3
Jaskara iken, moa Cristo betanbi jiria keskábo ikax, ja jain Diossen mekayao Cristo itina naikanmea jawékibores shinanni, jakanwe.
Nato netemea jawékibo shinanyamakinkaya, ja naikanmea jawékibores shinankanwe.
Matobora ja mawataxbi jiria keskábo iken, Diossen ja Cristo betanbi jawen netenko jaai kanon ixon, mato imaa iki.
Cristobi riki ja maton jati, já joketianra jabetanbi jawen pené netenko mato inóxiki.
Cristo betan ikax jaskáti
Jaskara iken, ja mato meran iká jakonma atin keenti shinanbo moa keyómakanwe. Ja atima betanbi yorantibo, ja jakonma jawékibo, itan ja jakonmanin keenti shinanbo, jainoax matobicho jayáti shinanyabo moa iamakanwe, jara nonbi jawéki dios axon rabiti keskáribi iki.
Neskara jawéki akí yoitimataibora akai, jato Diossen akonbireskin castigankin.
Jatian matora moatian jaskara jakonma jawékibores akí, jakanabo ikana iki.
Ikaxbi rama jatíbi jaskara jawékibo moa jenekanwe; ja sináti shinanbo; ja jakonmanin keenti jawékibo; ja jakonma jawékibo; jato jakonmanin yointibo; ja jakonmaibires yoyo itibo,
wetsabo betanribi jansoananyamakanwe, matora ja moatian ikátiai keskatibo moa iamai, itan maton akátiai jawékiboribi moa ayamai.
10 Matora moa bénati jakanabo ikax, bená jonibo iki, jaskara ikaxa jan mato jonia Dios keskatiribi, moa wetsaresibiti mato iikainai, jaskáaxon maton já kikinhakin onani kaai kaman.
11 Ibanon griego, iamax judío iti, ja non jakina rebichi xatéya, iamax xatéoma iti, jara moa jawemabi iki. Ibanon, ja jatíbinin bebona jemamea, iamaax jaskarama jemamea joni, jainoax iboaxon yonokanai, iamax yonokaataima joni inonbi; Cristokaya riki moa jatíbi itan jatíbi meran.
12 Diossenra noixon jawen jonibo inon ixon, mato katota iki, jakopi wetsabo noibati shinanyabo ikanwe, jakon shinanyabo, rabíti shinanhomabo, noimisbo itan manatiabo.
13 Jawekeskabo ikin tsokásmakanabo teneanankanwe; jainxon wetsaboki jakonmaibo yoyo ika ixon, benxoabekonxon moa jaskarabo shinanyamakanwe. Ja non Ibon maton jakonma akábo moa shinanxonyamai keskáakinribi, matonribi jaskáashokokanwe.
14 Jatíbi neskarabo aríbaibikaya, ikonkon noimisti shinanyabo ikanwe, ja riki ja westíorabicho shinanya keskábo noa imai.
15 Jainoax ja Criston xabá shinanribi mato meran ikí, jenéyamabanon. Jaskara shinanyaxonra westíora yorabicho keskábo imanoxon, mato Diossen kenaa iki, itan maton já iráke anon ixon.
16 Ja Criston joi jawen icha jakon jawékiabi mato meran ikí jenéyamabanon. Jainoax wetsabo betanribi shinanti onanbo ikax axeanankanwe, itan ponténox notsinanankanwe. Jainxon maton jointiaxonbi Dios iráke aki, salmos, itan ja Diossen shinanman bewá pikoaboribi, bewakanwe.
17 Jatíbi maton akaibo itan maton yoiai jawékibo, Ibo Jesussen janenko akanwe, já kopires Papa Dios iráke ayananbi.
Joi akai ixon senenhatibo
18 Ja benoya ainbobora en yoiai, ja maton benen yoiai keskábores jakon shinanyaxon axonkanwe, neskarabo riki ja non Ibo ikonhaa ixon, maton senenhatibo.
19 Jainxon ja awinyabora en yoiai, akonkin maton awinbo noitaanan ramiaresyamakanwe.
20 Jatian bakebora en yoiai, ja maton anibaon yoiaibo jatíbi jato senenhaxonkanwe, jaskarara non Ibo keenai.
21 Jatian papabora en jato yoiai, maton bakebo sinámayamakanwe, matonra jakonma shinanmanake.
22 Ja iboaxon yonokanaibora en yoiai, ja nato mainxon mato jan yonoaibaon yoiaibo, jatíbi jato senenhaxonkanwe; jabaon oinnares jato betan jakon banénoxonma, ikonkon maton jointianixbi, non Iboki rakétaanan.
23 Jatíbi maton akai jawékibo keenshamanxon akanwe, ja non Ibobi jawen tee axonai shinantaanan, jonibo axonai shinantaanama.
24 Matonra moa onanke, jan mato meninoxon yoiabora, non Ibon mato meninoxiki ixon. Ja ikonkon maton Ibo Cristo maton tee axonai kopí,
25 ikaxbi ja jakonma jawéki akaibora, jaton jakonma akábo kopíribi, jaton kopí binoxikanai. Jaton aká jawékibo senenbires jato Diossen yoixonai kopí.