4
Iboki jatíbitian raroti
Jaskara kopí nokon keen wetsabo, ja en akonbireskin ointi shinannaibo, itan en noiabo riki, mato ea jaon ikonbiresi raroai, non Iboki koshii jenéyamakanwe.
Ja Evodia betan Síntiquera en yoiai, Ibon joi akai rabébires ixon, westíora shinanbicho abékonti.
Jainxon mia, ja ebetan tee akin jeneyamai, enra mia yoiai; nato ainbo rabé min jato akinnon ixon. Jabora ja Clemente itan wetsa ebé teetaiboyabi jakon joi en yoiaitian, ebetanbi onitsapikana iki. Jaton janera ja jati kirika meran moa wishakaatabo iki.
Jatíbitian non Iboki rarokanwe, enra mato yoiribiai: ¡Rarokanwe!
Jatíxonbira onankana iti jake, mato jakon shinanya jonibo. Non Ibora moa joti ochóma iki.
Jawekopibi jaakinres shinanni tsokasyamakanwe. Jatíbi mato jan yoronaibokaya oración meran Dios keshaananbi yokákanwe, itan iráke akanwe.
Jatianra jawen xabá shinan mato Diossen meniti iki. Jara jonin shinanman jawekeskaxonbi onanti atipanyamake. Ja xabá shinanmanra, maton jointibo jakon imati iki Criston akinnaton.
Jakon jawékiboakinres shinanti
Jayá senentiainbira en mato yoiai nokon wetsabo. Shinankanwe jatíbi ja ikonbores, jatíbi ja ikoni yoyo itibo, ja jakon iti, jakonmaomabi iti, ja noibamis iti, jatíbi ja jakon oinkanaibo atiakinres shinanti, jainoax jatíbi jakon jawékibo itan ja rabikanti jawékibo ati shinanyares ikanwe.
Ja en mato onanma keskati jakanwe. Jainoax ja ea ninkatax itan ea oinnax mato eibakeax axea keskatiribi jakanwe. Jatianra ja xabá shinanya noa imai Dios mato betanbi iti iki.
Akinkana bixon, jato iráke aka
10 Eara ikonbiresi non Iboki raroai, jakiribi maton eakin shinanketian. Mato eon shinanbenotara en shinanyamaa iki, jaskáshamanxon maton ea akinti atipanyamaaresa, en onanna iki.
11 Jawékinin maxkataxa iamai ea jaskati, eara moa axea iki ea jayata jawékinin raro iti.
12 Enra onanke, jawekeskarin jawebioma jati, itan icha jawékia jati ixon. Jawekeskabo winótiainkobora, jaskáaxon tenetibo en onanna iki. Piax potóshaman iti, itan piaoma iti, jainoax icha jawékia iti, itan jawebioma itiribira en onanna iki.
13 Jatíbira en atipanke, Criston ea koshi menia.
14 Jaskara ikenbira, maton jakon jawéki ake, atikomabires winoti iitainbi ea akinxon.
15 Ja jakon joi yoikin peoi Macedoniainoax ea kanontianra, wetsabaon ayamainbi mato ja Filipoain iká joi akaibaonres ea koríkinin akinna iki.
16 Jainxonribi ea Tesalónicain ikenribi jawetiiakin maton ea koríki bomaa iki, jan ea maxkatabo en biti.
17 Maton koríki meniabichores bitin keenima riki ea. Ja ea keenaikaya riki, mato Diossen bebonbires jawéki kaimaxontinin.
18 Jatíbi ea jan maxkata ipachoai jawékibo xewinbainbires moa en bike. Ja Epafrodito betan maton bemaa en biara texepariribike. Ja maton ea bemaabora ike, westíora *incienso inínshaman Dios menikana keská ikax Diossen keenshaman.
19 Jaskara ikenra jatíbi mato jan maxkatabo, Cristo meranxon, nokon Diossen mato meniti iki, já jayata icha jakon jawékiainoabo.
20 ¡Ja non Papa Dios jatíbitianbires rabinon akanwe! Ibanon jaskara.
Senentiainbi jato saludana
21 Jesucriston janenkora jatíbi Diossen jonibo en saludo bomai. Ja neno ebé iká non wetsabaonribira mato saludo bomai.
22 Jainxon jatíbi ja neno iká Diossen jonibaonra mato saludo bomakanai. Jan mato saludo bomaibo riki, ja icha mai iboaa romamea apon xobon teetaibo.
23 Abánon ja Ibo Jesucriston jawen jakon shinanman mato akinkin.