ROMANOS
Roma jeman iká joi akaibo, Pablon kirika wishaxon bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pablo, ja Jesucriston yonoti, enra akai nato kirika wishakin, mato jain bomanoxon. Diossenra ea kenaxon, jawen joi yoiti raana joni ea imaa iki, jaskáaxonra jawenashamanbiribi ea imaa iki, ja kishpinti jakon joi en jato yoinon ixon.
Ja joira, moatianbi Diossen jawen shinanman yoyo ikai jonibo jato wishamanike.
Ja joi iki jawen bake Jesucristo yoii iká, ja iki non Ibo, jara noa keska joniribi iká iki, jaskara kopí riki ja apo David ipaoniton rarebo ikax, jawen chiní bake.
Jara mawákenbi, Diossen jawen atipana koshín jirimaa iki, jaskataxa onantibires baneta iki, ikon Diossen bake ikax, já keskaribi atipana koshiya.
Ja Jesucristo kopíres iki ea jaskara iti jisáma ikaxbi, jawen raana joni ea iká. Jaskara kopíra, jawen tee en axonai. Jara keenai jatíbiainoa jonibaon nato joi en yoiaitian ninkaxon ikonhaax, jawen keena keskati jakantinin.
Matoribira jaskáakin Jesucriston kenaa iki, jawenabo inon ixon.
Jaskara kopíra en mato yoiai, jatíbi ja Roma jeman ikábo, matora Diossen noike. Jaskáakinra jawen jonibo inon ixon, mato katota iki. Ja non Papa Dios betan non Ibo Jesucriston, noixon mato akinboresbanon, jaskatax mato jakonax jakanon ixon.
Pablon Roma jeman kakaskin shinanna
Wetsa joibo yoiamatianbira, en mato yoiai neskara: Wetsankobo kaxonra, en ninkatai, mato moa Cristo ikonhaax jakonbires ikaibo yoikanaitian, jaskara kopíra, ea Criston akinna iketian, mato kopi en Dios iráke akai.
Ja en tee axonai Diossenra onanke, mato shinankin jatíbitian mato kopi en já yokataibo. Jawen Baken joi yoikinra en akai, kikinni nokon jointiabi keenshamantaanan jato yoikin.
10 Jakopíra oranaitiibi en Dios yokatai; min keen iketian, ea jatoiba raanwe, en jato oinni katanon, akin.
11 Mato oinni kakáshorakinra, akai en jaskáakinbo orankin, kaxonra en mato akinti shinannai, mato bebonbires Cristoki koshikanon ixon.
12 Jain kaxon enbicho mato akinti yoiima riki ea, matonribi akintininra ea keenai, jaskati akinannanira, noa jatikaxbi bebonbires Cristoki koshikanti iki.
13 Ikaxbi neskara jawékira en mato onanmakasai, ebé joi akaibó. Enra ake ichaakin mato oinni kakaskinbo shinankin, ikaxbira ea kati atipanyamaa iki, meskó atikoma jawékibaon katikomaaka. Nokon shinan riki, ja wetsankoniabo en akinna keskáakinribi mato akinti, jaskatax matoribi kikinni shinan koshikanti kopí.
14 Enra shinannai, nato joira en jatíbi jonibo yoiti jake ixon, ibanon kirika onan iamax kirika onanma, jainoax kikiman shinanmeetaibo itan kikinmashokoakin shinankanaiboribi inonbi, iki ixon.
15 Jaskara kopíra, kikinbiresi ja Roma jeman ea kakasai, jaskatax kishpinti ikon joi, matoribi yoiti kopí.
Bená joi, Diossen atipana koshi
16 Eara rabinyamai, nato bená joi jato yoitinin, Diossen atipana koshi iketian, jatíbi ja ikonhaax jaki koshiaibo kishpinmeekanti kopí. Nato joira judíobaonpari ninkata iki, ramara ja judíomabaonribi moa jatíbiainxon ninkákanai.
17 Nato bená joinra noa onanmai, ja ikonhaketianres jato Diossen ochaoma keskáakin imai. Já ikonhatires iki, jaskara yoiira ikai Dios jawen Wishá meran neskati: “Ja ochaoma keskáakin en imaabora, ea ikonhaa kopíres jatíbitian ebé janoxikanai”, iki.
Jakonma jawéki akaiboki Diossen jaskara shinannai
18 Diossenra akai naikanxonbi, jawebi ikonhayamakin meskó jakonma jawéki akí já joniboki jawen siná shinan pakekin. Jakonma jawékibores akin, wetsabaon Diossen ikon jawékibo onankanti ikenbi, jato atikomaaxonai kopí.
19 Ja jonibora moa kikinhakin Dios onannaxbi ikanai, Diossenbi jato onanmaa kopí.
20 Jakopira jishtima ikenbi, non Dios onanti atipanke, jatíbi jawékibo jan joniaka oinxonres. Jakopira rama non onanke Diossa jake ixon, nato nete jan akábo oinxonres, jawen atipana koshira jawetianbi keyóyamanoxiki. Neskara kopíkayara inóxiki, ja jatíbi jakonma jonibo moa jaki paranati yama.
21 Jaskáakin Dios onanxonbira, ja Dios rabiti keskáakinshaman rabiamakana iki. Jato jakonhaa kopíbi, iráke ayamabobikana iki. Jaskara ikaxa onanma jonibo keská banékana iki. Jakopira, ponté shinanti atipanyamaax, jaton shinan onantimatax, benota keskábo ikana iki.
22 Jabora ikana iki, jatíbi jawéki onannaton shinanmeeti, ikaxbi jakonhakin shinanti onanmabo ikana iki.
23 Jaskáakinra akana iki ja koshi shinanya itan jatíbitian jaa Dios rabikin jenetaanan, jatonbi aresa diosbores rabikin, jaskáakin akanabo iká iki, mawata joni jisáakin, noyai yoina jisáakin, jainoax meskó yoina jisáakinbo, itan rono jisáakinboribi akana.
24 Jatian moa jaskákanai oinxonra, Diossen jato oinresa iki, abákanon, jaton keena jakonma jawékibores akin, ixon. Jato jaskáara, meskó jakonma jawéki inonbi, areskana iki; jaton shinan ramitabo ixon. Jaskarabo akinra, meskó rabinti jawékibiresbo wetsabo betan akana iki.
25 Ja ikon Dioskaya ikonhakashamataanan, janso jawékibores ikonhakana iki, jaskáakinkaya ja Diossen joniaka jawékibores rabikana iki; jatian jan jatíbi jawéki aká Dioskaya rabiamakana iki. Jakaya riki, ja non jatíbitian jeneyamakin rabiti. Jaskarakaya ibanon.
26 Jaskákanaitianra, moa Diossen jato oinresa iki, abákanon, jaton keena keskábores akin ixon. Jakopira, moa rabínbobi keyóxon, bebonbires jakonma jawékibo akana iki. Jaskatira ikana iki, ja ainbobo moa jaton bene amai jenetaanan, jabé ainbobo betanbi ianannani.
27 Jatian benboboribi ikana iki, moa jaton awinbo akí jenetaanan, jabé benbobo betanbi ianannani. Jaskákinra rabinti jawékibires akana iki, jaskarainoaxa rama jaton jakonma jawéki aká kopibi, jaton yora masá tenemakanai.
28 Jaskakanaitianra, Diossenbi jato jenea iki, moa tsonbi ja ikonhayamakanai oinxon, abákanon, jaton jakonma shinanman amaa, meskó ja atima jawékibobi akin iki ixon.
29 Jaskara kopíra, ja jonibo meran, moa jaton jakon shinan yamaax, jakonma jawéki ati shinanyares ikanai. Jaton shinan riki, jatobicho icha jawékia iti, wetsabo akinti shinanhoma ikax, jato ramiati shinanyares; wetsabo jawékiatai oinnax, jatoki jakonmaataibo; retemisbo; koshin rabitaibo ikax, timamisti shinanyaresbo; jato meskóaxon paranaibo; iorabiresi jakonma jawéki akí axeabo, itan wetsaboki meskó joi keshaibo.
30 Wetsaboki ramíkin jato jakonmaakin yoiaibo; Dioski shiroaibo; onsatanyamakin jakonmanin yoimisaibo; jawéki akáx jan rabitaibo; jaskáaxon jato jakonmaati shinan pikoaibo; jaton anibaon joi ninkáxonkashamai yoitimataibo.
31 Tsonbi shinan menitinin keenyamabo, jaskara kopí jato yoyo iká jawékibo senenhayamabo; moa noibamisti shinanhomabobi ikanai; jakopi jakonma jawéki iketian, jakonhaxon benxoati shinanhomabobi ikanai; jaskara ikax moa jato onísati shinanhomabobi ikanai.
32 Jabaonra moa onanke, ja jakonma jawéki akaibora mawákanti jake, iki Dios yoyo ika joi. Jaskara onanxonbira; jakonma jawéki akin jeneyamakanai. Jaskatira ikanai, wetsabaonribi jakonma jawéki akaitian oinnax, kikinni jan raroi.