28
Malta nasin Pablo iká
Jatian jatikaxbi main nokotax mawáyamaxon, non onanna iki, ja Malta janeya nasinkaya noa iitai.
Jain ikana jonibaon noa kikinhakin noibaxon, ja oi bei matsi iketian, noa chii keteaxonkana iki, jatikaxbi noa jain yookanon ixon.
Jatian Pablon meshibo tsinkianan chiiki bepota iki. Jatian ja bepotainkoniax xanan aká jabati kakin, Pablo mekenki natexax rono jainbi pania iki.
Jatian jaskara oinnax, ja nasin iká jonibo jatonbiribi neskati yoyo ikana iki: “Ikon riki nato joni retemis, jishaman ja aniparomeax mawáyamakenbi ake, Diossen shinanxonatonin ronon natéxkin, ramara moa mawatai”, ikibo.
Ikaxbi mebiski ikin, chiiki ja rono Pablon potaa iki, jatian já jawebi chexayamaa iki.
Jatianra jonibaon shinankana iki, ramabishokora soo ikai, iamax mawára paketai ixonbo. Jaskáaxon basima manáxon oinkanabi, jawe iamaa oinnaxa, wetsa keskáakin shinanax yoyo ikana iki, nato jonira westíora dios iki, ikibo.
Jatian jabo ikana ochóma iká iki, ja nasin iká joni koshi Publion mai, janra noa bixon kimisha nete senen, kikin jakonhakin ja maxkata jawékibaon noa akinna iki.
Jatianribi ja Publion papa iká iki, yoná ayananbi jimin chixokan iki rakata. Jaskara iken Pablo já oinni kaxon jaki orantaanan, ja isinai joni mamepasa, benxoa iki.
Jaskáaketianra, ja nasin ikana wetsa isinai joniboribi, Pablo bexonkana jato benxoa iki.
10 Jatian ikonbiresi noki rarokin moa jawékibo menireskana iki. Jain iiti moa kaai wapóronin noa nanetaitianra, ja non kakin jawékiatibo noa menikana iki.
Roma jeman Pablo nokota
11 Jatian kimisha oxe ja nasin ikax, wetsa wapóronin noa naneta iki. Ja wapóro iká iki, jainxon jenetia winómai baneta. Ja iká iki Alejandríainoax joái wapóro. Ja wapóronin jane iká iki, jaton diosen janenbi akana, Cástor betan Pólux.
12 Jatian kaax, Siracusanko noa nokota iki, jainra kimisha neteres noa ikana iki.
13 Jainoaxa mai kexashoko iikainax, noa Regioain nokota iki. Jain noa westíora nete iketian, niwe *surhorikeax bea iki. Jatian jainoax kaax, jawen rabé nete itin Puteoliain noa nokota iki.
14 Jainoara jatíribi nobé joi akaiboribi non nokoa iki. Jabaon noa westíora semanapari iti yoia, noa jain banékana iki, jaskati iikaini kaaxa, noa Roma jeman nokota iki.
15 Jatian ja Romamea nobé joi akaibaon noa jain kaai moa ninkákana iká iki. Jaskatax, ja Foro de Apio itan Kimisha Tabernas akin akanai jemankonia noa bechii bekana iki. Bekanketian oinxon Dios iráke akax, Pablo jawen shinan raroinakirana iki.
16 Jatian moa Roma jeman nokóxon, ja Pablo janbiribi imaxon westíora sontárores koiranmaa iki.
Roma jeman Pablon joi yoia
17 Jain nokoibata moa kimisha nete ixon Pablon judíobaon joni koshibo kenamaa iki. Jatian beax tsinkíkanketian jato neskáakin yoia iki: —Nokon kaibobo, eara jawekeskataxbi nokon kaiboboki jakonmaatama iki, itan nokon rekenbaon axékibira ea jakonmaatama iki. Ea jaskatama ikenbira ja Jerusalénhainoa joni koshibaon ea presoakana iki. Jainxonra ja romano joniboiba ea bokana iki.
18 Jatian jabaonra, kikinhakin yokáyona pekáo, ea píkokaskana iki, ja aká kopíshaman ea reteti yamaketian.
19 Ikaxbira ja judío jonibo keenyamakana iki. Jaskákanaitianra ja icha mai iboaa romamea apon, nokon ikábo yoixontin keenkin en jato yokata iki, jain kaxon ja nokon kaibobo jato jakonmaati shinanyaxonma.
20 Jakopira mato oinkaskin, itan mato betan yoyo inoxon, en mato kenamake. Ja noa *Israel jonibo jan manata *Cristo en yoiai kopí riki, ea neno cadenanin akana —akin.
21 Jaskáaketian yoikana iki: —Mia jaskatabo yoii iká kirika wishábi Judeainxon noa bemakanama iki. Westíora joi akai judíoninbira jainoax joxon, mia jakonmaata jawékibo noa yoikanama iki.
22 Ikaxbi noara ninkákasai, min shinanbiribi. Nonra ninkáke, ja min yoiai bená joiki jatikaxbi jatíbiainoax jaki ramíkanai —akin.
23 Jaskara ikenra, westíora nete jaiba benoxon, Pablo yoikana iki. Jatian moa nete nokóketian, icha jonibo jaiba bekanketian, yamékiri peoxon yantánkamanbi, ja Diossen ikinaton jati joi jato yoia iki, jainxon ja Jesúskiriakinbo, jato ikonhamati shinanna iki, ja Moiséssen esé kirika meranxon, itan ja profetabaon wishani kirika meranxonboribi.
24 Jato jaskáa, jatíribibaon ikonhakanaibi, wetsabaonbiribi ikonhaayamakana iki.
25 Jaskatax ninkakananyamaxon ikonhayamai moa bokanaitian, Pablon jato neskáakin yoia iki: —Akontibira ja non reken papashokobo, Diossen Shinanman yoimaa *Profeta Isaíassen neskáakin jato yoinike:
26 ‘Nokon joniboiba kaxon jato neskáakin yoitanwe:
Ninkáxonbira, maton jawebi onanyamanoxiki.
Ayorakin oinxonbira maton ointi atipanyamanoxiki.
27 Nato jonibora moa jaton jointi chorishabo ikanai. Jaton pabíki kinira, xepota keskábo iki; jainoax betita keskáboribira ikanai; jaskara ixonra, ointi, itan ninkáxon onantiboribi atipanyamakanke; shinanmeetax eiba bekanketian en jato benxomati ikenbi’, iki ixon.* Is. 6.9-10
28 Jaskara iketian, matonribi rama onankanwe, ja judíomaboribi jan kishpinti joi jato yoitira ea Diossen raana iki. Jatian jabaonra ninkáxon ikonhanoxikanai —akin jato aká iki.
29 Jato jaskáa, jatobiresbiribi join iananax, ja jatíribi judíobo moa bokana iki.
30 Jaskatax Pablo jainpari inoxon, jato xobo kopíax jain rabé baritia senen iká iki. Jain ixon jatíbi jaiba bekanaibo jato bia iki.
31 Jainxonra jato Diossen ikinaton jati joi jato yoia iki, itan ja non Ibo Jesucristokiriti iká joiboribi jato yoia iki. Jatian jaskáakin jato yoiaitian tsonbi jaweayamaa jakonhaxonres jato onanmaa iki.

*28:27 Is. 6.9-10