15
Pilatoiba Jesús bokana
(Mt. 27.1-2, 11-14; Lc. 23.1-5; Jn. 18.28-38)
Jatian nete xabáketian, *sacerdotebaon koshiboyabi, judíobaon joni koshibo, jainoax esé onanbo, itan jatíbi judíobaon joni koshiboribi tsinkíkana iki. Jaskáxon moa Jesús nexayonxon, Pilatoiba bokana iki.
Jatian jaiba bokanketian, Pilaton, Jesús yokata iki: —¿Miarin ja judíobaon apo? —akin. Jaskaa yoia iki: —Minbira moa yoike —akin.
Jatian ja *sacerdotebaon koshibaon, jan akáma icha jawékibobi yoixonkana iki.
Jatian Pilaton, yokáribia iki: —¿Minki jawebi jato yoiamai? Minbi ninkáke ja icha jawéki kopí mia jakonmaakin yoikanai —akin.
Ikaxbi Jesussen jawebi yoiamaa iki. Jaskatai ointaanan, Pilato rateta iki.
Jesús reteti yoikana
(Mt. 27.15-31; Lc. 23.13-25; Jn. 18.38–19.16)
Jatian Pilaton axé iká iki, *Pascua fiestatiibi westíora preso, ja jonibaon yokáketian pikoti.
Jatianribi iká iki, apoki yoitimakin joni reteabo betan westíora joniribi Barrabás janeya cárcel meran akana.
Jatian *Pascua fiestatiibi Pilaton pikoai iketian, jaiba icha jonibo bekana iki, westíora pikoxonon ixon yokati.
Jaskáakana Pilaton jato yokata iki: —¿Ja judíobaon apo en pikoxontiki mato keenai? —akin.
10 Pilatonra moa onanna iká iki, ja Jesúski notsikinres ja *sacerdotebaon koshibaon jaiba bekana.
11 Ikaxbi *sacerdotebaon koshibaon moa jonibo yoia iká iki, ja Barrabás jato pikoxonon ikax, saa ikanti.
12 Jatian Pilaton jato yokata iki: —¿Ramaki ja judíobaon apo akin maton akai joni, en jaweatiki? —akin.
13 Jatian jonibo saa ikana iki: —Korosen awé, korosen awé —iki.
14 Jatian Pilaton jato yoia iki: —¿Jawe jakonma akákayarin? —akin. Ikaxbi jabo jakiribi, ¡korosen awé! Ikires saa ikana iki.
15 Jatian jonibo betan jakon banénoxon, Barrabás jato pikoxona iki. Jaskáaxon sontárobo rishkimayonxon, Pilaton, Jesús jato menia iki; korosen akanon ixon.
16 Jatianra sontárobaon, ja apo jain iká xobo jemanko Jesús bokana iki, jain sontárobo ikain. Jainra jatíbi sontárobo jainbicho tsinkíkana iki.
17 Jaskáaxon jan perakooti joshinyame chopa, sawemakana iki. Jainxonribi moxa maiti maimakana iki.
18 Jatian jaskáakin akáx, Jesúski shiroi neskati saa ikana iki: —Ikon riki mia judíobaon apo, miara basi janoxiki —iki.
19 Jaskáatanan jiwin mapoki rishkixon, toshbá akana iki. Jainoax jabebon chirankokana iki, rabiai keskati.
20 Jatian moa jaskati jaon shiroa pekáo, jan perakooti joshinyame chopa jopémataanan jawen chopabi sawemaribikana iki. Jaskáaxon moa korosen anoxon pikobainkana iki.
Jesús korosen akana
(Mt. 27.32-44; Lc. 23.26-43; Jn. 19.17-27)
21 Ja Jesús bokanaitian, Cireneainoa Simón janeya joni wainkoniax joaitian bechikana iki. Já iká iki, Rufo betan Alejandron papa. Ja jonira keenyamainbi Jesussen koros bomakana iki.
22 Jaskáaxon Jesús Gólgota mananman bokana iki. Ja joi iki: “Mapo xao”, iki iká.
23 Jain boxon, *mirra moka vinoya meskoa xeamakaskanabi, Jesussen ayamaa iki.
24 Jainxonra moa Jesús korosen akana iki. Jatianra, sontárobaon *suerte akana iki, tsonki jawen chopa bitiki ixon onannoxon.
25 Ja Jesús korosen akannontian iká iki, moa yamékiri, iskon hora.
26 Jatian jakopi retekanai joi tablanin wishaxon, já manaon tasakana iká iki: “Judíobaon apo”, iki iká.
27 Jatian rabé yometsoribi iká iki jabébi korosen akana. Westíora jawen mekayao; wetsa jawen mexkao.
28 [Neskatira senena iki ja Wishá meran yoiai: “Jakonma jonibo betanbi akanara yoikana iki”] iki iká.
29 Jatian jain Jesús korosen akanainko, winotaibo jakonmai jaki shiroibo, bonké, bonke iannanbi, neskákana iki: —¡Eri! Mia iká iki yoyo iki, ja Dios rabiti xobo ras ataananra, kimisha neteres en jakiribi aríbanoxiki iki.
30 Jaskara ikax, minbix kishpinmeetax ja korosenmeax, pakéwe —akinbo.
31 Jaskaribiira ja *sacerdotebaon koshibo, betan esé onanboribi jaki jakonmai shiroi, ikana iki neskati: —Wetsabora kishpinmaa iki, ikaxbi janbixbira iti atipanyamake.
32 Ibanon ja Cristo, *Israel jonibaon apo, janbixbi korosenmeax paketi, jatianparira non oinxon ikonhatiki —ikibo. Jatian ja jabé korosen ikábobi jaki jakonmai yoyo ikana iki.
Jesús mawata
(Mt. 27.45-56; Lc. 23.44-49; Jn. 19.28-30)
33 Jatian moa bariapanketian, jatíbiain yameta iki, ja kimisha hora yantan kaman.
34 Jatian ja horaribi, Jesús koshin saí iki, neskata iki: “Eloi, Eloi ¿Lama sabactani?” iki. (Ja iki: “Nokon Diossé, nokon Diossé ¿Jaweatiki min ea potabaina?”) iki iká.
35 Jaskatai ninkatax, jain ikana jatíribibo neskákana iki: —Ninkákanwe, Elíassa kenai —iki.
36 Jaskáketian ninkaxon, westíora jonin ishto kaxon, jiwishokotonin *esponja akátonin *vinagre tsaimataanan Jesussen tsitsianan xeanon ixon, ketaxnanax, neskata iki: —Oinnon akanwe; ja korosenmea pakeira Elíasbira joái —iki.
37 Ikaxbi Jesussen kikin koshin saí itaanan, moa maxkaa iki.
38 Jaskáketian, Diossen xobo meran iká, jan nachitea chopa, bochikiax namani noshita iki.
39 Jatian ja Jesús moa mawata ointaanan, ja bebon itina romanobaon *capitán, neskata iki: —Ikonra iká iki nato joni Diossen Bake —iki.
40 Jatian ochóxonres oinni, jaweti ainboboribi jain ikana iki. Jato xarán ikana iki; María *Magdalena, jainoax, ja chiníshoko Jacobo betan Josekan tita María, jainoax Salomé.
41 Ja ainbobo ikana iki, Jesús Galileanko inontian jabé nikátiaibo, itan jabaon jawéki axonkatitaibo. Jainoax wetsa ainboboribi jain ikana iki, Jesús betan Jerusalénhain beabo.
Jesús miinkana
(Mt. 27.57-61; Lc. 23.50-56; Jn. 19.38-42)
42 Jatian moa yametaitian oinnax, bakish tantiti nete ikai kopí, jatikaxbi moa benxokáakanai iká iki.
43 Jaskara iken, Arimateainoa José janeya joni joá iki, já ika iki joni koshibo betan iká koshiribi. Jaribi iká iki, Diossen ikinaton jati netenko iti shinannairibi ikax manata. Jakopí rakéyamai, Pilato ikain jikixon Jesussen yora yokata iki.
44 Jatian moa mawata ninkatax ratéxon, ja *capitán Pilaton kenaa iki jawetianki mawáibata ixon yokánoxon.
45 Ja kenamaa joxon, moa mawata yoiketian, ja Jesussen yora boti moa José yoia iki.
46 Jatianra Josekan *lino chopa maroxon ja Jesussen yora korosenmea pakeanan, jan rakawaa iki. Jaskáatanan boxon, shanka kiniakana meran niaa iki. Jainxonra westíora shanka anin ja kini xepoa iki.
47 Jatian ja María *Magdalena betan Josekan tita Maríanin, jain akanaibo oinbekona iki.