JUDAS
Criston tee axonairibi ixon, joi akaiboki Judassen kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Judas, Santiagonin wetsa itan Jesucriston yonoti. Ja Papa Diossen noixon katotabo, itan Jesucriston koiranabora en saludanai.
Abánon ja Diossen, jawen akinmisti shinanman, jawen jakon xabá shinanman, itan jawen noimisti shinanman, mato akinboreskin.
Ikonma esé yoiaibo
(2 Ped. 2.1-22)
Nokon noi wetsabó, eara ikonbiresi keenai, ja mato betanbi noa kishpinmeetabo, non onanna joikiriakin mato wishaxontin; ikaxbi ramara atiora iketian en mato axonai, ja ikonhati joi jawen katota jonibo jato Diossen meniaton paranan mato ikanon ixon.
Jatíribi jonibora jansoaxbo mato xaran jikikanke. Jaskara jonibo jato Diossen castiganti yoii ikara, moabi Wishá meran jake. Jabora jakonma jonibo iki, Dios jakon shinanya iketianra, jaki paranataanan jakonmabires jawékibo akanai. Jabaonra ja Ibo Jesucristo, jabicho jatíbinin Ibo ikonhakashamakanai.
Maton onankebira, en mato shinanmaribai, ja Ibonra *Israel jonibo Egipto mainmea jato pikoa pekáo, ja ikonhayamai jonibo jato keyoa iki.
Jainxon ja ángelbo, koshi imaabi jato ikainkoniax pikókanketianra, Diossen ja kikinbires yamé meran jato xepoa iki, ja jato castiganti ani nete senenai kaman.
Ja ángelbo iní keskaribira iká iki, ja Sodoma betan Gomorra jeman iká jonibo, itan ja patax iká jemabaon ikana jonibo. Jain jakana jonibora ikana iki, yorantinin koríki biaibo, itan ja atimabo betanbires yoranti akí cheakanabo. Jaskara kopíra, Diossen ja jatíbitian keyóyosma chii jatoki pakéxon, jatíbi jato keyoa iki. Jaskara winókani jawékibaonra, jaskáshokonaketian, jatikaxbi koiranmeeti jato onanmai.
Jaskáribira winoti bokanai, ja en mato yoikin atai jakonma jonibo. Jaton iresbiresa shinanmanra jaton yora ramiakanai, ja Ibon koshira jawebi onankashamakanai, itan ja ángelbokiribi jakonmaibo yoyo ikanai.
Ja ángelbaon koshi arcángel Miguelninbira, ja Moiséssen yoran paranan, Satanás betan ibékonkinbi, jakonmaakin yoititianbi, neskáa iki: “Abanon mia Ibonbi notsinkin”, akin.
10 Ikaxbi ja jonibora, jaton onannama jawékiboki, jakonmaibiresbo yoyo ikanai. Jatian ja yoinabaon atinshokores, jabaon onannatonra akanai, jatonbinix jan jakonmati jawékibores akin.
11 ¡Jawe ireskiaipanon! Ja jonibora, Caín iní keskatiribi iki ikanai. Koríki gananti shinanyares ikaxa, Balaam iní keskaribii jakonmain pakékanke. Jainoax ja Coré iní keskaribiira, jaton yotimaninbi ja jonibo mawati iikanai.
12 Jaskara jonibo riki rabinhomabo, tsinkíxon maton jawékiainko mato xaran jikiax ikanai, shiroananbi icha jawékiai raroshamanbo. Jabo riki, jatonabichoakin shinannaibo, ja nai koin oioma, niwen oken boanbekonai keskábo. Jabora jawen bimititian jiwi bimiamai keskábo iki, moa taponyabi mexaa ikax, kikinni mawata keskábo.
13 Jaskara jonibo riki, ishtonbires sinataibo, jaton jakonma rabinti akaibo iki, ja aniparo bechonman bakox potaa keská onantibires. Jabora joékaini paketai wishtin keskabo ikax, moa jatíbitian masábires tenetiain, kikin yamé meran, katiresbo ikanai.
14 Jaskara joni jaskáti yoiira iká iki, ja kanchis itin Adán pekáo iká Enoc neskati: “Enra ja Ibo jawen kikinbires icha ángelboya joaitian oinna iki,
15 jatíbi jonibo jaton aká jawékibo jato yoixoni, itan jakonma jawékibires akanabo kopí, itan jaki jakonmaibires yoyo ikanabo iketian, jato akonbireskin castigani”, iki.
16 Jaskara jonibora, jatíbi jawéki kopí joikanai, itan jakonmaibiresbo yoyo ikanai. Jabaonra benai jatona jawékibichores. Jainoax yoyo iki rabíkanai, itan jato jawéki bichinkasires, wetsaboki jakoni yoyo ikanai.
Joi akaibo esea
17 Ikaxbi mato, ja nokon noi wetsabó, shinankanwe, ja non Ibo Jesucriston raanabaon mato yoini joibo.
18 Jabaonra mato yoia iká iki: “Moa netebo senenkaitianra, janoxiki jatoki jakonmai shiroai jonibo, jaton jakonma ati keen shinanman imaa, keskati jakanabo”, akin.
19 Ja jonibo riki, jatonbiribi tsamabo axon, jato ikinnaibo, jaton keena keskábores akai ikax, jato meran Diossen Shinan yamabo.
20 Ikaxbi mato, nokon noi wetsabó, ja maton ikonhaa jakon shinanmanbi, koshii jenéyamakanwe. Diossen jakon Shinanman akinnaton orankanwe.
21 Diossen noimisti shinanki koshii jeneyamawe. Jainoax manákanwe, ja non Ibo Jesucriston jawen akinmisti shinanman, jatíbitian jati netenko noa imai kaman.
22 Ja rabé shinanyabo, jato noibaxon, akinkanwe.
23 Jatíribibo jato kishpinmakanwe, ja chii meranoa jato ishton pikoti keskáakin. Jatian wetsabo noibaxon akinkanwe, ikaxbi koirameekanwe, ja jakonma jawékibo akanaton, jaton chopa tsaiabobi jato omisnankanwe.
Senentiainbi Dios rabia
24 Ja Diosbicho riki, ochan pakénaketian, mato jan koiranti atipana koshia, itan jakopi jakonmanin yointi yama ikax, raroshaman ja iká bebon, jawen joébires ikainko mato imati atipana.
25 Ja riki, ja non Ibo Jesucristo meranxon, noa jan kishpinma Dios. Jara jatíbibaon koshi iki, jainoax atipana koshia iki, itan yoiti koshia iki. Jara moatianbi, ramakamanbi, itan jatíbitian rabinoxikanai. Ibanon jaskara.