4
Jatian mato, jato iboaxon yonoaibaonra, ja maton yonoai jonibo senenbires shinantaanan jakonhakin maton ati jake; shinankanwe matoribira naikan westíora Iboya iki ixon.
Senentiainbi jato yoia
Orankin jeneyamakanwe, já shinanyares ixon Dios iráke akin jeneyamakanwe.
Jaskáribiakin nokiribi orankanwe, ja Ibon jakon joi yoiti kopí, noa atikonhaxonon ixon, itan ja onanyamakana Criston jawékiboribi non jato yoinon. Jakopí riki ea preso.
Orankanwe, ja joi yoikin atibi keskáakin, onantishamanhakin en jato yoinon.
Ja joi ikonhayamaibo xaran jaax, maton ikainbo onan shinanyanix ikanwe. Ja jato betan mato ikaitibi, jaskati ikí jenéyamakanwe.
Ja jato betan mato yoyo ikaira iti jake keentishaman, itan jakonshamanbores. Jainxonra maton onanribiti jake, ja mato yokákanaibo jaskáakin jato yoiti.
Senentiainbi jato saludana
Ja já betanbi en nokon Ibon tee axona, itan ebetanbi nixon ea akinkin jeneyamaa, non noia wetsa Tíquiconra en akai jawékibo mato yoii kaai.
Neskara kopíra en mato raanxonai; jawekeskaki noa neno iitai ixon mato yoiti kopí, jainxon maton shinanbo koshimati kopí.
Jatian já betanra Onésimo kaai, ja non noia itan noa akinkin jeneyamai non wetsa, jara matoibakea joi akai iki. Jabaonra jatíbi neno winotaibo mato onanmai kaai.
10 Ja ebetan cárcel meran itina Aristarconra mato saludo bomai, itan ja Bernabékan jabé nanema jawen wetsa Marcosninribira, mato saludo bomai. Ja Marcos ikábora moa mato yoikana iki. Ja matoiba kaketian jakonhaxon bikanwe.
11 Ja Jesús Justo janeyatonra, mato saludo bomai. Nato judío jonibobicho riki, ja Diossen ikinaton jatikiriti iká joi yoikin ea akinnabo, jatian jabaonribira ake ea kikinhakin shinan koshimakin.
12 Ja Criston yonoti Epafrasninribira mato saludo bomai, jara matoibakea joi akai iki. Janra mato kopi oración meran Dios yokákin jeneyamai, jaskatax maton shinanbo koshitaanan, Dios keena keskábores kikinhakin akí mato jenétima kopí.
13 Enra ikonkon onanke ja Epafrasnin matoakinres akonbireskin shinannaibo, jainxon ja Laodiceain ikanabo, itan Hierápolissain ikanabo kopíribi jaskáakin shinannai
14 Ja non keen jato raonai Lucas betan Demassenra, mato saludo bomai,
15 ja Laodiceain iká non wetsaboribi noa saludanxonkanwe, jainxon Ninfas, itan jawen xobon tsinkitai non wetsaboribi.
16 Nato kirika wishá maton yoyo aka pekáo, ja Laodiceain iká joi akaiboribi jato bomakanwe, abákanon jainxon yoyo ashokokin. Jatian jainxon jabaon bemaabiribi matonribi yoyo akanwe.
17 Jatian ja Arquipo yoikanwe, jakonhakin ja non Ibon jawen tee ati meniabo senenhanon.
18 Ea riki Pablo enbishamanra, nato saludo mato wishaxonai. Shinankanwe eara preso itinke, Diossen jawen noimisti shinanya mato imaboresbanon.