11
Jaskáakin oranti jato Jesussen axea
(Mt. 6.9-15; 7.7-11)
Jatian wetsa neten, wetsanko kaxon orani Jesús iita iki. Moa senenhaketian westíora jaonmea onanaiton yoia iki: —Ibó, Juanman jaonmea onannaibo jato oranti onanmaa keskáribiakin noa oranti onanmashokowe —akin.
Jatian Jesussen jato yoia iki: —Matonra neskáakin oranti jake: ‘Non Papa naikan iká, jatíxonbi mia ikon Dios onanbakanon; non apo iki jowé.
Ja netetiibi noa maxkata jawékiatibo noa meniwe.
Non ocha akábo soaxon noa shinanxonyamawe, ja noki ochaabo moa non jato shinanxonyamai keskáribiakin. Shinan meran akásti jawékiainbo noa pakémayamawe’, akin anonxikanwe —akin jato aká iki.
Jainxon jato neskáakin yoiribia iki: —Iti iki mia já betan raenanai jonin xobonko mia yamé pochínikon kaai. Kaxon min ati iki: ‘Kimisha panshoko ea meniwe, en mia banexonribanon.
Westíora ebé raenanai jonira, ochokeax joáx nokon xobon nokóke, ja nokókenbira en ja jawékiamati yamake’, akin.
Jaskáakin akára, chichóxonbi jan neskáakin mia yoiti iki: ‘Ea tearesshayamawe, nokon xobora xepó iki. Eara nokon bakeboyabi moa oxaa iki. Jakopira mia jawebi menii ea weiti atipanyamake’, akin.
Enra mato yoiai, jaskáakin min yokákin jeneyamaibi mia menitima ixonbira, ja miibetan raenanai ixonres, ja min yokata jawékibo mia meniti iki.
Jaskara ikenra en mato yoiai: Yokákanwe jatianra mato Diossen meniti iki; benakanwe jatianra maton nokoti iki, kenakanwe jatianra mato akinti iki.
10 Jaweratonki yokatai janra biai, jaweratonki benai janra nokoai, jaweratonki kenai jara akinnai.
11 ¿Matonmein ati iki, papa iketian, maton baken mato yapa yokata, westíora rono menikin?
12 Iamaxon bachi yokáketian, westíora ninbo menikin.
13 Matokaya jakonma shinanyabo ixonbira maton onanke, jakon jawékibores maton bakebo meniti. ¡Jaskarabo bebonbireskayara ja naikan iká non papan jakon shinanya ixon, ja Diossen Shinan yokataibo jato meniti iki! —akin jato aká iki.
Jesúski jakonmai yoyo ikana
(Mt. 12.22-30; Mr. 3.20-27)
14 Jatian Jesús iká iki, jan joni yoyo imayamai yoshin pikoi; jatian ja yoshin moa joni meranoax pikóketian, ja joni moa yoyo iki peokoota iki. Jaskara oinnax jonibo ratékana iki.
15 Jatian jatíribibobiribi ikana iki, neskati: “Ja Belzebúkan, atipana koshi meniatonra nato jonin yoshinbo pikoai”, ikibo.
16 Jatian jatíribibaonbiribi, jakonmaakaskinres ja oinxon onanti, itan ratéti jawékibo anon ixon yoikana iki.
17 Ikaxbi jaskáakin shinankanai onantaanan, jan jato yoia iki: “Westíora mainmea jonibobires ikaxbi reteananaxa, moa jainbicho iti atipanyamakanke. Jatian westíora xobonkoniax ja rarebobires ikaxbi, ramiananaxa moa jainbicho iti atipanyamakanke.
18 Jatian *Satanás janbixbi jakonmaataanan jabichobiribi ikaxki ¿Jawekeskatax jatíbi jawen atipana koshiabi baneti iki? Neskáakinra en mato yoiai; enki akai ja Beelzebúkan koshin yoshinbo pikokin ixonbo maton yoiaitian.
19 Jatian jaskara ikenki ¿Tson atipana koshi meniaton akanai, ja matomea onanaibaon yoshinbo pikokin? Jabaonbira mato yoiti iki, ja maton ea jaskáakin yoiara jakonma iki ixon.
20 Jatian ja Diossen atipana koshin, en yoshinbo pikoaitonra noa onanmai, ja Diossen ikinaton jati netera moa nokóke ixon.
21 Jawetianki westíora koshi jonin, jan retemisti tsomáyaxon jawen xobo koirannai, jatianra ja benxoa jawékibo tson yometsoayamai.
22 Ikaxbi ja xewina koshi wetsa joni joxónresparira, jaki chipota jan retemisti jawékibo bichinxon, jatíbi jawen jawékibo moa iboananai.
23 Jaweratobaon oinnaki ja en akai jawékibo jakonma iki; jabo riki ja eki jakonmaataibo, jaweratobaonki, Dios ikonhakanon ixon ea akinhamai, jabaonra ea ikonhakanti ikenbi jonibo jato janbísaresai.
Joniibakeax pikotaxbi yoshin jikiribiai
(Mt. 12.43-45)
24 Jatian westíora yoshin, joni meranoax pikotax kaaxa, jawebi yamankobo kawantanai, jain iti benai. Jatian moa nokoyamaxon shinannai: ‘Ramara jain ea ipachoai nokon xobonko ea karibai’, ixon.
25 Jatian joxon oinna ikai, jonin shinan jakonyoraakin matsóxon kikinshamanhakin benxoayona keská.
26 Jatian jaskara oinbaini kaxonra, kanchis yoshin bebonbires jakonmabo jato iweai. Jaskati beaxa jatikaxbi ja joni meran weíkanai. Jatianra ja joni, ja moatian ikátiai bebon jakonmabires banetai”, akin jato aká iki.
Ja ikonkon raroshaman ikantibo
27 Jaskarabo jato yoii Jesús iitaitian, joni icha napomeax, westíora ainbo saí ika iki, neskati: —¡Diossen raroshaman imabanon, ja tooxon bakeataanan mia ania ainbo! —iki.
28 Jaskáakenbi Jesussen yoia iki: —¡Ja Diossen joi ninkátaanan, jan yoiai keskati jakanabokaya, Diossen raroshaman imabanon! —akin.
Jaskara iosma jawéki anon ixon Jesús yoikana
(Mt. 12.38-42; Mr. 8.12)
29 Jatian icha jonibo, Jesús ikainko tsinkíakereskana iki. Jaskákanaitian jato neskáakin yoia iki: “Ja ramatian jaa jonibo riki jakonma shinanyabo. Jabaonra ja oinxon onanti jawékibo en anon ixon ea yoikanai. Ikaxbira jaskarabo ayamakinbi ja Jonás iní keska jawékiribi en ati iki.
30 Ja Jonás iká iki, jato Diossen joi yoii kaa, Nínive jonibaon onankanti. Jaskáribiira ja jonin Bake, ja ramatian jaa jonibaon ja oinxon onankanti iti iki.
31 Ja ramatian jaa jonibo jaton akábo jato yoixonti nete senenketianra; ja surhorikea apo ainboribi jain inóxiki, janra jato castiganon ixon Dios yoinoxiki. Jara kikinbires ochó mai senenainoax jonike. Ja Salomónman jawen onan shinanyaxon yoiai joibo ninkati. Jatian rama mato betan itinara ja Salomón xewina iki.
32 Ja nete senenketianribira, ja Jonassen yoia joi ninkáxon ikonhataanan, jaton jakonma shinanbo akonkin jeneni, Níniveainoa joniboribi, jain inóxiki. Jain ixonra jabaonribi, ja ramatian jaa jonibo jato Diossen castiganon ixon yoinoxikanai. Jatian ja rama itinara Jonás xewina iki.
Beroyabi non shinan yoikin aká esé
(Mt. 5.15; 6.22-23)
33 Tsonbira lamparin keteaxon jawéki pekáo joneyamai, itan jawékinin mapoyamakanai. Jaskáyamakinra bochikishamanres peyasankanai, jawen joekan tenaketian, ja xobon jikiaibaon oinna jishtishaman inon ixon.
34 Maton bero riki, jan maton yora tenaa lamparin keska, jatian min bero jakon ikenra, jatíbi min yoraribi joébires iti iki. Ikaxbi ja min bero jakonma ikenra, jatíbi min yoraribi yamé meran keská iti iki.
35 Jaskara iken rama koiranmeetax shinanmeekanwe; ja mato meran joé ikara yamé inake.
36 Jawetianki maton yora meran joé keska ikax, jawe yamébi yamaa keská ikai, jatianra min onantishamanhakin ointiki, westíora lamparin joekan tenaketian min oinnai keskáakin”, akin jato aká iki.
Fariseoboyabi esé onanbaon jakonmabo Jesussen yoixona
(Mt. 23.1-36; Mr. 12.38-40; Lc. 20.45-47)
37 Jatian moa jato joi yoikin senenhaketianribi, westíora *fariseo, jawen xobon pii kanon ixon, Jesús kenai joá iki. Jaskáakin kenaa kaax jawen xobon jikiax pii Jesús yakata iki.
38 Jaskaketian ja *fariseo ráteta iki, ja jawékiamatianbi mechokiiti esé meran yoiai senenhayamaitian oinnax.
39 Ikaxbi Jesussen yoia iki, neskáakin: —Mato fariseobo riki vaso betan plato pekáobicho chokaibores. Ikaxbi maton shinan meran riki mato jakonmabiresbo, ja jakonma jawéki akin akonbireskin jato yometsoaibo ikax.
40 ¡Onanma jonibo riki mato! Diossenra nekeabi itan ja chichokea jawékibi aká iki.
41 Jakon shinanyaxonkaya ja mato jayata jawékibaon ja jawebiomashokobo jato akinkanwe; jatianra nekebi itan shinan meranribi mato jakon ikanti iki.
42 ¡Jawe iresaipanon, mato fariseobo! Maton akai ja chonkankoniabo westíora Dios menikin. Jaskáakin maton jato meniai riki; menta, ruda jainxon meskó pei piti itan meskó bero pitiboribi. Jaskarabo akinbira ja atibi keskáakin jato akinti, itan ja noiti shinanyaxon maton jato noiamake. Jaskati jakonibo iananbikaya ja maton akai jawékibo akin jeneyamakanwe.
43 ¡Jawe iresaipanon, mato fariseobo! Mato riki, jain tsinkíti xobo meran weitaxbo, rekenainshamanbores yakátinin keenaibo; jainoax callen meraxonbo, rabikin jakonshamanhakinbo saludankantininbores keenaibo.
44 ¡Jawe iresaipanon, mato fariseobo riki, ja mawá miinkana matóbo onantima iken, jonibo jaon penitai keskábo! —akin jato aká iki.
45 Jatian westíora esé onan jonin neskáakin yoia iki: —Maestró, jaskáakinbo yoixonra min noabobi jakonma shinanmai —akin.
46 Jaskáaketian Jesussen yoia iki: —¡Jawe iresaipanon, mato esé onan jonibo! Mato riki, matonribi atipanyamaxonbi, tsonbi tenetima iwe jawéki wetsabores jatobicho papimai keskábo.
47 ¡Jawe iresaipanon! Matonra akai ja maton rekenbaon retekani *profetabo jisáakinboribi monumentoakin.
48 Jaskarabo akinra maton jato onanmai, ja maton reken papashokobaon aní jawékiboribi, jakonra akana iki ixon maton shinannai. Jabaonra akana iki ja *profetabo retekin, jatian matonra jabo iní jisáakinbo *monumentoakanai.
49 Jaskara kopíra jawen onan shinanyanix ínike Dios neskati: ‘Nokon *Profetabo itan en raanaboribira janoxiki; jabora jatíribibo retexon jatíribibo jato masábo tenemanoxikanai’, iki.
50 Jaskáakinra ja nete jonianontianbi retekani jatíbi *profetabo, ja ramatian jaa jonibo jato Diossen iboamanoxiki.
51 Ja Abel retekaniainoax ja Zacarías retekani kamanra, mato ramatian jaa jonibo Diossen iboamanoxiki. Zacaríasra retekana iki, ja Diossen xobo meran iká jainxon Dios yoina menoxonti ikainxon.
52 ¡Jawe iresaipanon, mato esé onan jonibo! Mato riki, onan shinanya ikax jan iboabo; ixonbira jaskarabo onanxonbi maton jawe ayamai. Jaskáakinra jaskara onan shinanyaboribi ikantiakin maton jato imakashamai —akin jato aká iki.
53 Jatian Jesús moa jainoax pikókaina pekaora, ja esé onan joniboyabi fariseobo ikonbiresi Jesúski sinákana iki. Jatianra meskóakinbo yokákin peokana iki,
54 jaskáaxon ramiati benakin, jakonmaakin yoyo imaxon jawen yoyo ikatoninbi jakonmaati shinanxon.