4
Satanássen Jesús tanaa
(Mt. 4.1-11; Mr. 1.12-13)
Jatian Jesús Diossen Shinan kikinni bochoax, ja Jordán weanhinoax, moa karibaa iki. Jainxonra ja Shinanman jain joni jayamainko ioa iki.
Jainra chosko chonka nete iká iki, jainoara Satanássen ochamakaskin tanaa iki; jatian jatí nete jawékiama ikaxa kikinbiresi jawékiakasa iki.
Jatianra *Satanássen neskáakin yoia iki: —Ikonkon Diossen Bake ixon, nato makan pan imawe —akin.
Jaskáaketian Jesussen yoia iki: —Wishá meranra ikai: ‘Jawékiatininbichora joni jayamake, [ja Diossen yoiaibo senenhairibikayara joni jati jake]’, iki —akin.
Jainoara *Satanássen manan keyá ikain boríbaa iki. Jain boxon, jatíbi nato netemea ani jemabo oinmaa iki.
Jaskáakin oinmaxon yoia iki: —Enra jatíbi nato jawékibo, itan nato jemabaon ani jawékibo mia meniti iki. Jabora nokona iki, jatian jaweratoboki en menikasai jabora en meniti atipanke.
Jaskara ikenra, ebebon chirankooxon min ea rabiketian, jatíbi nato jawékibo mina iti iki —akin.
Jaskáakin yoiabi Jesussen neskáa iki: —Wishá meranra ikai neskati: ‘Ja min Ibo Diosbichores rabiananbi, jabichores jawen keenabo axonkanwe’, iki —akin.
Jainxonra Satanássen Jerusalénhain Jesús ioribia iki. Jain ioxon Dios rabiti xobo bochiki boxon, chankakiina iki, jainxon neskáakin yoia iki: —Ikonkon Diossen Bake ikax nenoax naman choronwe;
10 Wishá meranra yoiai:
‘Diossenra jawen ángelbo raanti iki; jabaon koiraanan mia akinkanon ixon.
11 Makanki choshiamanon ixonra, ja ángelbaon jaton mekenman mia tewankanti iki’, ikira ikai —akin.
12 Jaskáabi Jesussen yoia iki: —Wishá meranra ikai: ‘Min Ibo Dios tanayamawe’, iki —akin.
13 Jatian wetsa keskáakinbo axon Jesús tanati atipanyamaax aríbanoxpari, jawetio basi já jenebaini moa Satanás kaa iki.
Galileankoxon Jesussen jawen tee peoa
(Mt. 4.12-17; Mr. 1.14-17)
14 Jainoax ja Diossen Shinanman atipana koshi bochóya ikax, Galileanko Jesús karibaa iki. Jatianra jatíbiainoa jonibo jakiritibo yoyo ikana iki.
15 Jaskara kaxonra, jain kaax nokotainkobo, jain tsinkíkanai xobo meranxonbo, jato axeakatitai. Jatianra jatíxonbi rabikatikanai.
Nazaret jemanko Jesús kaa
(Mt. 13.53-58; Mr. 6.1-6)
16 Jatianra já jainoax ania Nazarethain Jesús karibaa iki; ja jeman nokotax tantiti neten, jain tsinkíti xobon kaa iki, jaskatibiribi axea ikax. Jain jikiax jato bebon chankata iki, ja Diossen kirika yoyo anox.
17 Jainoara yoyo anon ixon, ja *profeta Isaíassen wishani kirika menikana iki. Ja kirika menia chopexon meraa iki, neskati iká wishá:
18 “Ja Ibon Shinanra emeran iki;
janra jawenashamanbi ea imaa iki,
ja jawékiomashokobo, jakon joi jato yoinon ixon,
janra ea raana iki, ja preso keskábo xabakaati,
joi jato yoiti,
ja benche keskabo jato oinmati;
jainxon yonokin ramiareskanaibo jato
xabáati,
19 itan ja non Ibon jato akinti nete nokota jato yoiti”, iki iká.* Is. 61.1-2
20 Jainxonra Jesussen ja kirika moa xepoa iki. Jaskátaananra, jan jato akinnai joni moa menitaanan moa yakata iki. Jatíbi ja tsinkíti xobo meran ikábaon, jainbi kikinhakin oinkana iki.
21 Jainxon jato Jesussen neskáakin yoikin peoa iki: —Ramabira ike, mato bebonbi nato wishábo seneni —akin.
22 Jato jaskáa, Jesús yoii jakonires yoyo ikana iki; jainxon jakonhira joibo jato yoiaitianbo, ninkataxibi ratékana iki. Jaskatira neskatibo yokakaakana iki: —¿Natomarin ja Josekan bake ipachoai? —ikibo.
23 Jaskákanaitian Jesussen jato yoia iki: —Ramara matonbi, ja neskákanai joi ea yoiti iki: ‘Jato raonai, minbixbi raomeewe’, akin. Jainxonra maton ea yoiribiti iki: ‘Ja Capernaúmhainxon min aká jawékibo non ninkánibo; rama neno min mainkoxonribi aríbawe’ —akin.
24 Jainxon jato yoiboresa iki, neskáakin: —Ikonshamanra en mato yoiai, tsoa *profetabira jawen jeman jaa jonibaonbi jakonhayamakanai.
25 Ikon riki, ja *profeta Elías inontianra, naikanmeax oi beyamaitian, jatíbiain ikonbiresi jawékiatinin ikana iki. Jatian icha benomaya ainboboribi *Israel jeman jakana iki.
26 Ikaxbi Elíasra, ja *Israel jeman tsoa benomaya ainboboibabi, Diossen raanyamaa iki; Sarepta jeman iká benomaaya ainboibares raana iki. Ja iká iki Sidón jema iká ochóma.
27 Jainoax ja *profeta Eliseo inontianribira, ja Israel main icha *lepra isinya jonibo jaa iki. Ikaxbi tsoabi benxoyamaa iki; ja Siriainoa Naamán janeya joniresa benxoa iki —akin.
28 Jaskáakin jato Jesussen yoia ninkátaanan, ja tsinkíti xobo meran weitabo, ikonbiresi jaki sinákana iki.
29 Jaskáaxonra yatanxon, ja jemamea pikoxon, ja jema iká manan maxkatenbi Jesús bokana iki, jainxon werannoxon.
30 Jaskáakin bokanabira jato xaranmeaxbi jato potabaini moa Jesús kaa iki.
Yoshin naikia joni iká
(Mr. 1.21-28)
31 Jainoax Jesús Capernaúm jeman kaa iki, ja iki Galilea main iká. Jain kaxon ja tantiti netenbo jato axea iki.
32 Jaskáakinbo jato axeaitian ninkatax, jonibo ratékana iki. Koshi shinanyaxon jato akaitian ninkatax.
33 Jatian ja tsinkíti xobo meran iká iki, westíora joni yoshin naikia. Jaskara ikax, ja joni neskati koshin saí ika iki:
34 —¡Noa jenewe! ¿Jaweatiki min noa teai Nazarethainoa Jesús? ¿Noa keyoiki mia joá? Enra mia onanke; mia riki Diossen ochaoma Bake —iki.
35 Jaskáaketian ja yoshin notsinkin neskáakin Jesussen yoia iki: —¡Netéwe yoshimá, ja joni meranoax pikówe! —akin. Jatianra jato bebonbi ja joni mai tsakamataanan, jameranoax pikókinbi, ja yoshinman jawe jakonmabi ayamabaina iki.
36 Jainoaxa jatikaxbi jonibo ratékana iki; jaskatax jatobires neskatibo yoyo ikana iki: —¿Jawekeska joikayarin nato? Nato joninra jatíbi jawen atipana koshiaxon, itan yoiti koshiaxon, yoshinbo jokonti yoiai; ¡Jatianra jabo pikókanai! —ikibo.
37 Jaskatira ja Jesussen jaskara jawéki akábo, jatíbi ja mainmea iká jemabaon ninkakaaketana iki.
Simonman rayos ainbo Jesussen benxoa
(Mt. 8.14-15; Mr. 1.29-31)
38 Jainoaxa ja tsinkíti xobo meranoax pikókaini kaax, Simonman xobon Jesús jikia iki. Jain iká iki, Simonman rayos ainbo kikin yoná koshi aká rakata. Jatianra ja benxoanon ixon Jesús yoikana iki.
39 Jatianra ja ainbo manaon beokainxon ja yoná Jesussen notsina iki. Jaskáatianbi ja ainbaon moa yoná jenea iki. Jatianbi wenixon, ja ainbaon jato jawékiamaa iki.
Icha isinaibo Jesussen benxoa
(Mt. 8.16-17; Mr. 1.32-34)
40 Jatian moa yametainshokobi, jatíbi meskó keskati isinaibo, Jesússiba bokana iki. Jaskáakin bokanketianra tii axonres jato benxoapakea iki.
41 Jainoax icha isinai jonibo meranoaxibi, yoshinbo jokona iki. Jaskati jokonira neskatibo saí ikana iki: —¡Mia riki Diossen Bake! —iki. Ikaxbi Jesussen yoyo imayamakin ja yoshinbo jato notsina iki; jara *Cristo iki ixon jabaon onanna kopí.
Jain tsinkíti xobonkoxonbo Jesussen jato joi yoia
(Mr. 1.35-39)
42 Jatian nete xabataishoko wenitax, ja jemameax pikókaini joni yamanko Jesús kaa iki. Ikaxbi jonibora ja benai boax já ikainko nokóxon, kayamanon ixon jainbi banémakaskana iki.
43 Ikaxbi Jesussen jato yoia iki: —Wetsa jemankoboribira ja Diossen ikinaton iti jakon joibo en yoiti jake; ja ati kopíra nato neten ea Diossen raana iki —akinbo.
44 Jaskáakinra ja Judeain iká jain tsinkíti xobo meranxonbo, ja jakon joibo jato Jesussen yoiboa iki.

*4:19 Is. 61.1-2