2
Diossenra jaton aká jawékishamanbores jato yoixonai
Jaskara kopíra, ja jakonma jawéki akanai ointaanan, jato jakonmanin yoinnai ikax, miaribi jawe keskataxbi ikama keská iti atipanyamake. Ibanon tsoabires, jaskáakin jato yoiira, matonbinix mato yoikaatai, ja akanai jakonma jawékiboribi akai ikax.
Ikaxbi nonra onanke, ja jaskara jakonma jawéki akí jakanabora, jato Diossen masá tenemati jake, akonkana iketian.
Jaskara iken, wetsabaon akai keskáakin jakonma jawékiboribi akai ikax, eara Diossen jaweayamanoxiki, ixon shinanyamawe. Jatíbi jaskarabora, jato castiganoxiki.
Ramara, jaweayamaparikin mia manaboresai, min jakonma jawékibo moa jenenon ixon. Mia jaskáabira, min akai jawemabiakinres shinankin. Ja Diossen mia noixon jaskáaira, moa shinanmeetaanan, min jakonma jawékibo jenenon ixon, mia jaskai iki.
Ikaxbi min keena keskáres akai ixonra akai ja Diossen yoia jawékibo min ikonhakashamakin. Jaskáakinra, minbi jan castigameti jawéki akí mia iitai. Diossenra jatíbi jonibo castiganoxiki moa jato jaskáati nete nokoketian.
Jatianra Diossen anoxiki, jatíbi jonibo jaton aká jawékibo senenribi jato kopíapakekin,
jawen jatíbitian jati netenkora, jato jikimanoxiki, ja Diossibakea jakon jawéki biti shinannax itan jatíbitian jabé jati shinanxon, jakon jawéki akin jeneyamaa jonibores.
Ikaxbi, ja Diossen joi ikonmanin yointaanan, jakonma jawéki akí yoitimataibora, kikinbiresi jatoki sinátaanan, Diossen jato castiganoxiki.
Jatíbi jakonma jawéki akaibaonara janoxiki, onitsapiti itan masá meeti jawékibo. Rekenparira inóxiki judíoboki, jainoax iti jake ja judíomabokiribi.
10 Jatian, jakon jawéki akábora, jan raroti jawékibo jato Diossen meninoxiki, jainxonra kikin joni jato imanoxiki, jaskáaxonra jato jakonshaman jamanoxiki. Judíobo itan judíomabo inonbira jato jaskáanoxiki.
11 Diossenra noa meskó joniboakin oinyamai. Jan oinnara, noa senenbires iki.
12 Jaskara ixonra, Diossen anoxiki, ja Moiséssen wishani esé onanyamaax ochaabo ikenbi, jato castigankin. Jatian ja Moiséssen esé moa onannaxbi ochaabora, ja esekan jaskáati yoiai keskáakin jato castiganoxiki.
13 Jaskati janoxonmabi ja esé ninkáresaibora, Diossen jawekeskaxonbi ochaoma keskáakin jato oinyamai, ja ninkaxon senenhaiboresa anoxiki, jato ochaoma keskáakin oinkin.
14 Ja judíomabaonra, jawetianbi ja Moiséssen esé onanyamakana iki, ikaxbi jabaonra, moa onanna iká iki, jaweratorin jakon itan jakonma jawéki ixon, Diossenbi jaton jointiain, jaskara shinanbo jato axona kopí.
15 Jaskara kopíra, jabaon jakonma axon onannai, enra jakonma ake ixon, jatian jakon jawéki axon, onanribikanai, enra jakon jawéki ake ixon, jaskara shinan jato meran jaketian. Ja jato meran iká shinanmanra anoxiki jato yoikin, miara jakon joni iká iki, iamaxon, miara jakonma joni iká iki, akin.
16 Jatora jaskáanoxiki moa Diossen jatíbi jonibaon joné jawékibo, Cristo meranxon jato jishtiaxonti nete nokóketian, jatianra inóxiki, ja jakon joi meran en yoiai keskati seneni.
Judío jonibora, Moiséssen esé kirikaya ikanai
17 Miara ikai judío jonishaman ikax, janshaman rabiti, jaskatira ikai ja eséki mia koshii, jaskara ixonra min shinannai eara Dios betan jakonbires jake ixon.
18 Minra onanke, jawekeskati mia jatinki Dios keenai iki ixon, jainxon jakon jawékibo atiribi min onanke, jaskara esekan yoiai jawékibo baketianbi mia onanmakana kopí.
19 Jaskara ixonra min shinannai, ja shinan meran benchebo ixon onanyamaresaibo, jaskatax Diossiba nokóti bai jato onanmati. Jaskatira ikai mia minbixbi, ja yamé meran já jonibo, jan tenai joé keskaraton shinanmeeti.
20 Min shinan iki, ja onanma jonibo jaskatax jati jato onanmati, jainxon bakeboribi eseanan jato onanmati. Ja esekan ikon jawékibores yoiaitian onanxonra, min jaskáakin shinannai.
21 Rama iki moa mia wetsabo eseai ¿Jawekopíki jato eseamatianbi, minbixparikaya mia esekaayamai? Mia iki jato yometsotimaakin eseai ¿Jawekopíki jaskáakin jato eseibi miaribi yometsoai?
22 Min yoiai, wanoya itan benoya ixon wetsa betan yorantima. ¿Jawekopíki jaskatibi mia teamisai? Jainoaxibi mia ikai, jatonbi aká jawéki rabikantin keenyamai. Jaskatibi mia ikai, ja Dios rabiti xobo meranoa jaskara kopí, jawékibaon yometsoi.
23 Jainoaxibi mia ikai, ja esé kirikaya ikax, kikinhakin onannatonshaman rabiti, jaskákinbira, ja esekan yoiai jawékibo min senenhayamai, jakopira min Dios jakonma ninkakamai.
24 Itixbira Dios ikai, jawen joi meran neskati: Mato judíobo jakonmai jaa oinxonra akanai, joi ayamai jonibaon, Dios jakonmanin yoinkin iki.
25 Kikin jakonra iti iki, judío joni ikax Diossen esé senenhai noa jaa, jatianra iti iki ikontibi noa non jakina rebichi xatéyabo. Ikaxbi ja esé senenhayamai mia jaaxa, mia Diossen jonima ikax, yankabires min jakina rebichi xatéya iki.
26 Ikaxbi jawetianki westíora jonin, judíoma ixonbi, ja Diossen esé meran yoiai keskáshamanbo senenhaxonai, jatianra jaton jakina rextéoma ikenbi, Diossen moa jawen joni jato imai.
27 Jaskara kopíra anoxiki, ja judíoma ixonbi, Diossen esé senenhai jonibaon, mato ja jawékibo yoixonkin, matokaya ja esé kirikaya itan maton jakina rebichi xatéyabo ixonbi, senenhayamakanai kopí.
28 Judío joni ikaxbicho itima riki, Diossen joni iki, jainoax non jakina rebichi jato xatemaaxbichoresa noa iamaribai Diossen bake iki.
29 Ja ikonshaman Diossen jonibo riki, jaton jakonma shinanbo moa jenetaanan, jawen esekan yoiai keskati jakanabores. Diosra tsoaborin jaton jakina rebichi rextéyabo ixon, jato benai iiamai, jara keenai, jaton jointi meran moa jakonma shinan yamaax, moa nekebi jakoni jakana jato ointinin. Jaskara ikana oinnaxa, kikinni jaton benekin, jakon jonin jato Diossen rabiti iki, maton jato jaskayamainbi.