3 JUAN
Jawen kimisha, itin Juanman kirika wishaa
1
Jato saludana
Ea riki ja *anciano, enra ja en akonkin noia Gayo saludo bomai.
Nokon keen wetsá, enra miki orankin Dios yokatai, ja min shinan meran mia jakonbires ikai keskatiribi, jatíbiain mia jakonbires inon ixon, itan min yoraribi mia jakonbires inon ixon.
Jatíribi miibakeax bekana joi akaibaonra ea yoikanke; ja ikon joi chibankin jeneyamai. Mia jaskataibo ninkataxa ea ikonbiresi raroke.
Ja nokon bakebi keskábo, ikon join yoiai keskati jakanabo ninkataxa, ea ikonbiresi raroai.
Nokon keen wetsá, minra ja wetsankoniax nokotai non wetsabo jatíbi jakonhaxon akinkin jeneyamai iitai.
Jaskáakin min jato akinnabora, ja joi akaibo tsinkíkanainxonbo jabaon jato yoike, noixon min jato akinnabo. Ja jayá wetsanko tekiti jan yoronkanaibaon jato akinkin jeneyamawe, ja Dios keenai keskáakin.
Jabora ja Jesucriston joi jato onanmai boaibo iki. Jaskatira ja Dios ikonhayamaibaon jato jawebi akintinin keenyamakanai.
Jaskara ikenra, non jato akinti jake, jaskáaxon ja ikon yoikanaitian, non jato akinti kopí.
Diótrefes betan Demétrion ikábo jato yoia
Ja joi akaibokira kirika wishaxon en bomaa iki, ikaxbira Diótrefesnin non yoia noa ninkáxonkashamaa iki, jabichores jato xaran kikin ikasai ixon.
10 Jakopira, jawetianki ea jain kaai, jatianra en kenaxon notsini kaai. Jara jakonmaibo noa yoii iananbi, noki jansoibo iitai. Jatian jaskarabicho iamaira, ja wetsankoniax nokotai non wetsabo, jato bikashamai. Jatian jatíribibaon jatoiba imakasaitianra, jato bimakashamai; jatian jato jaskáabi bikaskanaitianra, moa jainoa jato pikoai.
11 Nokon keen wetsá, ja jakonma jawékibo mawayamawe. Ja jakon akanai jawékiboreskaya mawawe. Ja jakon jawéki akaibo riki Diossena, jatian ja jakonma jawéki akaibora, jawetianbi Dios onananmabo iki.
12 Jatíxonbira Demetrio jakon jawékibores akí jaa yoikanai, jatian jawen ikainkobora ikonkon jishtiai. Nonribira yoiai jakonibora ja ikai ixon, jatian minra onanke, non ikon yoiai.
Senentiainbi yoia joibo
13 Ichara jake en mia yoiboresti, ikaxbira en mia wishaxonyamake.
14 Enra ishtontani mia oinni kati shinannai, jatian kaaxa ea mibébishaman yoyo iti iki.
15 Ea keenai riki, mia jakonbires xabá shinanya itin. Ja neno iká mibé raenanaibaonra mia saludo bomai. Minribi ja jainoa nobé raenanaibo noa saludo menixonwe, westíorabo noa jato saludanxonpakewe.