2
Jesús pikota
(Mt. 1.18-25)
Ja netebaonra Augusto iká iki, ja icha mai iboaa romamea apo imakana. Jaskara ixon, jatíbi jonibo jaton jane wishakaanon ixon, jatíbiain jato ninkámati joi raana iki.
Jatian jaskati jaton jane wishakaatira iká iki, Cirenio janeya joni, Siriainoa joni koshi iká inontian.
Jaskatira jatíbi jonibo jaton jemabaon jaton jane wishakaati bokana iki.
Jaskara kopíra José, ja Galilea main iká Nazaret janeya jemameax, ja Judea main iká Belén janeya jeman kaa iki, ja apo David jainoax pikóniainko. Ja José iká iki ja apo ipaoniton rareboribi.
Jatian ja wishakaati kaaira, jawen awin María betanbi kaa iki, jatian María iká iki tooya.
Jatian ja Belénhain ikanaitianra, moa María bakenti oxe senena iki.
Jainoaxa, jawen reken benbo bake pikota iki; pikóketianra chopan rakawaa iki, jainxon jan yoinabo pimakanai jawékiain rakana iki. Jain ikanti xobobo bocho ikax jainshaman jabo iti yama iketian.
Ángelbo itan oveja koiranaibo iká
Jatian ja Belén jema ochómaribi, jaton yoinabo yamé koirani jonibo ikana iki.
Jain iikanaitian, non Ibon ángel jatoki pikota iki. Jainxonra non Ibon koshi shinanman jato tenaaketana iki; jatianra kikinni ratékana iki.
10 Jatian ángelnin jato neskáakin yoia iki: “Rakéyamakanwe, jakon joi mato yoiira, ea joke ja ninkataxa jatikaxbi mato rarokanai.
11 Ramara ja Davidkan jemameax jan mato kishpinmati pikóke, ja riki *Cristo, ja Ibo.
12 Neskarabo oinxonra maton onanti iki: Ja bakeshoko chopan rakawaxon jan waka pimakanainko rakankanashokora maton merati iki”, akin.
13 Jaskati iikanaibi ratéresi ja ángel betanbi, kikin icha ángelboribi naikanmeax bea iki. Ja beax Dios rabii bewai neskákana iki:
14 “¡Naikamea Diossa non rabiai!
¡Ja nato mainxon jawen keena keská akai
joniboribi, jakonbires ikanwe!” ikibo.
15 Jatian jaskati senentaanan ja ángelbo moa boríbakana pekáo, ja oveja koirannai jonibo neskati yoyo ikana iki: —Belénhain bonon bokanwe, ja neskara jawéki ikábo non Ibonbi noa yoiabo oinni —iki.
16 Jaskatax ishton bokana iki, kaxon ja María betan José nokokana iki, jatian ja bakeshoko iká iki, jainxon yoina pimakanainko rakana.
17 Jaskáakin ja bake oinxon jato yoikana iki, ja bakekiriakin jato ángelnin yoiwana joiboribi.
18 Jatian jaskáakin ja oveja koiranaibaon jato yoia ninkatax, jatikaxbi ratékana iki.
19 Jatian Maríabiribi jatíbi neskarabo moa onanna ikax, ja shinanyabi iita iki.
20 Jatian jaskáakin oinkin senenhataanan, ja oveja koiranaibo moa boribakana iki. Bokinra Dios rabiananbi iráke aabainkana iki; ja ángelnin jato yoia keskáshamanbo iká oinxon.
Jesús Diossen xobo meran bokana
21 Jatian ja bake pikota moa posaka neteya iketian, jawen jakina rebichi xatexonkana iki. Jaskáaxonra JESÚS, akin janekana iki. Ja María tootamatianbi, jaskáakin janeti ángelnin yoia iketian.
22 Jatian ja Dios bebon jakon inox, jatí neteyanix chokíti, ja Moiséssen esekan yoiai nete senenketian, ja bake Jerusalénhainoa Diossen xobo meran bokana iki non Ibo meninoxon.
23 Jaskáakinra akana iki, non Ibon kirika meran neskáakin yoiaitian: “Jatíbi reken bake pikotaibora non Ibonabiribi itiakin meniti iki”, iki ikaitian senenhakin.
24 Jainxonra Dios jawéki menikana iki; ja non Ibon esé meran jaskáati yoiaitian, rabé nonbex iamaxon rabé xotó reteti iki ikaitian.* Lv. 12.6-8
25 Jaskarabo inontianra, Simeón janeya joni, Jerusalénhain jaa iká iki. Ja joni iká iki jakon shinanya ixon Dios rabii jaa ikax, *Israel jonibo xabakaati manataribi. Ja Simeón iká iki, Diossen Shinan bochóya joniribi.
26 Jara ja Diossen Shinanman moa onanmaa iká iki, ja non Ibon raanai Cristo oinnamabi mawátima.
27 Jaskara ikaxa Diossen Shinanman onanmaa, Diossen xobonko kaa iki. Jatian Jesúsribi jawen anibaon jain ioa iki, ja esekan yoiai keská senenhakin.
28 Jainoara Simeónman ja bake bitaanan ikota iki. Jainoaxa Dios rabii neskata iki:
29 “Ibó, moara ike jaskara iti min ea yoia en ointibo seneni,
ramara ea min yonoti joni moa jakonax mawáti atipanke.
30 Moara enbishaman oinke noa jan kishpinmati.
31 Jara min raana iki; jara jatíbi jonibaon oinnoxikanai.
32 Joékan akai keskáakinra jatíbiainoa jonibo tenanoxiki,
jainoax ja min Israel jonibaon rabitiribi inóxiki”, iki.
33 Jatian ja baken papa betan tita ratébekona iki; Simeón ja bake yoii jaskatai ninkatax.
34 Jaskátaanan jawen aniboyabi ja bakeshoko Diossen jakonhanon ixon, Simeónman jatoki orana iki. Jaskáxon ja Jesussen tita Maríabiribi neskáakin yoia iki: —Oinwe, nato bake kopira icha Israel jonibo kishpinmeenoxikanai, itan icha joniboribi manótiain bonoxikanai; ikaxbi icha joniboribi jaki ramínoxikanai.
35 Janra icha jonibaon ati shinannai jawékibo onannoxiki. Ikaxbi neskara jawékibo oinxonra espadanin bebanbainkin chachikana keská min shinannoxiki —akin.
36 Jatian jainribi ika iki westíora *profeta ainbo, jawen jane Ana, Penuelnin bake, ja iká iki Asernin rarebobaon bake, ja ainbo iká iki moa yoxanshoko. Jatian xontakotian benoax kanchis baritia, já betan jaa iká iki.
37 Jatian ja ainbo benomaani iká iki moa posaka chonka chosko baritia. Jaskaranix Diossen xobo meranbi jaa ixon, yaméyabi netenbo Dios rabikatitai, jainxon *ayunankinboribi orankatitai.
38 Jatian Simeón yoyo ikaitianribi, ja ainbo jatoiba joá iki; joxon janribi Dios rabikin iráke aka iki. Jaskáaxon ja Jerusalénhainoa jonibo kishpinmai jotin manatabo jato yoia iki, ja bake jaskarabo ikákiriakin.
Nazaret jemanko boribakana
39 Jatian non Ibon esé meran jaskáati yoiaibo senenhabaini, Galilea main iká Nazaret jemanko moa boribakana iki, ja iká iki jaton jemabiribi.
40 Jatian anikinra ja baken onan shinanribi biboa iki, jainxon Diossen akinatonribi, ja bake jakonbires iká iki.
Baketian Diossen xobonko Jesús iká
41 Jaskara iken ja Jesussen anibo, baritiatiibi Jerusalénhain *Pascua fiesta winoti bokátikanai.
42 Jatian moa Jesús chonka rabé baritiaya iken, jaskatibiribi axea ixon, *Pascua fiesta winoti kakin, jawen anibaon Jesús Jerusalénhain iokana iki.
43 Ja *Pascua fiesta moa keyóketian, Jesussen anibo moa jaton jemanko boríbakana iki. Jatian Jesúsbiribi Jerusalénhain baneta iki. Ikaxbi jawen anibaon onanyamareskana iká iki.
44 Ja Jesussen anibaon shinanna iki, ja joni icha bekanai xaran joái. Jaskáakin onanyamaax, westíora nete bain joxónpari, ja Jesús yamaa rotokana iki. Jaskáakin rotoxon jawen kaiboboiba itan wetsa jato betan beaiboiba benakana iki.
45 Jaskáakin benakinbi nokoyamakana iki, nokoyamaax jawen anibo Jerusalénhain benai boribakana iki.
46 Kaax nokóxon kimisha nete benaxonpari nokokana iki; ja Diossen xobo meran, Moiséssen esé onan jonibo xaran yakata. Jabaon yoiai joibo ninkáananbi ja joikiriakin jato yokati iká iki.
47 Jatian ja baken jaskáakinbo jato yokatai ninkatax, ja bake onan iken, ja ninkataibo ratékana iki.
48 Jaskara onan jonibo jato jaskáaitian oinnax, jawen aniboribi ratékana iki; jaskákin jawen titan neskáakin yoia iki: —Baké, ¿Jaweaki neno joxonki min noa akonbireskin benamaa? Min papa betanra en mia benakonshamanke. Mia kopira, non akonbireskin masá shinanke —akin.
49 Jaskáaketian Jesussen jato yoia iki: —¿Jawekopiki maton ea benai? ¿Matonki onanyamaa, nokon papan jawéki axoni ea iitai? —akin.
50 Jato jaskáakin yoiabi jawen anibaon onanyamakana iki, jawe yoiiki jaskatai ixon.
51 Jatian jaskatax jawen anibo betan Nazarethainko moa Jesús kaa iki. Jain kaax jawen anibaon joi ninkáxonai iki jenéyamaa iki. Ikaxbi ja Jesús jaskáyantanabo jawen tita shinanbenoyamaa iki.
52 Jainoax Jesús jawen onanti shinanyabi, jawen yoraribi anikaresa iki. Jainxon Diossen oinna itan jonibaon oinnaribi, jawe jakonmabi yama iká iki.

*2:24 Lv. 12.6-8