HECHOS
Jesussen joi yoiaibo ikana
1
Diossen Shinan jato raanxonti Jesussen yoia
Ja reken kirika meranra en mia wishaxona iki, nokon keen Teófilo, jatibi ja Jesussen aká jawékibo, itan jato jan esebeabo mia onanmakin, ja peokootainxonbi,
ja naikan kaai keyatai kaman akábo yoikin. Kaamatianbira Diossen Shinan meranxon, ja tee akantibo jawen raanabo jonibo jato onanmaa iki.
Ja mawáibata pekáora, moa jiria onankanon ikax, jato oinmai nekebi ichai meskoti jatoki pikota iki. Chosko chonka nete senenra jato jaskáakin oinmaa iki, jainxonra ja Diossen ikinaton jatikiriakin jato yoiboresa iki.
Jatian jawen tee ati raanti jonibo betanpari ixon, Jerusalénhainoax jaweranobi bokantimapari yoikin, Jesussen jato neskáa iki: —Ja nokon Papan mato meninoxon yoini jawéki, en mato yoiibata senenhai kamanpari manákanwe.
Ikon riki Juanmanra onpaxenres jato bautizana iki. Ikaxbi jawetii nete pekáora, Diossenbiribi jawen Shinanman mato bautizanoxiki —akin.
Naikan kaai, Jesús keyata
Jatian jain jabé tsinkíkanabaon, Jesús yokákana iki: —¿Ramaki ja *Israel jonibo moatian ikáni keskáribiakin, min jato jakiribi imatiki Ibó? —akin.* Nato riki ja Israel jonibo romanobaon jatoaresa iketian jato xabáaxon ja moatian ikátiai keskáribi jato imati yoii iká.
Jatian Jesussen jato yoia iki: —Matonra onanti yamake, nokon Papan ja nete jawen koshi shinanmanbi anoxon shinanna jawéki.
Ikaxbi ja Diossen Shinan mato meran joketianra, atipana koshi maton binoxiki. Jatianra ea ikábo onanna ikax, jato yoii mato kanoxiki; Jerusalénhain, jatíbi ja Judea betan Samaria main, itan ja kikin ochóbo ikana mai senenainkobo —akin.
Jato jaskáakin yoitaanan, Jesús jato napomeaxbi keyataitian oinkanabi, nai koinman rakoakebainketian moa oinyamakana iki.
10 Jatian já kaaitian bochiki nai oinni iikanainbi, rabé joni joxoshaman chopa saweya jatoki pikota iki.
11 Jatian jabaon jato yoia iki: —Galilea jonibo ¿Jawekopiki maton bochiki oinkin jeneyamai? Ja mato betan iitibi naikan kaa Jesúsbira inóxiki, ja naikan kaaitian maton oinna keskatiribi, naikanmeax jakiribi joribai —akin.
Judassen toan iti Matías katókana
12 Jatianra ja Olivos mananmameax, ja joi yoiti katotabo jakiribi moa Jerusalénhain beribakana iki. Ja jema iká iki, tantiti neten jatio ochóres kati esekan yoiaitio ochó. Jara iká iki Jerusalénhainoax westíora kilómetro jawen ochó.
13 Jatian nokotax, jain nokókana xobo bochiki mapekana iki. Jabo ikana iki; Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, jainoax ja Alfeon bake Santiago, Simón ja Zelotebo betan ikátiai; jainoax Jacobon bake Judas.
14 Jabora jatikaxbi jainbicho tsinkiti jenéyamakatikanai, jaskáaxon jatíribi ainbobo betan, jainoax Jesussen tita María, itan ja Jesussen wetsaboyaxon orannox.
15 Iitira wetsa neten, ja westíora pacha rabé chonka joi akaibo tsinkíkana bebon nixon, Pedron jato yoia iki:
16 “Nokon wetsabó, Wishá meran yoiai keskatira moa senenke. Neskarabo itira David meranxon Diossen Shinanman yoinike, ja Judassen jato Jesús yatanmati.
17 Judas iká iki nobébi, janra non akai teeribi akátiai.
18 Ikaxbira ja Jesús jato yatanmaketian kopíakana koríkinin maroxon mai bia iki. Jaskaa pekáora ja Judas maponbi paketi toa ikax, jatíbi jawen pokobo jokonkaini mawata iki.
19 Jaskara winotara, jatíxonbi Jerusalénhain ikábaon onankana iki. Jaskáxonra ja mai janekana iki, Acéldama akin. Ja iki: ‘jimi mai’, iki iká.
20 Salmos wishá meranra ikai neskati: ‘Ibanon tsoabi jain yamaax, jawen xobo xabábicho iki’, Sal. 69.25 Jainoax iribai: ‘Abánon wetsan jawen tee bikin’, iki.§ Sal. 109.8
21 Jatian nenora itinkanke, ja non Ibo Jesús noobetan inontian jatíbitian nobébi iikiranabo.
22 Jabora Juanman, Jesús bautizanontian, itan ja naikan kaai keyatai kamanbi nobébi ikana iki. Jatian jainoara westíora noo betan iti non janeti jake, janribi nobébi, ja Jesús jirini joibo jato yoinon ixon”, akin jato aká iki.
23 Jaskáaxonra jainoa katónoxon, rabé joni shinankana iki; westíoranin jane iká iki José Justo jawen wetsa jane iki Barsabás, jainoax wetsa iká iki Matías.
24 Jaskáxonra neskáakin orankana iki: “Ibó, jatíbi jonin shinanra min onanke. Rama noa onanmawe, nato rabéainoaki, jawerato min katota iki,
25 ja jawen katinkobiribi kakin, jawen ati tee iká Judassen jenebaina joi yoii kati tee binon ixon”, akin.
26 Jaskáaxon *suerte akana, Matíaski paketa iki. Jaskatax ja chonka westíora raanabo betan biakaata iki.

*1:6 Nato riki ja Israel jonibo romanobaon jatoaresa iketian jato xabáaxon ja moatian ikátiai keskáribi jato imati yoii iká.

1:12 Jara iká iki Jerusalénhainoax westíora kilómetro jawen ochó.

1:20 Sal. 69.25

§1:20 Sal. 109.8