18
Benomaaya ainbo itan jato joi benxoakiinai joniki yoinmeeta esé
Jainxonra Jesussen, jawékiki yoinmeeta esé jato yoia iki, jaskáaxon shinan namanyamakin orankin jenekantima, jato onanmanoxon.
Jato yoia iki: “Westíora jemanra jaa iki; Dioski jakonhakin shinanyamai itan tsoabi jato akintikiriakin shinanhoma joi benxoai joni koshi.
Jatian ja jemanribi iká iki, westíora benomaata ainbo. Ja ainbora ja joni koshiiba kaa iki, jawen rawí betan join reteanana ikax, ja atikesbiakin jan akinnon ixon ja joi benxoai joni yoii.
Jaskati moa basibires ichai kakenbira, ja joni koshin akinkashamaa iki. Jaskara iikinbira ja joni koshin shinanna iki: ‘Eara Dios akin shinanhoma iki, itan jato akinti shinanhoma joni iki.
Ramara ea tearesai nato benomaya ainbo, ja keenai jawékibo en benxoakiinai, ea tearesi moa jowetsayamanon’ ”, iki ixon, akin.
Jainxon Jesussen yoiribia iki: “Jaskatira yoyo inike jato joi benxoakiinai, jakonma shinanya joni koshi,
Jaskara ikenki ¿Diossen jawen katota jonibaon jatíbitian yokákanaitian jato akintima iki? ¿Jatomein manámairati iki?
Enra mato yoiai basimara jato akinti iki. Jatian ja jonin Bake joxonmein ¿Já riki Cristo ixon ikonha jonibo jato nokonoxiki?” akin jato aká iki.
Fariseo betan jato kopí yokáxonai joniki yoinmeeta esé
Jatian Jesussen, ja jatonbinix, ja itibi keskati ikaiton shinanmeekin, wetsabo omisaiboki yoinhanan, jato neskáa iki:
10 “Rabé jonira ja Diossen xobonkoxon orani kabékona iki: Westíora iká iki *fariseo, wetsa iká iki, ja romamea apo kopí yokáxonai.
11 Jatian ja fariseon chankáxon orankin neskáa iki: ‘Diossé, enra mia iráke akai. Eara, wetsabo keská yometsoma iki, jakonma shinanyama iki, wanoyanixbi teamisai, itan nato kopí yokámisai joni keskámaribi.
12 Semanantiibira rabéakinbo en *ayunanai. Jainxon en kananai chonkankoniabora westíorabo en mia meniai’, akin.
13 Ikaxbi ja jato kopí yokataibiribi, ochóbiribi iká iki. Janra bewakeexon naitanibobi oinkashamaa iki. Jaskatira jawen xochi timaires neskata iki: ‘¡Ea noibawe Diossé, eara ochaya joni iki!’ akinres orani.
14 Enra mato yoiai, jakopí yokámisai jonira, moa Diossen jawen ochabo soaxonyona, jawen xobon kaa iki. Ikaxbi ja fariseora jaskara kayamaa iki. Ja janbixbi jakonman shinanmeetai jonira, jawemabi banéti iki. Jatian ja jawemabitonin shinanmeetai jonira, jato mawinbainbires jakon banéti iki”, akin jato aká iki.
Jesussen bakeboki orana
(Mt. 19.13-15; Mr. 10.13-16)
15 Jainxonra bakeshokobo Jesússiba bokana iki, jakon ikantiakin jato tii anon ixon. Jaskáakin bokanketian oinxonra jaonmea onanaibaon, ja bokana jonibo jato notsínkana iki.
16 Jatianra kenaxon Jesussen jato neskáa iki: —Ja bakeshokobo tsokásayamakanwe ibakanon eiba bei. Ja bakebo ikai keskati ikaibaonakaya riki; ja Diossen ikinaton jati.
17 Ikonshamanra en mato yoiai, jaweratoboki bake keska itaanan, Diossen ikinaton jatinko itin keenyamai, jabora jain ikanti atipanyamake —akin.
Icha jawékia bakeranon Jesús betan yoyo ika
(Mt. 19.16-30; Mr. 10.17-31)
18 Jatian westíora joni koshin Jesús neskáakin yokata iki: —Jakon Maestró ¿Jatíbitian jati neteya inoxonki en jawe ati iki? —akin.
19 Jaskáaketian Jesussen yoia iki: —¿Jaweatiki jakon maestró akin min ea akai? Westíorabichokaya riki jakon, ja riki Dios.
20 Minra moa onanke ja senenhati esébo. ‘Ja benoya itan wanoya ixon wetsa betan yorantima, retemistima, yometsotima, wetsaboki jakonmai jansoi yoyo itima, min papa betan min titaki yoiti iwé iki iká’ —akin.
21 Jaskáaketian ja jonin yoia iki: —Baketianbira jatíbi jaskara esébo en senenhaa iki —akin.
22 Jaskáaketian Jesussen neskáa iki: —Westíora jawékiparira min senenhati maxkáke. Jatíbi jawékinin maroxon, ja jawebiomashokobo jato akintanwe. Jaskáaxparira mia naikan icha jawékia iti iki. Jainxon ea ikonhataanan ea chibanai joni iwé —akin.
23 Ikaxbi jaskara ninkátaanan ja jonin akonbireskin masá shinanna iki, kikinbires icha jawékia ixon.
24 Jaskatai ointaanan Jesussen yoia iki: —¡Kikinbires itikoma riki ja icha jawékia jonibo, ja Diossen ikinaton jatinko ikanti!
25 Ja xomox chipekenin westíora camello winótira itibirestani iti iki. Ikaxbi ja icha jawékia jonibaonara, ja Diossen ikinaton jatínko ikanti, kikin itikomabires iki —akin.
26 Jatian jan ninkata jonibaon neskáakin yokákana iki: —¿Jatian tsoaki kishpinmeeti iki? —akin.
27 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ja jonibaon atipanyamaa jawékibora Diossena atibires iki —akin.
28 Jatian Pedron yoiribia iki: —Ibó, mia chibankinra jatíbi non jawékibo, non jenebeirana iki —akin.
29 Jatian Jesussen yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai, jaweratobaonki ja Diossen ikinaton iti kopí, jaton xobo, jaton anibo, jaton wetsabo, jaton awin, jaton bakebo jenea iki.
30 Jabora nato netenxon Diossen bebonbires meniti iki, jainoax ja bená netenkoribi jatíbitian jati neteya inoxikanai —akin.
Kimisha itin, jawen mawáti Jesussen yoia
(Mt. 20.17-19; Mr. 10.32-34)
31 Jatian Jesussen, jaonmea onannaibo jatobires tsinkianan, jato yoia iki: “Rama Jerusalénhain bonon bokanwe; jainra ja jonin Bake jaskáakin akantibo ja *profetabaon wishani senenti jake.
32 Jainoara ja wetsankonia jonibo ea menikanti iki. Jainxonra eki shiroananbi ichákinbo, ea toshbá akanti iki.
33 Jatian rishkihonkana pekáora ea retekanti iki. Jaskáakanabira jawen kimisha nete itin ea jiriribiti iki”, akin jato aká iki.
34 Jaskáakinbo jato yoiabi, jabaon onanti atipanyamakana iki, itan jawe yoiiki ikai ixontanibobi onanyamakana iki. Ja jato yoiai jawéki ninkátikoma iketian.
Jericóainoa benche joni Jesussen benxoaa
(Mt. 20.29-34; Mr. 10.46-52)
35 Jatian Jesús moa Jericó jeman nokóti ochóma iketian, westíora benche, bai kexa jato koríki yokati yakata iká iki.
36 Janra ja bain icha joni bekanai ninkaxon, jato yokata iki, ¿Jaweakiki ikanai? ixon.
37 Jatianra yoikana iki, ja Nazarethainoa Jesús kawanaitianra ikanai, akin.
38 Jaskáakana koshin saí iki neskata iki: —¡Davidkan Bake Jesús, ea noibawe! —iki.
39 Jaskataitian jatopari rekenabaon, netémakaskin notsínkana iki. Jaskáakanabi jatiankaya bebonbires koshin saí iki neskata iki: —¡Davidkan Baké, ea noibawe! —iki.
40 Jaskataitian ninkatax Jesús jainbi chankata iki; jainxon bekanti yoia iki. Jatian ja iwekana moa ochóma chankaketian yokata iki, neskáakin:
41 —¿Jawe en akintiki mia keenai? —akin. Jatian ja benchen yoia iki: —Ibó, ea oinmawe —akin
42 Jatian Jesussen yoia iki: —¡Oinwe! Ea ikonhaa kopíra mia benxoke —akin.
43 Jaskáakin yoiatianbi ja benche iwanaton moa oinna iki; jainxon rabiananbi Jesús chibana iki. Jatian jatíxonbi jaskara oinna jonibaonribi Dios rabikana iki.