2
Cristo joaitian jaskara iti yoiabo
Nokon wetsabo, ramara ja non Ibo Jesucristo joribaketian, noa jabetan nokoanantibo iketian non mato neskáakin yoiai:
Nonronki ja Ibo joti netera moa nokóke ixon, jato yoia iki ixonbo, ja Diossenbi shinanmaara en yoiai, iamax ea onanmakanara en yoiai o kirika wishá meran yoiaibora en yoiai akinbo mato akana, ishtonbires maton shinanbo wetsaoriamanon ixon.
Jawekeskaxonbi jato paranmayamakanwe, ja Cristo joamatianbira icha jonibaon Diossen joi jenekanti jake, ja manotiain potakaati kaai, ja kikinbires jakonma joni pikóketian.
Nato joni riki, jatíbi ja Diossen jawékiboki, iamax ja rabiti jawékiboki jakonmaatai. Jaskatira iti iki, ja Diossen xobonko jikixon ibotaanan, ea riki Dios ikibo ikí.
¿Matonki shinanyamai, matoiba inontian en mato jaskaraboakin yoiantana?
Jaskáakinra rama moa maton onanke, tsonki jawen nete senenamabi pikónaketian chitea iki ixon.
Ja ramakamanbi tson onanyama jakonma jawéki ikí kaaibora, moa ikí itai, ja jan rama chitea itina pikótiresa maxkáke.
Jatianra ja kikinbires jakonma joni moa pikónoxiki, jara jawen kexakan xoon axonres non Ibo Jesussen janharesnoxiki, jainxonra joxon jawen penekanres jawen koshi bichinoxiki.
Jatian ja kikinbires jakonma jonira, *Satanássen akinnaton jonoxiki. Janra jato parankin jawen koshin ja ratétibo, itan ja oinxon onanti jawékibo anoxiki.
10 Jainxonra meskó jakonma jawékibo anoxikanai, jaskáaxon ja ikon joi noixon, ikonhakashamai kishpinmeetinin keenyamaax manotiain boaibo jato parannoxon.
11 Jaskara kopíra, jato parankin yoikanai janso joi ikonhakanon ixon, jato Diossen oinrestiki.
12 Jaskatax jatíbi ja ikon joi ikonhakashamai, jakonma jawékibo akí raroires jakana jonibo, manotiain bokanon ixon.
Kishpinmanoxon jato Diossen katotabo
13 Ikaxbi nonra mato kopi jatíbitian Dios iráke ati jake, non Ibon noia nokon wetsabo; matopari kishpinmeenon ixon mato Diossen katotabo iken. Ja jakon jonibo noa imai Diossen Shinan meranxon, itan ja ikon joi maton ikonhaa ikenribi.
14 Neskarabo mato imanoxonra, ja jakon joi non yoiai meranxon mato Diossen kenaa iki. Jaskatax Cristo betanbi jawen pené netenko mato jakanon ixon.
15 Jaskara iken nokon wetsabo, shinan meran koshii jenéyamakanwe, jainxon ja nonbishaman kaxon, itan kirika meran wishaxonbo non mato onanmaabaonribi shinanbenoyamakanwe.
16 Jan noa noia, itan jatíbitian noa koshiakin shinanmai, jainxon jawen jakon shinanman manátiabo noa imaa, non Papa Dios betan non Ibo Jesucristonbi,
17 maton shinan bebonhakin koshimabanon, ja maton akai jawékibo, itan ja mato yoyo ikaibo jakon itiakin mato jenémayamabanon.