COLOSENSES
Colosainoa joi akaiboki Pablon jato kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pablo, Diossen jaskara shinanna iketian, Jesucriston raana. Ja non wetsa Timoteo betanra,
en mato saludo bomai, ja Colosas jeman iká Diossen jonibo, ja Cristo chibankin jeneyamai non wetsabo. Non Papa Diossen jawen noimisti shinanya, itan jawen xabá shinanya mato imabanon.
Pablon jatoki orana
Non matoki oranaitiibira non Ibo Jesucriston Papa Dios iráke akin non jeneyamai.
Nonra ninkáke ja Cristo Jesús ikonhabo ixon, ja joi akaiboribi maton jato noia.
Jainoax bebonhakin shinaniribi mato ikanai, ja naikan mato Diossen axona jawékinin manatax. Natora maton onanna iki, ja bená joi meran iká ikon joi ninkáxon maton ikonhaketian,
matoiba kaman nokóketian. Nato joi ninkáxonra, jatíbiainoa jonibaon ichaxon ikonhai iikanai. Ja Diossen jakon shinan yoikanai ninkaxon, jara ikon iki ixon onanax, moatian mato jaskara winota keskáakinribi.
Neskara joibora aká iki, ja non noia non wetsa Epafrasnin mato onanmakin. Janra noa tee akinna iki. Jainxonra mato akinkinribi Criston tee akin jeneyamai.
Janra noa joxon yoike, ja Diossen Shinanman amaatonin wetsaboribi maton jato noia.
Neskara kopíra jaskarabo ninkánontianbi non matoki orankin jeneyamaa iki, ja Dios keenaibo mato kikinhakin onanmanon ixon. Jainxon jawen meskó shinanti onan, itan jakon betan jakonma onanti shinanyabo mato imanon ixon.
10 Jaskataxa, ja Ibonabo ikax jaskati jati keskatishaman mato jakanti iki, já keenai keskáres jatíbitian axoni, itan meskó jakon jawékibo akin kikinhakin Dios onanboresi.
11 Nonra yokatai janbi jawen ani atipana koshin mato shinan koshibo imanon ixon. Jaskáaxonra koshi shinanyaxon jatsanyamakin jatíbi atikoma jawékibo maton teneti iki, itan raroshaman shinanyaxon,
12 ja Papa maton iráke ati iki. Jan jato ikinna joébires netenxon jawen jonibo iken, jan jato menitiboribi binon ixon, mato onanmaa kopí.
13 Ja yamé keskatonin iboa meranoara noa Diossen pikoa iki, jaskáaxonra jawen noi Baken ikinaton jakanabo noa imaa iki.
14 Já kopiresa xabáatanan non ochabo noa shinanxonyamaa iki.
Criston aká jawékibo
15 Cristo riki ja jishtima Dios jisá, nekebi jishtia. Jara jawen reken Bake iki; ja nete peokootamatianbi moa jaa iká.
16 Jameranxonra Diossen jatíbi jawékibo jonia iki, ja naikan ikáboyabi main ikábo, itan non oinnaiboyabi non oinyosma jawékibo. Jabo iki ja jatíbi jan jatoaresaibo yoiti koshiabo, itan koshi shinanya jishtima jawékibo. Jatíbira jameranxon jonia iki, jawenabo inon ixon.
17 Cristora jatíbi jawékibo joniamatianbi, moa jaa iká iki; jan imaara jatíbi jawékibo jawen itinkobo iki.
18 Jainoax Cristo iki, ja joi akaibaon mapo, jatian ja joi akaibo iki jawen yora. Japari jaa ikaxa, japariribi jiria iki; jaskatax japari jatíbiain jato xewina inox.
19 Diosra keena iki, ja Cristo meran jatíbi jawen atipana koshi itin.
20 Jameranxonra, Diossen jatíbi jawékibo jabé raeananmaribia iki. Ja nato main ikáboyabi naikan ikábo, ja korosenxon Criston jawen jimi chíkoniton jakonhakin imataanan.
21 Moatianra mato iká iki wetsankoniax joá joni keskares, itan Diossen rawíbo. Jakonma shinanyabo itan jakonma jawékibores akaibo ikax.
22 Ikaxbi ramara, Diossen ja Cristo noa keska joniribi imaa korosen onitsapikaini mawáni kopíres, jabetan mato jakiribi raeanamaribia iki. Janra mato jaskáa iki, já bebon jakonbo, jawe ramibi yamaabo itan jawe jakonma akáma keskábo mato ikanon ixon.
23 Neskarabo mato iti kopíra, ja ikonhaa ikax kikini jaki koshii mato jenéti yamake, ja bená joi maton ninkataton yoiaiboki manati jenéyamakin. Nato bená joi riki, jatíbiain nato neten yoikaata, ea Pablonribira ja joi jato yoikiinai.
Joi akaibo akini Pablo teeta
24 Ramara, ja mato kopi masábo tenei ea raro iki. Neskáaxonra nokon yoranbi ja jawen yorabi keská iken, joi akaibo kopí Cristo onitsapita iken, já onitsapiti maxkatabo en senenhaboai.
25 Neskara kopíra Diossen ja joi akaibo jato akinti ea imaa iki, mato akinhanan jatíbiain jawen joi en yoinon ixon.
26 Onantiakin yoia, ja moatian Diossen jato onanmaama iká joné jawéki, ikaxbi ramara ja jawen jonibo jato onanmaa iki.
27 Diossenra ja jatíbiainoa joi akai jonibo, ja jakonhira joné jawéki jato onanmakasa iki. Jatian ja onanyamakana joné jawéki riki, Cristo, ja mato meran itina, itan jabetan jawen netenko jaai kanox mato jaon manata.
28 Nonra ja Cristokiri iká joi yoiai, jainxonra shinanti onanya ixon, eseanan jato onanmai, jaskatax Cristo meranoax moa jakonman senenabo ikanon ixon.
29 Neskarabo kopíra jatíbi nokon koshiabi ea teetai, ja Criston jawen atipana koshi ea meniaton.