2
Jan kishpinmeeti joi yoikaata
Jaskara kopí riki, ja non ninkata joi non kikinhakin onanna iti, noa wetsaorinaketian.
Ja ángelbaon yoiai joibora, iká iki kikin koshi, jatianra ja senenhayamai yoitimatax ochaabo atixonbi, jato Diossen castigana iki.
¿Jatian jawekeskataxmein noa kenekaati iki, ja kishpintinin ratéyamaa ikax? Nato kishpinti joira non Ibonpari yoikin peoa iki, japekáora ja ninkatabaonbiribi tekikin noa yoikana iki.
Jainxonra Diossenribi noa onanmaa iki, ja oinxon onanti, itan icha ratéti jawékiboribi axon, jainxon jan shinanna keskáakin, jawen tee ati onan shinanbo jawen jakon Shinan meranxon, noa menipakeanan.
Jesucristo, jawen wetsabo keská iká
Diossenra ja non yoii iitai bená nete nokóketian, ángelbo koshi iti jato imaama iki.
Jaskara ikenra, Wishá meran ikai neskati:
“¿Jawerin westíora joni min já shinanti?
¿Jawerin ja jonin bake min jairaakin shinanti?
Basimashokores ángelbo namanbires itira min imaa iki,
jaskara ikenbira, kikinni ninkakaatai, itan aniakin oinkanai min imaa iki,
jatíbi jawékibora min jaki jenea iki”, iki.* Sal. 8.4
Jaskáakin jatíbi jawéki jaki jenea ikaxa, jawe jawékibi jaki jeneama yamake, jaskara ikenbira, jatíbishaman jaki jenekaata non oinyamapariai.
Ikaxbira, non oinnai ja Jesús, jawetio basires ángelbo namanbires iti Diossen imani, kikinni ninkakaatai itan ani joni iká, onitsapikaini mawata ikax. Noa noixonra Diossen jaskáakin mawámaa iki, já jaskataton jatikaxbi noa jakonkanon ixon.
10 Jatíbi jawékira Diossen aká ikax, jawenabires iki, jara keenai jatíbi jawen bakebo jawen pené netenko jabé jaai bokantinin. Jaskara kopíra, Diossen aká iki, jan jato kishpinmati Jesucristo, masábires tenemataanan jakonman senena imakin.
11 Jatíbi ja Diossenabo, itan jan jato Diossena imaiyabira, noa jatikaxbi westíora papayabicho iki. Jaskaranixa ja Jesús, nokon wetsabo riki mato akin jato atin rabinyamai.
12 Jaskara yoiira ikai Wishá meran neskati:
“Miikiriakinra nokon wetsabo en jato yoinoxiki,
jainoax tsinkíkana xaranmeaxbora, mia rabii ea bewanoxiki”, iki. Sal. 22.22
13 Jainoax iribai neskati:
“Jakira ea koshiai”, iki. Is. 8.17
Jainoax iribai:
“Eara neno iki, ja Diossen ea menia bakebo betan”, iki.§ Is. 8.18
14 Ja jonibaon bakeabo riki, ja namibi itan ja jimibi, jaskáribiira joni ikax, Jesús namia itan jimiaribi iká iki, jaskaranixparira, já mawáti atipana iki, jaskáaxon ja retemisti koshia janharesnox, ja iki ja *Satanás.
15 Neskáaxonra xabáa iki, jatíbi ja mawátiki rakékin, jatíbitian *Satanás iboamaax jakana ikábo.
16 Jaskarainra onanti iki, ja ángelbo akinox nato neten Cristo joáma, jara joá iki, ja Abrahamman chiní rarebo jato akinti kopí.
17 Jatian jaskáakin jato akinti kopíra, jawen wetsabo keskáribi itoshia iki, jaskatax jawen atibo senenhai, itan noibataanan, akinmis Diossen tee axonai *Sacerdotebaon Koshi inox, itan jato kopi mawáxon jonibaon ocha akábo shinanxonyamanox.
18 Jatian jaribi jaskati tanakaatibo onitsapita ixonra, rama ja jaskati tanakaataiboribi, jan jato akinti atipanke.

*2:8 Sal. 8.4

2:12 Sal. 22.22

2:13 Is. 8.17

§2:13 Is. 8.18