3
Jaki orankanon ixon, Pablon jato yoia
Jayá senentiainbira en mato yoiai nokon wetsabo, noki orankanwe, ja non Ibon jakon joi ishtontani jatíbiain yoikaanon ixon, itan jakonhaxonbo ninkákantiakin. Matonpari ja joi ninkáxon aká keskáribiakin.
Orankanwe ja jakonma jonibaon itan bebonbires yoitima jonibaon, noa jaweayamakanon ixon, jatíxonbira ja joi ikonhayamakanai.
Ikaxbi ja Ibonra nobetan senenhai ixon, maton shinan meran koshibo mato imati iki, itan jatíbi jakonmainoa mato koiranti iki.
Jatian ja non Iboki koshiabo ixonra non ikonhai, jaskara non ati yoiabora maton akai ixon, itan aaboreskinra maton jeneyamai ixonribi.
Ja Diossen jato noia keskáakinribi, wetsabo jato noiabo mato Ibon imabanon. Jainxon ja maton masá teneainkobo Cristo jayata iní koshiaribi mato imabanon.
Teetaibo ikanti jato yoia
Non Ibo Jesucriston janenkora non mato yoiai nokon wetsabo, ja joi akai ikaxbi teeyosma jonibo betan raenanyamakanwe, jaskara jonibora ja non onanmaa keskatibo jayamakanke.
Matonra onanke, ja non ikabo chibanoxiki, mato jawekeskati jati iki ixon. Noara mato betan inontian teeyamai chikishibores iiyama iki.
Jainxonra kopiáxonmabi maton pitibo non mato pianaanama iki, jaskáyamaira yaméyabi netenbo noa kikini teeta iki. Paxkinyonon kaman, jaskatax maton akinaibicho noa itima kopí.
Ikonkon noa akinkanwe ixonbo non mato yokátibo jaribakenbira, noa teeta iki. Jaskatax noa ikai keskatiribi mato ishokokanon ikax.
10 Jatian mato betan ixonra neskara senenhati joibo non mato yoia iki: Jaweratoboki teekashamai, jabaonra pitima iki akin.
11 Jaskara ikenbira non ninkáke, jatíribi matobo teekashamai ja atima jawékibores akí kawantanaibo.
12 Jaskara jonibora ja Ibo Jesucristo janenko non yoiai, jaskatax jakon jati kopikaya jakonaxes teekantiakin.
13 Jakon jawékibores akí jatsanyamakanwe nokon wetsabo.
14 Jaweratoboki nato kirika meran non yoiai joibo ninkákashamai, oinkanwe tsoarin ixon, jatianra moa mato já betan raenantima iki, ibanon rabini ikax.
15 Ikaxbi rawíayamakanwe. Ja mato betan joi akai ikenkaya, jakonhaxonres esekanwe.
Senentiainbi jato saludana
16 Ja jato jakonbires imai non Ibonbi mato jakonshaman imabanon, jatíbitian itan meskó winótiainxonbo. Ja non Ibo mato jatíbibo betan ibanon.
17 Ea Pablonra, enbishaman nato saludo wishaxon mato bomai, jaskáakinra en wishaxon firmanai, jatíbi en jato bomai kirikabo.
18 Ja non Ibo Jesucriston jawen noimisti shinanman, mato jatíbibo akinboresbanon.