5
Icha yapa bikana
(Mt. 8.16-17; Mr. 1.16-20)
Westíoraira Jesús ja Genesaret ian kexá iká iki; jain ikenra, ja Diossen joi ninkákaskin, joni ichan bitaxkana iki.
Jainxonra Jesussen oinna iki, ja rikanaibaon rabé bote jawebioma, mashin repia. Ja bote ibobo ikana iki, mapéxon jaton rika chokai tsamákana.
Jatian wetsa bote iká iki Simónmana, jain Jesús naneta iki. Jainxon yoia iki napoorichashoko ja bote axonti. Jainoaxa ja boten Jesús nayakaa iki; jainxon jonibo jato axeakin peoa iki.
Jaskáakin jonibo jato Diossen joi yoikin senenhataanan, ja Simón yoia iki: —Ja min bote napoori boxon, maton rikabo jain nepókanwe, maton yapa binon —akin.
Jaskáaketian Simonman Jesús yoia iki: —Maestró, yaméra non aashinai rikankin; ikaxbira jawe yapabi non biamawanke. Ikaxbi min ati yoiara en akai ja rika nepókin —akin.
Jatian jaskáati yoia nepóxonra, icha yapa bikana iki, jaton rikabobi noshinon kaman.
Jaskara iken ja wetsa boten iká, jato betan teetai jonibo kenakana iki, jato akini bekannon ixon. Jatianra jabo bexon, jaton rabé botebi bochoakana iki, kikin jikiibishokobo itiakin.
Jaskáaketian oinnax Simón Pedro Jesús naman joáx, chirankoota iki. Jainxon neskáakin yoia iki: —Ebé iamawe Ibó, eara ochaya joni iki —akin.
Jatian Simón itan jabé ikábora ikana iki ratékanabo; ichayora yapa biax.
10 Jainoax ja Simón betan teetaibo, Zebedeon bake rabé, Santiago betan Juanribi, kikinni ratékanabo ikana iki. Ikaxbi Jesussen Simón yoia iki: —Rakéyamawe, nenoax pekootaxa, rama mia joni biaibiribi ikai —akin.
11 Jato jaskáaketian jaton bote repintaanan, jain iká jatíbi jaton jawékibo potabaini, Jesús betan bokana iki.
Lepra isinya joni Jesussen benxoaa
(Mt. 8.1-4; Mr. 1.40-45)
12 Wetsa netenra, westíora jeman Jesús iketian, *lepra isinya westíora joni jaiba joá iki. Joxon Jesús oinnax, ja namanbi chirankootax maikibi bekepia iki. Jainxon Jesús neskáakin yoia iki: —Ibó, keenxonra nokon isin min ea benxoati iki —akin.
13 Jatian Jesussen mekenman tii axon, neskáakin yoia iki: —Eara keenai. ¡Benxowe! —akin. Jaskáatianbi, ja jonin *lepra isin moa benxoa iki.
14 Jatianra Jesussen yoia iki: —Tsoabi keshanyamawe; pontékainxonres ja *sacerdote oinmatanwe, jainxon ja Dios bebon jakon iti kopi, ja Moiséssen jaskáati yoini keskáakin, Dios jawéki menitanwe, moa mia benxoa sacerdotebaon onankanon —akin.
15 Jaskarabo ikenbira, jatíbiain ja Jesussen aká jawékibo ninkakaaboresa iki. Jaskatira icha jonibo tsinkíakeresa iki, ja Jesussen yoiaibo ninkati. Jainoax jaton isinbo jato benxoanon ikax.
16 Ikaxbira Jesús tsoabi yama ikainkobo orani kakatiai.
Kishi jirioma joni Jesussen benxoaa
(Mt. 9.1-8; Mr. 2.1-12)
17 Wetsa netera Jesussen jato joi onanmai iitaitian, jawetii *fariseobo betan esé onan jonibo jain yakákana iká iki. Jabo bekana iká iki, Galilea main iká maxko jemameax, itan Judea main iká jemameax, jainoax Jerusalénhainoaxibi. Jatianra Diossen atipana koshi Jesús meran jishtia iki, ja isinaibo benxoaitian.
18 Jatianra jawetii jonibaon, westíora kishi jirioma joni, rakátinin axon bekana iki. Bexonra xobo meran jikimaxon Jesús bebon rakankaskana iki;
19 ikaxbira jaoraoshamanxon jikimati merayamakana iki, ichayora joni iketian. Jaskara ikenra ja xobo pekaten mapéxon, ja xobo pebíanan kiniaxon, jawen rakátininbi axon; ja joni icha xaranbi apakexon, ja isinai joni Jesús bebon rakankana iki.
20 Jatian jan beabo, ja ikonhaax jaki koshikana ointaanan, Jesussen ja isinai joni neskáa iki: —Joní, min ochabora en moa mia shinanxonyamai —akin.
21 Jatianra ja esé onanbaon, itan *fariseobaon neskáakinbo shinankana iki: “¿Tsoarin nato, ja Dios yoii jakonmaibires yoyo ikai? Diossenbichora non ochabo moa noa shinanxonyamati atipanke”, akinbo.
22 Ikaxbi Jesussenra, jaskáakinbo shinankanai onanxon, jato neskáakin yokata iki: —¿Jaweatiki maton jaskáakin shinannai?
23 ¿Jaweraki yoitikayaki atibires itiki: ‘Min ochabora en mia shinanxonyamai’, akin ati, iamax: ‘Wenitax katanwe’? akin ati.
24 Enra mato oinmai, nato mainra ja jonin Bake, jonibaon ocha akábo moa jato shinanxonyamanoxon yoiti koshiya iki ixon —akin jato aká iki. Jaskátaanan ja isinai joni neskáa iki: —Enra mia yoiai, wenixon min rakáti bibaini, min xobon katanwe —akin.
25 Jaskáatianbi, ja kishi jirioma joni, jato bebonbi wenixon, jawen rakáti bitaanan jawen xobon moa kaa iki. Kakin Dios rabi rabibaina iki.
26 Jatianra jatíbi jonibo ratékana, jainxonra Dios rabikana iki; jainoaxa kikinni raketi neskatibo yoyo ikana iki: —Ramara non ake jan ratéti jawékibo oinkin —ikibo.
Leví Jesussen kenaa
(Mt. 9.9-13; Mr. 2.13-17)
27 Jaskara aká pekáora, moa Jesús jainoax kaa iki. Kakin Leví janeya westíora joni nokoa iki, jainxon Romamea apo jato kopí yokáxonai xobonko yakata. Jainoa Jesussen neskaa iki: —Ea chibanwe —akin.
28 Jatianra Leví jatíbi jawen jawékibo jenetaanan Jesús betan kaa iki.
29 Jainxonra Levikan, jawen xobon Jesús ioxon, rarokin ani fiestaaxona iki. Jaskáaxon jato chania, jato betan jawékiai ja apo jato kopí yokáxonaiboyabi, wetsa joniboribi jain tsinkíkana iká iki.
30 Ikaxbi ja jaskara esé chibanaibobires ixon, fariseobo betan esé onan jonibaon, ja Jesussenmea onannaibo jakonmaakin yoikin peokana iki. Jainxonra neskáakin yoikana iki: —¿Jaweatiki jakopí yokámisaibo, itan ja ochaya jonibo betan maton jawékiai? —akin.
31 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ja isinhomabora jato raonai joni benatinin maxkáyamake. Isinaibokaya riki jato raonai jonin akintinin maxkatabo.
32 Eara ja jákonman shinanmeetaibo benai joáma iki. Eara joá iki ja ochaya jonibo kopí; jaskáaxon jabaon Dios ikonhanon ikax —akin jato aká iki.
Ayunantikiriakin yokákana
(Mt. 9.14-17; Mr. 2.18-22)
33 Jainxonra jonibaon Jesús yoiribikana iki: —Ja Juanmamea onannaibo betan ja fariseobaomea onanaibaon akanai, jatíbitian *ayunankin, itan akonbireskin orankin, jatian mionmea onanaibaonbiribi akanai, jatíbitian piananbi xeakin —akin.
34 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Jawetianbira wanokanai fiestanko, jato chania bekanketian, maton jato jawékiati tenemati atipanyamake, ja wanoai joni jato betan iketian.
35 Ikaxbi netera nokónoxiki, ja wanoai joni moa bokanti, jatianparira ja chania bekanabaon jawékiati tenekanti iki —akin.
36 Jainxonra neskara jawékiki jato yoinribia iki: —Tsonbira chopa bena xatetaanan jan payo chopa onayosma iki; jatian jaskáakin onaara, ja bená chopan ja payo chopa waxaresai. Jainoax ja bená choparibi, ja payo chopaki onaa ikax jakon banéyamai.
37 Jainxon tsonbiribi payo bichi chomon, bená vino nachíosma iki; jaskáakin akábira, bená vinon ja payo bichi chomo toá akai, jaskatira ja vino betan ja bichi chomoribi, moa jawemabi banetai.
38 Jaskánaketianra ja bená vino, bená bichi chomonribi nachíti iki.
39 Jainoax tsoabira ja pae vino xea pekao, ja paema vino xeakasibo iamakanai. Jaskatira ikanai: ‘Ja pae vinokayara kikin jakon iki’, ikibo —akin jato aká iki.