imaa.
Jaskara ponté shinanya ixonra, Diossen jan mato masá tenemaibo jato masá tenemashokoti iki.
Jatian mato jaskati onitsapitaibora, noa aká keskáribiakin maton shinanbo tantimanoxiki. Jatora Ibo Jesucriston jaskáanoxiki, ja jatíbi atipana koshia jawen ángelboyabi chii tiri meranbires joxon.
Jara jonoxiki ja Dioski jawe onankashamaibo, itan ja Jesucriston bená joiki yoitimataibo jato castigani.
Jabora akonbireskin jatíbitian jato castiganoxiki. Jaskataxa ja atipana koshia, itan penébires Ibo betan iamai ochóbires potakaanoxikanai.
10 Ja non Ibo Jesucristo jawen jonibaonbiribi rabiti nete nokóketian, itan ja joi akaibo já oinnax jaki ratéti nete nokóketian. Jatian matora ja non yoiabo ikonhaa ikax, moa jato betanribi iki.
11 Neskarabo kopíra non matoki orankin jeneyamai, atixonbi jan kenaashamanbo mato Diossen imanon ixon. Jainxon ja jakon jawéki atiakin maton shinannaibo, itan ja ikonhaabo ixon maton akai teeboribi jawen atipana koshin mato senenhakinnon ixon.
12 Neskaxonra mato kopi ja non Ibo Jesussen jane rabikanti iki. Jatianra janribi mato rabiti iki, ja non Dios betan Ibo Jesucriston jakon shinanman.