16
Jesús jiria yoikana
(Mt. 28.1-10; Lc. 24.1-12; Jn. 20.1-10)
Jatian moa tantiti nete winota pekáora, ainbobaon ja Jesussen yora raskinoxon, ininti marokana iki, jan biabo iká iki, Magdalainoa María betan Jacobonin tita María itan Salomé.
Jatian ja reken nete semana peokootai yamékirishoko moa bari pikotaitian, jain Jesussen yora aibakana kininko boax nokókana iki.
Kaai yoyo iibainkana iki: —¿Tsonparimein, jan kini xepoa ani makan noa taranxonai? —iki.
Jatian nokóxon oinkana, jan xepoibakana makan moa wetsaori rakata iká iki. Ja makanra iká iki kikin ani.
Jaskara iketian, ja kini chicho jikixon oinkana iká iki, ja mekayao westíora bakeranon joxoshaman tapó chopa sawéya yakata. Já oinnax ratékana iki.
Jatian jan jato yoia iki: —Ratéyamakanwe, enra onanke, ja korosen aibakana Nazarethainoa Jesussen yora oinni mato bekana. Ikaxbira moa neno yamake; ¡Moara jirike! Oinkanwe jain aibakana.
Moa botankanwe; boxon jaonmea onannaibo, itan Pedro yoitankanwe: ‘Mato kaamatianbironki, japari Galileanko kaai, jainoaronki maton ointi iki, ja mato yoiibata keskáakin’, akin atankanwe —akin.
Jatianra, ja kini meranoax, ja ainbobo jokonbaini, kikinbiresi ratetax, saki iananbi bokana iki. Nokóxonbi tsoabi yoiamakana iki, rakékin.
Magdalainoa Maríaki Jesús pikota
(Jn. 20.11-18)
Jatian moa jiria pekáora, ja reken semana nete yamékirishoko, Magdalainoa Maríakipari Jesús pikota iki. Ja María iká iki, ja meranoa kanchis yoshin, Jesussen jokonhayantana.
10 Ja ainbaon kaxon, Jesús betan ipachoaibo onisi, winii ikanaibo jato keshana iki.
11 Ikaxbi ja Jesús jiria, janbishaman oinxon, jato yoiabi, jabaon ikonhaayamakana iki.
Jaonmea onanai rabéki Jesús pikota
(Lc. 24.13-35)
12 Jatian jaskata pekáo, jaonmea onanai rabé, wainko kabékonaitian wetsakeskatibiribi, Jesús jatoki pikota iki.
13 Jatian jabaon kaxon ja jatíribibo jato yoiabi, ikonhayamaribikana iki.
Joi yoii bokanti jaonmea onannaibo Jesussen yoia
(Mt. 28.16-20; Lc. 24.36-49; Jn. 20.19-23)
14 Jatian jaskata pekáo, jawen chonka westíora jaonmea onannaibo pii ikanaiboki, pikóxon, jato Jesussen notsina iki, já jiria oinnabaon yoiabi, jaton keena keskáakinbores shinankin ikonhayamakana iketian.
15 Jainxon jato yoia iki: —Jatíbiain botankanwe, boxon jatíbi jonibo ja jakon joi jato yoitankanwe.
16 Jatian jaweratoboki ikonhaax bautizameetai, jabora kishpinti iki. Ikaxbi jaweratobaonki ea ikonhaayamai, jabaonra masá tenenoxiki.
17 Jatian ja ea ikonhaax, eki koshiabaonra; nokon janenko, jonibo meranoa yoshinbo pikonoxikanai, bená joibaonra yoyo inoxikanai,
18 ronobora yatannoxikanai, mawáti rao xeaxbira ramíkantima iki. Jaskaribiakinra mekenman tii axonres ja isinaibo benxomanoxikanai —akin jato aká iki.
Naikan Jesús kaa
(Lc. 24.50-53)
19 Jato jaskaákinbo yoia pekáo, ja Ibo Jesús naikan keyatax, moa kaa iki. Kaax, Diossen mekayao yakata iki.
20 Jatianra jaonmea onannaibo, jatíbiain Diossen joi yoii bokana iki, jatianra ja Ibon jato akinna iki, ja yoikanai joibo ikon onankanon ixon, ja oinxon onantibo jato amaxon.