20
Jesussen jawen atipana shinanman akaibo ikonhayamakana
(Mt. 21.23-27; Mr. 11.23-33)
Westíora netera; Jesussenmea onanaibaon jato eseananbi, ja bená joi jato yoii iitaitian; ja *sacerdotebaon koshibo betan ja esé onan jonibo itan *ancianoboribi nokótoshikana iki.
Jainxon Jesús yokákana iki: —¿Tsonki jaskáati atipana shinan mia menia? ¿Tson amaatonki min akai? —akin.
Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ramara enribi mato yokatai; ea yoikanwe.
¿Tsonki jato bautizanon ixon Juan raana iki, Diossen o jonibaon? —akin.
Jato jaskáa, jatobires yokakanani neskatibo yoyo ikana iki: “Diossen raanara iká iki, akin non akábira, noa yoiti iki: ‘¿Jaskara ikenbiki jaweati maton ikonhayamaa iki?’ akin.
Jatian jonibaon raanara iká iki akin non yoiabira, makanman tsakaanan noa jonibaon retekanti iki; ja Diossenbi raana profeta Juan onankankenbi, non jaskáakin yoiketian”, ikibores ikana iki.
Jaskákinra Jesús yoikana iki: —Nonra onanyamake, tson raana joxonra Juanmanbira jato bautizana iki —akinres.
Jatian Jesussen jato yoia iki: —Jaskara ikenra enribi mato yoiamai, tson ja yoiti koshi shinan meniatonki, en jaskara jawékibo akai ixon —akin.
Jakonma shinanya teetaiboki yoinmeeta esé
(Mt. 21.33-44; Mr. 12.1-11)
Jainxon Jesussen jonibo neskara jawékiki yoinhanan jato onanmaribia iki: “Westíora jonira iká iki uva waia. Jaskara ixonra jawetii teetai jonibo jato bia iki. Jaskáatanan ochó jeman kaa iki.
10 Jatian moa ja bimi tsekati senenketian, westíora jawen yonoti raana iki, ja jawen wai koiranaiboibakea; jatíbi ja tsekaxonkanaibobiribi bixonon ixon. Jaskáakin raankenbi, rishkionxonres jawebioma raanribikana iki.
11 Jainxon ja wai ibon wetsa jawen yonoti raanribia iki: Jaskáakin raankenbira jaribi, ramiayonxon itan rishkionxon, jawebiomaribi raankana iki.
12 Jainxon wetsa jakiribi raankenbi, ja wain teetaibaon rishkikin xateyonxon ja waimea pikokana iki.
13 Jayá senentiainbi ja wai ibon shinanna iki: ‘¿Ramaki en jawekeskaati iki? Ja en noia nokon bakera en rama raanai, jara jawen joi ninkáxonkanti iki’, ixon.
14 Jatian ja bake kaketian oinnax, ja wain teetai jonibo neskati yoyo ikana iki: ‘Nato riki ja jawen papan maibo jan iboati bake, reteti riki, jatianra noakaya nato wai ibo ikanti iki’, iki.
15 Jaskáaxonra ja waimea pikoanan ja bake retekana iki”, akin jato aká iki. Japekao jato yokata iki: ¿Maton jisámein ja wai ibon jato jaweati iki?
16 Ja wai ibonra kaxon jatíbi ja teetai jonibo, jato reteti iki; jaskáakin jato retexonra wetsabo ja wai jato koiranmati iki, akin. Jaskáakin jato yoia ninkatax neskákana iki: —¡Jawetianbi jaskara jaweki Diossen imayamabanon! —ikibo.
17 Ikaxbi jatíbi jato oinyaketanxon Jesussen yoia iki: —Jaskara ikenki ¿Jawe yoii ja Wishá meran neskatai?:
‘Ja makan xoboaibaon, rotokana
makanra, jakaya ja xobo jan koshiakai makan baneta iki’.
18 Jaweratoboki ja makanki, paketai jabora beshékaini pakéti iki, jatian tsokiki ja makan paketai jara potoshoko banétiki iki ikai —akin jato aká iki.
Apo koríki menitikiriakin Jesús yokákana
(Mt. 21.45-46; 22.15-22; Mr. 12.12-17)
19 Jatian jatobi ja jawékiki yoinkin akaibo, ja *sacerdotebaon koshibaon itan esé onan jonibaon onankana iki. Jaskara onanxon jatianbi yatankaskinbi, joniboki rakékin ayamakana iki.
20 Jatianra jabaon jawetii jonibo raankana iki, ja jakon jonibo ikai keskatibo ixon, jakonmaakinbo yoyo imaxon, ja yoixontaanan, yatanxon ja joni koshiiba bokanon ixon.
21 Jaskati boxonra, ja jonibaon yokákana iki: —Maestró, nonra onanke, ja min jato onanmai joibo riki ponté ixon; jainxon nekeabi jaton ikáboresibi min oinyamai. Jainxon ikonkon ja Diossen yoiai keskati itiboribi min jato onanmai.
22 ¿Jakonrin o jakonmarin ja romano apo non kopíati? —akin.
23 Jatian jaskáakin jakonmakin yoyo imakaskinres yokákanai onanxon, Jesussen jato neskáakin yoia iki:
24 —Westíora koríki ea oinmakanwe, ¿Nato koríkinin ikáki, tson bemanan itan tson jane iki? —akin. Jatian jabaon yoikana iki: —Icha mai iboaa romamea apona riki —akin.
25 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ja icha mai iboaa romamea apona iken, jabiribi menikanwe; jatian ja Diossenabiribi Dios menikanwe —akin.
26 Jaskáaxonra jawe jakonmainbi pakémati atipanyamakana iki. Jatianra ja icha jonibo bebonxonbi jato yoia ninkatax ratékana iki, itan jawebi yoyo iamakana iki.
Mawábo jiritikiriakin Jesús yokákana
(Mt. 22.23-33; Mr. 12.18-27)
27 Jaskata pekáo, jawetii *saduceo jonibo Jesússiba bokana iki. Jabo ikana iki mawábora jiriamai iki ikai jonibo. Jaskarabo ixonra neskáakin yoikana iki:
28 —Maestró, Moiséssenra kirika meran wishaabo noa potaxona iki. Jainra yoiai westíora wanoya joni bakeoma mawáketian, jawen wetsan kachiana ainbo bixon; ja mawataton janenko bakeaxonti.
29 Jatian jaráa iki kanchis ja bakebires. Ja reken wanoaxbi bakeoma mawata iki.
30 Japekao ja ainbo jawen wetsan bia iki, biaxbi bakeomaribi mawata iki.
31 Jatian ja kimisha itin ikátonin ja kachiana ainbo biribaa iki. Biaxbi bakeomaribi mawata iki. Jaskataxa ja kanchis jonibi bakeamabi mawákana iki.
32 Senentiainbi ja ainboribi mawata iki.
33 Jatian ja kanchis jonin awin iká ikaxki, ja mawatabo jirikanketian, ¿Jawerato jonin awin ja ainbo inóxiki? —akin.
34 Jatian Jesussen jato neskaa iki: —Nato netemeaxa jonibo wanokanai, ainboboribi benokanai.
35 Ikaxbi jaweratoboki, mawatax jiritaanan, ja bená neten iki bokanaibo iki, jabora moa wanoyamanoxikanai itan benoyamanoxikanai.
36 Jabora moa mawáyamai jatíbitian janoxikanai. Jabora ángelbo keskáboribi inóxiki, itan mawataxbi jirikanaboribi ikax Diossen bakeboribi inoxikanai.
37 Jatian ja *zarza jiwi tiritai iní yoixonribira, noa Moiséssen onanmai ja mawáboribira jirikanai ixon. Jainra yoiai, ja Ibo ronki iki, Abrahamman Dios, Isaacnin itan Jacobnin Dios ixon.
38 ¡Ja Diosra mawábaon Diosma iki; jara jiriabaon Dios iki. Jan oinnara jatíbi jiriabobires ikanai! —akin jato aká iki.
39 Jaskáketian jatíribi esé onan jonibaon yoikana iki: —Jainshamanra min jato yoike maestró —akin.
40 Jatian jakiribi yokátibo moa onsatankana iki.
Tson Bakerin ja Cristo ixon yokákana
(Mt. 22.41-46; Mr. 12.35-37)
41 Jainxon Jesussen jato yokata iki: —¿Jaweatiki ja Cristo, Davidkan chiní rarebaon Bake iki ixon maton yoiai?
42 Davidkanra ja Salmos meran neskáakin wishanike:
‘Nokon Diossenra nokon Ibo yoia iki:
Nokon mekayao yakáwe,
43 ja min rawibo en mia jatoaresmai kaman’, akin.
44 ¿Jawekopiki ja *Cristo, Davidkan chiní rarebaon bake iti iki, Davidkanbiribi Ibó akin akai ikax? —akin jato Jesussen aká iki.
Esé onanbaon ikábo jato Jesussen yoia
(Mt. 23.36; Mr. 12.38-40; Lc. 11.37-54)
45 Jatian jan yoiaibo ninkati jonibo jain tsamákana iká iki; jainxon Jesussen jaonmea onannaibo jato neskáakin yoia iki:
46 “Koiramekanwe, matora ja esé onan jonibo ikai keskati janake; jabo riki nenké chopa sawetinin keenbo, jainxon plazainxonboribi kikin shinanbainhanan saludankantininboribi keenkanaibo. Jainoax ja jain tsinkíti xobo meranoaxbo ikanai, ja rekenain iká yakátininshamanbores yákati, jainoax pitinkoboribi ikanai rekenainshamanbo yákati.
47 Jainxonribi akanai ja benomaaya ainboshokoboribi jaton xobobo bichinkin, jainxon jakon jonibo shinankanon ixon beparanmekinbo akanai basiorabo orankin. Ikaxbi jabora bebonbires jato Diossen castiganoxiki”, akin.