6
Bakebo, ja non Ibon yoiai keskáakin, maton papabaon joi ninkáxonkanwe. Maton jaskáara, kikin jakon iki.
Japari non senenhaketian, noa jaskara imati senenhati joi riki, neskara: “Min papa betan min tita jakonhawe,
jatíbi min akainkobo mia jakon inon, itan basibires mia nato main janon”, iki iká.* Ex. 20.12; Dt. 5.16
Jainoax mato papabo, maton bakebo sinámayamakanwe. Jaskayamakinkaya, jakonhaxonres esekin jato aniakanwe, itan non Ibo keenai keskáakin jato axeakanwe.
Jainoax ja iboaxon yonokanaibo, maton ibobaon yoiabo senenhaxonkanwe, jakonma ixonaketian rakékainxon, itan ikoni keenshamantaanan ja Cristobi tee axonai shinanbainxon.
Jato betan jakon iti kopi, oinkanares teetai iamakanwe. Jaskayamakinkaya, Criston yonotibo ixon, ikonkon keenshamanxon, Dios keenai keskáres axonkanwe.
Rayáshaman shinanyanixkaya teekanwe, jonibo axonai shinannaxma, non Ibobi axonai shinantaanan.
Ja iboaxon yonokanai, iamax yonokanaimabo inonbi, westíoraxonbo jakon jawéki aká kopí, non Ibon jato meniti onannax.
Jainoax mato, jan jato iboabo, matoribi jaskákanwe maton yonotibo betan. Jakonma join jato rakéayamakanwe. Shinankanwe, mato iki jato betanbi, westíora naikanmea Iboyabicho, jatian janra senenbires jato jakonhai.
Joi akaibo shinan meran reteananai
10 Jatian ramara ja nokon wetsabo en yoiai, Ibo betanbi ikax, jawen ani atipana koshikires koshikanwe.
11 Jayakax reteananti jawékibo mato Diossen meniaton panakaakanwe, jaskatax ja *Satanássen paranhanan jakonmain pakémakasabi, mato koshi inon.
12 Noara jonibo betan reteananyamai, noara reteananai, ja niwen niai jishtima yoshinbo betan, jabaonra nato nete iboa koshi ixon, jakonma jato amai.
13 Jaskara iken, ja jayakax reteananti jawéki mato Diossen meniaton panakaakanwe, jaskaxonra atikoma jawékibo nokókenbi matonharesti iki. Jatian jaskáakin matonharesa pekáora, jaskara koshiabi mato ikanti jake.
14 Jaskara iken, ja ikon joiki koshikanwe, cintoranin chinexeeti keskati, itan ja yami xopanameti saweax jan panakaati keskati, ja atibi keskáakin ati shinanman, chipókanwe.
15 Jan jato shinan xabáshaman imati jakon joi yoii kanox, moa zapato sawea keskábo ikanwe.
16 Ja maton Dios ikonha ibanon, *Satanássen jawen chiibires piá keskabo matoki potaa joáx, jaki tsakáti yami panáti keská.
17 Ja mato kishpinmeeta ibanon, jan maton mapo panati yami maiti keská, jatian ja Diossen joi ibanon, jawen jakon Shinanman mato menia espada keská.
18 Orankin jeneyamakanwe, jawen Shinanman amaaton, jatíbitian Dios yokákin jeneyamakanwe, shinan meran koiranmeeti jeneyamakanwe, maton shinan namanyamakanwe. Jainoax jatíbi joi akaibo kopí orankin jeneyamakanwe.
19 Jainxon ea kopíribi orankanwe, abanon jaskáakin yoiti joibo ea Diossenbi menikin. Jaskáaxon koshi shinanyaxon, ja jakon joi meran iká, tson onannama jawéki en jato yoinon.
20 Nato joi yoiai itira jawen janenko ea Diossen raana iki. Jaskáakin jato joi yoiai kopíra, rama ea cárcel meran akanke. Eki orankin jeneyamakanwe, rakéyamakin, Cristokiriti iká joibo en jato yoinon.
Senentiainbi jato yoia
21 Ja Ibon tee akin, ati jawékibo senenhaai non wetsa Tíquiconra, jatíbi ja neno ea jaskara winotaibo mato kaxon, yoinoxiki.
22 Jakopíra en ja raanai, noa neno winotai jawékibo yoiai ninkaxon, maton koshiakin shinannon ixon.
23 Abánon, ja Papa Dios betan non Ibo Jesucriston, mato jatíbi joi akaibo xabá shinanya, noimisti shinanya, itan jaki koshiti shinanyabo mato imakin,
24 jainxon abánon, ja jatíbi ja non Ibo Jesucristo kikinhakin noiabo, jawen jakon shinan jato menikin.

*6:3 Ex. 20.12; Dt. 5.16