SAN LUCAS
Jesucristo ikábo yoikin Lucassen wishaa
1
Jaskara kopí wishaa
Ichaxonra ja noo xaranmeax ikonshaman winota jawékibo wishakin tanakana iki.
Ja peokootiainxonbi jatonbishaman oinkanabaon, noa yoikani keskáakinribi; ja joniboribira jawen joi yoiaibo jato imaa iki.
Enribira ja peokootainoabi kikinshamanhakinbo onanboxon, jakonshamanhakin en mia wishaxonai, nokon keen Teófilo,
jaskáaxon ja mia yoikana ikon joibo min kikinhakin onannon ixon.
Jato *bautizanai Juan pikóti ángelnin yoia
Ja Judea main Herodes apo inontianra, westíora *sacerdote Zacarías janeya jakátiai. Jara iká iki Abías janeya tsinkí ikainoaribi. Jatian jawen awin Elizabet iká iki, ja *sacerdote Aarónman rarebo.
Ja rabébira iká iki Dios bebon jakoni jabékona iken, tsonbi jakonmaninbo yointi yama, jainoax ja non Ibon yoiai itan jawen eséboribi senenhai jabékona.
Jaskara ikaxbira bakeoma ikana iki, ja Elizabet bakeayosma iketian, itanribi ja rabébi moa yosiora ikana iki.
Wetsa netenra Zacarías jawen nete nokóketian, jabé ikáboyaxonbi *sacerdote ixon Diossen tee axoni iitaitian,
jaskara jaton axé iketian ja *sacerdotebaon *suerte akana, jaki paketa iki. Ja Diossen xobo meran jikixon, *incienso menoi kati.
10 Jatian ja *incienso Dios menoxonti hora nokoketian, ja jemaori tsinkíkana icha jonibo orani ikana iki,
11 jatian jaskáai iitaibira, ja jainxon *incienso menoti patax, mekayao westíora ángel pikota iki.
12 Jaskáakin ja ángel meraax, Zacarías ratetax kikinni raketa iki.
13 Jaskatainbi ja ángelnin yoia iki: —Zacarías rakéyamawe, Diossenra min oranabo mia ninkáxonke; min awin Elizabethra moa bakeya ikai, ja bakera Juan akin min janenoxiki.
14 Jatianra ikonbiresi mia raronoxiki, itan icha joniboribira ja pikóketian raronoxikanai.
15 Jara non Ibo bebon kikin joni inóxiki. Janra jawetianbi vino itan wetsa jan paenti xeatibo xeayamanoxiki, jainoax pikotamatianbira moa Diossen Shinan bochóya inóxiki.
16 Janra icha *Israel jonibo, jaton Ibo Dioski jato banémaribanoxiki.
17 Ja parira non Ibo joámatianbi rekennoxiki, jara ja *profeta Elías jayáni Shinanyaribi, itan atipana koshiaribi inóxiki. Jaskáaxonra ja papabo betan jaton bakebo jakiribi jato raeananmaribinoxiki; jainxonra ja yoitima jonibo, ja yoiti jonibo ikanai keskatiribi ikanon ixon jato imanoxiki; neskáaxonra ja jonibo jato benxokaamanoxiki, jaskáaxon non Ibo bikanon ixon —akin.
18 Jatian jaskáa Zacaríassen ja ángel yokata iki: —¿Jawekopiki ea neskara winóti iki? Ea iki moa yosishoko, jatian nokon awinribi iki moa yoxanshoko —akin.
19 Jaskáketian ángelnin yoia iki: —Ea riki Gabriel, ja Diossen yoiaibores axonai, janra ea raanke miibetan yoyo ixon neskara jakon joibo mia yoiti.
20 Ikaxbi jaskarabo en mia yoiabo ikonhayamaxa, rama mia yoyo iamai banetai; miara jaskati yoyo itipanyamai kaai, jawen ititianbiribi jatíbi neskarabo seneni kaai kaman —akin.
21 Jaskatai kaman ja jemaori tsamata jonibo Zacarías pikótinin manákana iká iki, ¿Jawekeskatiki ja Diossen xobo meranoax ishton pikóyamai? ikibo yokakaati.
22 Jatian moa pikóxon jato yoyo ati atipanyamaa iki; jatian jaskataitian oinxon onankana iki, ja Diossen xobo meranxonra, namá keska meran oinke ixon. Jatianra meken chankanxonres, jato yoyo aka iki. Jaskataxa moa yoyo iamai baneta iki.
23 Jatian jawen tee moa senenhax, Zacarías moa jawen xobon kaa iki.
24 Jainoax jawen awin Elizabet moa tooya iká iki, jaskataxa pichika oxe jawen xobomeax pikóyamaa iki.
25 Jainoax neskata iki: “Non Ibonra rama ea neskara imake, moa ea jonibaon omisyamanon ixon”, iki.
Jesús pikóti ángelnin yoia
26 Jatian moa sokota oxe tooya ikenra Diossen jawen ángel Gabriel raana iki; ja Galilea main iká Nazaret janeya jemanko.
27 Ja jeman iká iki westíora xontako María janeya jawetianbi joni betan yoranyosma, ikaxbi José janeya jonin binoxon onantiares, jara iká iki ja apo David ipaoniton rarebo.
28 Kaax ángel ja xontako ikain nokota iki, jainxon neskáakin yoia iki: —¡Eara mia oinni joke, Diossenra mia katóke! Ja Ibora mii betan iki —akin.
29 Jatian jaskáakin ángelnin yoiai ninkatax María rateta iki, jainxon shinanna iki: —¿Jaweatimein ea jaskáakinbo yoiai? —ixon.
30 Jaskataitian ángelnin yoia iki: —Rakéyamawe María, Diossenra mia katóke,
31 ramara mia benbo bake tootai, ja bake pikóketianra Jesús akin min janenoxiki,
32 jara jato xewina joni inóxiki, jainxonra ani Diossen Bake akinribi anoxikanai; jara non Ibo Diossen apo imanoxiki, jawen reken papashoko David imani keskáribiakin;
33 Jaskatax jatíbitian ja Jacobnin rarebobo jato ikinai iti kopí, jara jatíbitian apo iki jenéyamanoxiki —akin.
34 Jaskáaketian Marían ja ángel yokata iki: —¿Jawekeskatiki jawetianbi joni betan yorantinin iosma ikaxbi ea neskara jawéki iti iki? —akin.
35 Jatian ángelnin yoia iki: —Ja Diossen Shinanra miki jonoxiki, jatianra ja ani Diossen atipana koshi, mii meran inóxiki. Jaskara kopíra ja Bake pikotai, jawenabiribi iken, Diossen Bake akin janenoxikanai.
36 Jainoaxa ja min rarebo Elizabet moa yoxanshoko ikaxbi tootax, rama moa westíora benbo bakeya ikai. Jara ja tooismatonin yoinkanai ikaxbi moa sokota oxe tooya iki.
37 Jaskara ikenra Diossen jawe jawékibi atipanyamaa yamake —akin.
38 Jaskáaketian Marían yoia iki: —Eara non Ibon yonoti iki, abánon ja min yoia keská ea Diossen imakin —akin. Jaskáabaini ja ángel moa kaa iki.
Elizabet oinni María kaa
39 Jaskarabo iká pekáo basimabi María ishton Elizabet oinni kaa iki, ja Judea mainmea mananman iká jeman.
40 Nokóxonra ja Zacaríassen xobonko jikixon Elizabet saludana iki.
41 Jaskáakin Marían *saludana Elizabetkan ninkatatianbira, ja Elizabetkan poko meranoax jawen bake koshia iki. Jainoaxa Elizabet ja Diossen Shinan bochóya ikax,
42 koshinshaman María akí neskata iki: —¡Diossenra wetsa ainbobo aká bebonbires mia jakonhakin akinke, jainxon ja min bake pikoti kaairibira jakonhakin akinke!
43 Eara jawemabishoko iki, ja nokon Ibon tita ikaxbi ea oinni mia joti.
44 Ja min ea saludantoshia en ninkatatianbira, nokon bake poko meranoax raroi koshike.
45 ¡Diossen mia raroshaman imabanon, jaskara imatibo non Ibon mia yoia senenti min ikonhaa kopí! —akin.
Marían Dios rabia
46 Jatian María neskata iki:
“Nokon shinanyaxonbira non Ibo en rabiai,
47 jan ea kishpinmaa Dioskira nokon shinan meran ea raroai,
48 ea jawen yonoti ikax, rabíti shinanhoma iken, ekiakin shinanna kopí.
Jaskáakinra, jonibaon rama peoxon jatíbitian Diossenra mia raroshaman imake akin ea anoxikanai.
49 Ja jatíbi atipana koshia Diossen, ani jawékibo emeranxon aká kopí.
¡Jakon riki jawen jane!
50 Diossenra já rabiaibo jatíbitian,
jato noibai.
51 Jawen atipana koshinra ani jawékibo aká iki:
Ja rabitai jonibaon anoxon shinankana jawékibora, jato ras akanaana iki.
52 Ja apobo jaton teeainoa pikoxonra,
ja rabítinin shinanhomabo ani jonibo jato imaa iki.
53 Ja jawékiakasaibora icha jawékiati jato menia iki,
jatian ja jatíbi jawékia jonibora, jawebiomabo jato banémaa iki.
54 Ja jawen yonoti Israel jonibo jato akinxonra, jawen noibamisti shinanmanribi jato akintinin shinanbenoyamaa iki.
55 Jaskáakin jato akintibo ja non rekenbo jato yoini iketian;
jainxon ja Abraham itan jawen chiní rarebo iki kaiboribi jato yoini iketian”, iki.
56 Jaskatax María ja Elizabetkan xobonpari kimisha oxe ikax, moa jawen xobon karibaa iki.
Jato bautizanai Juan pikota
57 Jatian jaskara iiti moa bakenti oxe senenketianra, benbo bake Elizabet bakena iki.
58 Jatianra ja patax ikáboyabi jawen rarebobo ja rarokinni bokana iki, non Ibon jakonhakin akinna onanax.
59 Jatian ja bake pikota moa posaka neteya iketian boxon, jawen jakina rebichi xatexonkana iki, jainxon ja bake jawen papan janenbi Zacarías akin janekaskana iki.
60 Ikaxbi jawen titan jato yoia iki: —Jawen janen ayamakanwe, jawen janera iti jake Juan —akin.
61 Jato jaskáaketian yoikana iki: —Min rarebora ja janeya yamake —akin.
62 Jainxon ja baken papa yoyo iamai iken, mekemanres metokin yokákana iki, janbiribiki jawen bake jawe janekasai ixon.
63 Jaskáakana jawen papan jan wishati tablashoko bexonkanti jato yokata iki, jaskáakin bexonkanketian, neskati iká wishaa iki: “Jawen jane riki Juan”, iki iká, jatianra jonibo jatikaxbi ratékana iki.
64 Jaskákanaitianribi Zacarías moa jakiribi yoyo ika iki, jainxonra Dios rabikin peoa iki;
65 Jaskara oinnaxa ja patax ikana jonibo ratékana iki, jainoax ja Judea main iká mananbaon jakana joniboribi, jaskara winotabo jato yoiaketankana iki.
66 Jatian jaskara ikábo ninkata jonibo jatonbinix neskatibo yokakaakana iki: “¿Jawekeskamein nato bake aniax ikí kanoxiki?” ikibo. Jawen atipana koshin ja Ibon akinnai ointaanan.
Zacarías bewaa
67 Jatian ja baken papa Zacarías ikonbiresi Diossen Shinan bochóya ikax, ja Diossen imaa joibores yoyo iki neskata iki:
68 “¡Israel jonibaon Dios, rabinon akanwe,
kopíaxon jawen jonibo jato xabáai joá iken!
69 Jawen yonoti ipaoni Davidkan
rareboboainoara, noa jan kishpinmai westíora joni atipana koshiya noa raanxona iki.
70 Jaskara itibora moatianbi janbi imaa *profetabo
meranxon Diossen jato yoimaa iká iki;
71 Ja non rawíboibakea, itan ja noa omisai
joniboibakea pikoanan noa jan xabáati.
72 Jainxon ja non reken papashokobo jato onísaxon jato akintiribi yoia iki,
jainoax ja senenhabekonti joi akátoninribi shinanbenotima.
73 Ja non reken papashoko Abraham akonkin jato yoini joi riki neskara:
74 Jawen keena keskatires noa ikanon ixonra, non rawíboibakea noa jan xabáa iki;
75 jainoax nato neten já bebon jaax, ponté shinanya itan ochaoma keskáboribi noa jatíbitian ikanti kopí.
76 Baké jatian miara Ani Diossen *profeta akin anoxikanai.
Minpari rekenxon, ja non Ibo joti iketian benxokaanon ixon jato yoiaitian.
77 Jaskáaxon Diossen jaton ochabo moa
shinanxonyamataanan jato kishpinmai joi, jawen jonibo min jato onanmati kopí.
78 Ja non Diossenra jawen ani akinmisti shinanya ixon,
jan noa kishpinmati noa raanxona iki,
ja netetiibi jakonshamankin noa bari pikómaxonai keskáakin.
79 Jaskáaxon ja kikin yamé keska meran
jakanabo, jato tenai keskáakin jato anon ixon,
jainxon jakoni jakanon ixonribi noa onanmati”, iki.
80 Jainoax ja bake anii; shinan meranribi koshikaa iki, jainoax jain joni jayamainko já iki; jawen kaibo Israel jonibo Diossen joi jato yoii joái kaman.