19
Jesús betan Zaqueo iká
Jatian Jericó janeya jeman nokotax, janbi Jesús winoti kaa iki.
Ja jeman iká iki westíora joni icha jawékia, jawen jane Zaqueo; ja iká iki, ja romamea apo kopí yokáxonaibaon joni koshi.
Ja jonira Jesús onankasa iki, jaskáakin onankasabi joni ichayora ikax, jishtima iká iki. Jatian ja Zaqueoribi iká iki keyámashoko joni,
Jakopira japari rekenkaini ishto kaax, jainxon kawanaitian Jesús oinnox, westíora sicómoro janeya jiwin neeta iki.
Jatian ja iká pontéshaman kawankin, Jesussen bochiki oinxon, neskáakin yoia iki: —Zaqueo ishton pakéwe, ramara min xobon ea merati kati jake —akin.
Jaskáakin yoiatianbi Zaqueo ishton naman paketa iki, jainxon kikini keenshamankin jawen xobon Jesús ioa iki.
Jaskarabo oinnaxa, jatikaxbi Jesús yoii neskatibo peokookana iki: Ja ochaya jonin xobonra kake, ikibo.
Jatianra wenitaanan Zaqueon ja Ibo yoia iki: —Oinwe Ibó; ramara nokon jawékiainoa napónbekonbo, ja jawékiomashokobo, en jato meniai. Jato yometsoa ixonra, rama choskoakin bebon en jato meniai —akin.
Jatian Jesussen yoia iki: —Ramara ike nokoti, mia itan ja min xobon ikáboyabi, mia kishpinti nete, miaribi ja Abrahamman chiní rarebo ikax.
10 Ja jonin Bakera, ja manótiain boaibo benaxon jato kishpinmai joá iki —akin.
Koríki jato menipakeaki yoinmeeta esé
11 Jatian jonibo ikana iki, ja Jesussen jato yoiaitian ninkati; jatianra jan westíora jawékiki yoinbainkin jato yoia iki, moa Jerusalén ochóma iketian, jatianra jonibaon shinankana iki; ja Diossen ikinaton jati netera jatianbi moa nokotai ixon.
12 Neskáakinra jato yoia iki: “Westíora kikin jonira, jakiribi joríbanox, wetsa main apo ikí kaa iki.
13 Jatian jaskati kamatianbira jawen chonka yonoti, jato kenaa iki. Jaskáakin kenaxon icha koríkibo jato menipakea iki. Jainxon jato yoia iki: ‘Ea jakiribi joái kaman nato koríki maton teemakanwe’, akin.
14 Jatian jawen jemamea jonibaon jaon keenyamakin jaki ramíkin, ja kaa pekáo, joi boí kati jonibo raankana iki. Neskáakinbo yoikanon ixon: ‘Nato joni non main apo itinra noa keenyamai’, akin akanti.
15 Ikaxbira jaabi ja joni jaton apo iti janekana iki; jainoax moa apo itaanan jawen mainko joríbaa iki. Moa nokóxon ja koríki jato menipakeyantana jawen yonotibo jato kenapakea iki. Jawetii koríkimein westíoraxonbo kaimakanke ixon onannoxon.
16 Jatian ja reken kenaatonpari joxon yoia iki: ‘Ibó ja min ea menia koríkira chonkaakinribi bebonbires en mia kaimaxonke’, akin.
17 Jatian ja apon yoia iki: ‘Jakonra min ake, miara jakon joni iki. Ja ichamashoko min jakonhakin senenhaa ikenra, rama chonka jema ikinai joni koshi iti en mia imai’, akin.
18 Japekao wetsanribi, joxon yoia iki: ‘Ibó ja ea min menia koríkira, pichikaakinribi bebonbires en mia kaimaxonke’, akin.
19 Jatian jaribi yoia iki: ‘Pichika jema ikinai joni koshi itira en mia janeai’, akin.
20 Ikaxbi wetsan joxon yoia iki: ‘Ibó nato riki min koríki, chopanshoko kawaxonra en mia benxoaxona iki,
21 mia kikin siná joni ixon, minama jawékibi biai joni, itan min banaamabi, bimi tsekai joni mia iken, jakopi miki rakékin’, akin.
22 Jatian ja apon yoia iki: ‘Jakonma yonoti joni riki mia, ja mia jaskati yoyo ikátoninbira, min onanna iki, ea siná joni ixon ja nokonama jawékibi biai, itan en banainkoniamabi bimi tsekai joni.
23 ¿Jaweatiki nokon koríki banco meran min ea axonyamaa iki, jakiribi joxon jawen kaitaboyabi en binon ixon?’ akin.
24 Jainxon ja jain ikábo jato yoia iki: ‘Ja koríki bichinxon ja chonkaakinribi bebonbires kaimaa joni menikanwe’, akin.
25 Jatian jabaon yoikana iki: ‘Ibó, ¡Ikaxbi janra moa chonkaakinribi bebonbires kaimake!’ akin.
26 Jatian ja apon jato yoia iki: ‘Ikonshamanra en mato yoiai; jaweratoboki moa jayá iki, jabora bebonbires jato meniti iki. Jatian jaweratoboki jayáomacha iki, jabora jatíbi ja jayatashokobo jato bichinti iki.
27 Jatian ea apo itin keenyama nokon rawibo, neri bexon ebebonxonbi jato retepakekanwe, akinra aká iki’ ”, ixonra jato Jesussen yoia iki.
Jerusalénhain Jesús nokota
(Mt. 21.1-11; Mr. 11.1-1; Jn. 12.12-19)
28 Jaskarabo jato yoikin senenhataanan, tekíkaini Jerusalénhain Jesús kaa iki.
29 Jatian moa boax ja Betfagé betan Betania ochóma, ja Olivos akin akanai, manan ochóma ixon Jesussen jaonmea onanai rabé raana iki.
30 Neskáakinbo jato yoixon: —Ja keiba iká maxkoshoko jemankobo botankanwe; jain kaxonra maton nokoti iki, westíora burro tsoabi jan peyakaamapari, nexakana itina. Jara maton choroxon beti jake.
31 Jatian jaweatiki maton boai ixon, mato yokákanketianra maton yoiti iki, ja Ibo keenaitian boxoni riki noa, akinres —akin jato aká iki.
32 Jatian jaskáakin yoia kabékona iki, kaxon nokokana iki, jaskara Jesussen yoiwana keskáshaman.
33 Jatian ja burro choroi ikanaitian, jawen ibobo joxon jato yokákana iki: —¿Jaweatiki ja burro maton choroai? —akin.
34 Jatian jabaon yoikana iki: —Ja non Ibo keenaitian boxoni riki noa —akin.
35 Jaskáaxon ja burro non Ibo boxonkana iki, jainxon jaton taribaon pekakaaxon, Jesús peyakamakana iki.
36 Jainxon Jesús kaaitian, jan winotai ponté jaton taribo, bai napo nakakaabotankana iki.
37 Jatian ja Olivos manan ipaketinko, moa nókoti kaaitian, jatíbi ja chibani boabo, raroi saa iki peokookana iki, Dios rabii, ratéti jawékibo jan aká oinnax.
38 Jainoax neskákana iki: —¡Ja non Ibon janenko jóai apora jakonhira iki! ¡Jakonshaman naikan ibakanon itan naikanxonribi rabibakanon! —ikibo.
39 Jatian jato xaran iká jatíribi *fariseobaon Jesús yoikana iki: —Maestró, ja mia chibani boaibo jato notsinwe —akin.
40 Ikaxbi Jesussen jato yoia iki: —Enra mato yoiai, nato jonibo netékankenbira, makanbo saa ikanti iki —akin.
41 Jatian ja Jerusalén iká ochóma moa nokotax, ja jema oinnax, Jesús winia iki.
42 Jainoax neskata iki: “¡Matonribi rama netetanibires, jan mato jakon imati joni maton onanara kikinbires jakon ikeanke! Ikaxbi ramara neskarabo maton onanti atipanyamaparike, joné keskapari iketian.
43 Ikaxbi iikaxa mato onitsapiti nete nokónoxiki. Ja netenra maton rawibo bexon kateanan wetsaorixonbo bexon mato retenoxiki.
44 Jatianra jatíbi, mato retenoxikanai, ja makan pepapinanhakin tsamankanatanibobira yamanoxiki, jan mato kishpinmati Diossen raana ikenbi, maton onanyama kopí”, akin.
Diossen xobo Jesussen jakonhaa
(Mt. 21.12-17; Mr. 11.15-19; Jn. 2.13-22)
45 Jainoax ja Dios rabiti xobo meran Jesús jikia iki. Jainxonra jainoax jawékinin maroaibo jato jokonhaa iki.
46 Jatora yoia iki: —Wishaa meranra ikai: ‘Ja nokon xobora jainxon oranti xobobiribi iki’. Jaskara ikenbira jainoax yometsoti xobo maton imake —akin.
47 Jainxonra ja Dios rabiti xobo meranxonbo, netetiibi Jesussen jato joi onanmaa iki. Jatianra ja *sacerdotebaon koshibaon, itan ja esé onan jonibaon, jainoax ja jemamea joni koshibaonribi, jaskáaxon reteti benakana iki.
48 Ikaxbira jaskashamanxonbo ati nókoti atipanyamakana iki; jan jato yoiai joibo, jatíbi jonibaon jakonhaxonres ninkáxonkanaitian.