FILIPENSES
Filipoainoa joi akaibo Pablon jato kirika bomaa
1
Jato saludana
Noa Pablo betan Timoteo riki, Cristo Jesussen yonoti. Ja Filipossain iká jatíbi joi akaibo, itan jatíbi *ancianoboyabi *diáconobora, non jato saludo bomai.
Ja non Papa Dios betan non Ibo Jesucriston, jawen noimisti shinanya, itan jawen xabá shinanyabo mato imaboresbanon.
Joi akaiboki Pablon orana
Mato shinannaitiibira, en nokon Dios iráke akai.
Jatian orankinra jatíbitian raroshaman shinanyaxon en yokatai, mato jatíbi kopí,
ja peonontianbi akinxon, ramakamanbi ja bená joi yoikin maton ea akinna iketian.
Enra ikonhai ja mato meran jawen jakon tee akin peoa Diossenra, jakonhakin aaboresti jake, ja Jesucristo joti nete nokotai kaman ixon.
Jaskáakin en mato jatíbi shinantira jakon iki, mato ayorakin shinanni jaa ixon, itan jawen jakon shinanman ea Diossen akinna iketian, ea cárcel meran iken, iamax ja bená join paranan ikin, ja joira ikon iki ixon, ja joni koshiboribi en jato yoiaitian, ea akini mato jatikaxbi ebetanbi iká iketian.
Diossenra onanke mato en akonbireskin shinannai, Jesucriston amaara en mato akonkin noike.
Enra oración meran yokatai maton noimisti shinan beboni anikaresnon ixon, jainxon Diossenbi mato shinanti onan, itan jakon betan jakonma onanti shinanyaribi mato imanon ixon,
10 jakonbores katóti onan mato ikanon ixon. Jaskataxa Cristo joái kaman, jawe ochaomabi, itan jakopi ramiakantibo yamashaman mato iti iki.
11 Jesucriston akinnatonra jakon jawékibores maton atiki, jonibaon aniakin shinanxon Dios rabikanon ixon.
Cristo riki ea jan jamaa
12 Ja ea winota jawékibaonra ea akinke, bebonbires en jakon joi yoinon ixon; jaskarabo maton onantininra ea keenai nokon wetsabo.
13 Jatíbi ja apo jain iká xobomea sontárobaon, itan ja neno ikábaonbira onanke, Cristo kopí ea cárcel meran akana.
14 Jaskáakin ea cárcel meran akana oinnaxa, jatíbi joi akaibo non Iboki bebonbires koshitaanan, rakéyamakin joi yoikanai.
15 Jatíribibaonra eki notsireskin, itan ebé tanaanankinres Criston joi yoikanai. Ikaxbi wetsabaonra jakon shinanxon akanai.
16 Jatiribibaonra noixon akanai ja Criston joi yoikin, jakon join paranan itiakin ea Diossenbi tee menia onanxon.
17 Ikaxbi wetsabaonra akai jatonabi jawéki benakinres, jakon shinanya ixonmabi. Jabaon shinan riki ea cárcel meran iketian, bebonbires atikomabo ea imaxonti.
18 Ikaxbi jara jawemabi iki. Jawekeskabires ixonbira, moa jabaon Criston joi yoikanai. Jaskaratonra ea raromai, jatian jan ea bebonbires raromairibi riki,
19 maton oraciónman, itan ja Jesucriston Shinanman akinna, basima ea cárcel meranoax, pikóti onanax.
20 Jawenbira ea rabinmati yamake ixonra en ponté shinannai. Jaskáyamaikayara, rama ja moabi iikirana keskatibi ea mawákenbi, iamaax ea japarikenbi ea kopi Cristo rabikanti iki.
21 Nokona riki japariax ea Cristo betanbi. Jatian ea mawatara itiki, moa ja biti en bia.
22 Jatian japarixonra, bebonbires jakon tee en atiki. Jaskara kopíra jashaman katóti en onanyamake.
23 Atikoma riki ja rabé jawékiainoa en westíora katóti. Mawátininribi ea keenai, moa Cristo betan ikí kanox. Ea jaskatara itiki nokona bebonbires jakon,
24 ikaxbira en shinanribiai, mato akinti kopí ea japariakaya jakon iti.
25 Jaskáakin shinanxonra en onanke, ea mato betanpari ikí kaai, jaskáaxon mato bebonkinti kopí, Dioski koshiax mato raroshaman ikanon ixon.
26 Jaskati ea mato betan jakiribi nokoananketianra, mato ibirestiki ea kopi Cristo Jesúski raroi.
27 Ea keenaikaya riki mato jakonax jati, ja Cristokiri iká jakon join yoiai keskatishaman. Mato oinni kaxon, iamax kayamaxonbira, en ninkákasai westíora shinanbicho akáx, mato kikini koshikana, itan ja jakon joi yoiti kopí mato jatikaxbi akinanani iikanairibi,
28 maton rawibaon jawekeskabo akábi rakéyamataanan. Mato jaskataira onantibires iki, moa jabo jakómabires ikí kaai. Jatianra matobiribi onantiai, Diossenbi akinna kishpinmeetai.
29 Matora Cristo ikonhaax jakibicho koshiti Diossen imaama iki. Já kopi masá tenetiribira mato imaa iki.
30 Jaskara ixonra en masá tenea keskáboribi maton wínoti jake. Matonbira oinna iki en masá teneaibo, jatianra rama kamanbi maton ninkatai en masá teneaibo.