2
Diossen Shinan joi akaiboki joá
Moa *Pentecostés fiesta nokóketian, joi akaibo jatikaxbi jainbicho tsinkíkana iki.
Jaskákenbira, koshi niweaba beai keskati, naikanmeax ratéresi koshin riri iki jain ikana xobo meran nabetseeta iki.
Jaskataitian oinkana, jana jisá chii tiri keská mayakayabo jatotiibi iiakebaina iki.
Jatianra jatikaxbi moa Diossen Shinan bochóya ikana iki, jaskataxa wetsa joibaon yoyo iki peokookana iki, ja Diossen Shinanman jato yoyo imai keskatibo.
Ja netebaonribi ikana iki Diossakin shinannai judíobo, jatíbiainoax Jerusalénhain merati bekanabo jai.
Jabora jaskati riri ikaitian ninkatax tsinkíkana iki. Bexonra jaskáshamanxon onanti atipanyamakana iki, ja joi akaibo jaton joibaonribi yoyo ikanaitian ninkatax.
Moa shinanhoma itan kikinni ratetax, neskatibo yoyo ikana iki: —¿Galileainoa jonibomakayarin nato jaskati yoyo ikaibo?
¿Jawekeska kopíki, non joinboribi yoyo ikanaitian non jato ninkatai?
Nenora ikanai: Partossainoabo, Mediainoabo, Elamhainoabo, Mesopotamiainoabo, Judeainoabo, Capadociainoabo, Ponto janeya mainmeabo, Asiainoabo,
10 jainoax Frigiainoabo, Panfiliainoabo, Egiptonkonia itan Cirene ochóma iká Libiainoabo. Jainoax, jaribakanke Romameax bekanabo.
11 Jatíribibo iki judíobo, jainoax wetsabo iki judío jikikanabores. Jainoax jaríbake Cretainoax, itan Arabiainoax bekanaboribi. ¡Jatíxonbira non ake ninkákin, ja Diossen ratéti aká non joibaonribi yoikanaitian! —ikibo.
12 Jatikaxbi ikana iki ratékanabo itan jaton shinanbobi yama. Jaskatax jatonbinix yokakanani, neskákana iki: —¿Jaweki winókana? —ikibo ikana iki.
13 Ikaxbi jatíribibo shiroires ikana iki: —¡Paenaxa ikanai! —ikibores.
Joni icha tsinkitabo Pedron yoia
14 Jaskákanaitian, ja chonka westíora jabé raanabo betanbi, wenixon koshinshaman jato Pedron yoia iki: “Nokon kaibo Judíobo, itan mato Jerusalénhainoabo, ninkáxon, onankanwe en mato yoibanon:
15 Natobora paenamabo ikanai. Maton shinannai keskáma riki noa. Iskon hora ikaxiki yamékiripari, jain barira tsoabi paena iosma iki.
16 Nenora iki itai, ja *profeta Joelnin yoini keská seneni. Jara neskata iki:
17 ‘Dios iká iki, nete senenaitianra, nokon Shinan en jatíbi joniboki pakenoxiki; jatianra, ja maton bake
benbobo, itan maton bake ainbobo nokon Shinanman yoyo inoxikanai. Maton bake ranonbaonra namá keska
meranbo oinnoxikanai. Maton yosibaonra, oxaxon namá meranbo oinnoxikanai.
18 Ja netebaonribira, nokon yonoti joniboki itan nokon yonoti
ainbobokiribi, nokon Shinan en pakenoxiki.
Jaskáakin en akára, nokon janenko joi yoinoxikanai.
19 Naikan, itan maiorira ani ratéti jawékibo en jato
oinmanoxiki; jimi, chii, jainoax koin kextó.
20 Barira nokanoxiki, oxera jimi keska inóxiki, ja non Ibon
jaton akábo yoixonti ani nete senenamatianbira,
jaskarabo inóxiki.
21 Ikaxbi jaweratobaonki akinnon ixon, ja non Ibo yokatai,
jabora kishpinnoxikanai’, iki.* Jl. 2.28-32
22 En mato yoiaipari ea ninkaxonkanwe *Israel jonibo: Matonra kikinhakin onanke, ja Nazarethainoa Jesussen koshi mato Diossen oinmaa, já meranxonbi ani ratétibo itan, ja oinxon onantibo axon.
23 Jatian, ja jonira jaskáti Diossen shinanni iketian, maton yatanxon retea iki, jakonma jonibo korosen amataanan.
24 Ikaxbi Diossenra xabáaka iki, ja mawainoa jiriataanan. Ja mawakanra jawekeskaxonbi jaaresti atipanyamaa iki.
25 Jesús jaskáti yoiira inike apo David, neskati:
‘Jatíbitianra ja Ibo en ebé oinna iki, já nokon
mekayao ikenra, ea jawenbi pakémayamai.
26 Jakopíra nokon shinan meran raroi, ea bewai.
Jaki koshiaxa ea janoxiki.
27 Jainoax keyónon ixonra, ja mai kini meranbi
nokon yora imayamanoxiki. Jawekeskaxonbira,
ja min yonotinin yora min payómayamanoxiki.
28 Min keena keskatishaman jatira, min ea
onanmaa iki. Ebebi ixonra min ea
raromanoxiki’, iki inike.
29 Nokon kaibobo, enpari mato ikonshaman yoibanon; ja non papashoko David mawáketianra, miinkana iki. Jatian jain miinkani kinira non jatíxonbi onanke.
30 Ja David iká iki *profeta. Janra onanna iká iki, westíora jawen chiní rarebo apo imanoxon Diossen akonkin yoia.
31 Jaskara onanaxa David iká iki, ja Cristo máwataxbi jiriti yoii, jawen kayara jain akana kininkobi banémayamanoxiki, itan jawen yoraribira jainbi payómayamanoxiki iki.
32 Ja nato Jesúsbira aká iki Diossen jirimakin. Jara non jatíxonbi onanke.
33 Jaskáaxonra naikan boxon, jawen mekayao Diossen yakámaa iki. Jainxonra noa meninoxon yoini, jawen Papán Shinan bia iki. Bixonra, ja Shinanribi noa menike. Ja riki ja maton oinna itan maton ninkati iitai.
34 Nai bochikira David kaama iki, ikaxbira neskati yoyo ika iki:
‘Ja Ibonra nokon Ibo yoia iki.
Nokon mekayao yakáwe,
35 Ja min rawibo, en mia jan penítiaxonai kaman’, iki.
36 Rama jatíxonbi onankanwe, Israel jonibo. Nato Jesús maton korosen axon reteyantanara, Diossen jatíbinin Ibo, itan *Cristo imaa iki”, akin.
37 Jaskáakin jato aká ninkatax, akonbireskin masá shinanni onískana iki. Jaskáxon Pedro betan ja wetsa Diossen joi yoiti raana joniboribi yokákana iki: —Kaibobo, ¿Ramaki noa jawekeskatiki? —akin.
38 Jatian Pedron jato yoia iki: —Maton jakonma shinanbo akonkin jenetaanan, Criston janenko bautizameekanwe, maton ocha akábo moa Diossen mato shinanxonyamanon, jatianra jawen Shinan mato jan meniti iki.
39 Ja jato meninoxon yoiara matona iki, maton bakebaona, itan jatíbi ja ochokeax beabaonbi biti iki. Onantiakin yoia, jatíbi ja Diossen kenaabaon biti —akin jato aká iki.
40 Meskó keskáakinbo esekin, Pedron jato neskáa iki: —¡Ja nato jakonma jonibo masá tenematibo xarameax, mato kishpinmeekanwe! —akin.
41 Jaskáakin jato joi yoia ikonhaxa, jawen janenko nashikana iki. Ja netebaonra joi akaibo kimisha warankabobira kaikana iki.
42 Jaskataxa, ja raana jonibaon jato esé onanmaa keskatibo jaai jenéyamakana iki. Ja rarebobires keska shinanmeekin, tsinkíxonbo Criston yora shinankin jawékiakatikanai, itan orankinribi jeneyamakatikanai.
Reken Diossen joi akaibo, jaskati jakana
43 Ja raanabaon, ratéti jawékibo, itan ja oinxon onanti jawékibo akanaitian oinnax, jatikaxbi ratékana iki.
44 Jatíbi ja joi akaibora, senenbires jakon shinanya ikax, jaton jayata jawékibaon akinanankana iki.
45 Jaton maibo, itan jaton jawékinin maroaxbora, jato maxkata jawékininbo akinanankatikanai.
46 Netetiibi Dios rabiti xobonko tsinkiti jenéyamakana iki, jawékiatiboribi xobonko bexon, raroshaman, itan jakonshaman shinanyaxon, jatíxonbi jawékiakatikanai.
47 Jatíxonbiribi Dios rabikatikanai. Jaskákanaitian, jatíbi jonibaon jatoki jakon shinankana iki. Jainxon netetiibi non Ibon ja kishpinmeeta jonibo jato kaimaboa iki.

*2:21 Jl. 2.28-32