21
Jawebiomashoko benomaata ainbaon Dios koríki menia
(Mr. 12.41-44)
Jatian Jesussen oinna iki; jatíbi jawékia jonibaon jain ofrenda napótiainko koríki akanaibo.
Jainxonribi oinna iki, jawékiomashoko benomaata ainbaon rabé cobre koríkishoko naneaitian.
Jatianra jato neskáakin yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai; nato benomaata jawebiomashoko ainbaonra, ja wetsabaon menia bebonbires menike.
Jatíxonbira jaton texea koríkishokobores Dios menikanke. Ikaxbi nato ainbaonra, jawebiomashoko ixonbi, jatíbi já jayatashoko keyokin menike —akin.
Dios rabiti xobo ras akanti Jesussen yoia
(Mt. 24.1-2; Mr. 13.1-2)
Jatian jatíribibo ikana iki, ja makanbaon jakonhiraakinbo akana iketian itan ja ofrenda menikanabaon, metsáshamaankinbo raoayonkana iketian; ja Dios rabiti xobo yoiibo. Jatian Jesussen jato yoia iki:
—Nokóranoxiki nete, ja jatíbi nato jakonhira maton oinnaibo, westíora makantanibi yamatiakin ras akanti. Jawebira yamanoxiki —akin.
Nete senenamabi jaskara itibo
(Mt. 24.3-28; Mr. 13.3-23)
Jatian Jesús neskáakin yokákana iki: —Maestró ¿Jawetianshamanmein jaskarabo iti iki? ¿Jawekeskabo ikai oinxonmein, moa jaskara itires non onanti iki? —akin.
Jatian Jesussen yoia iki: “Koiramekanwe matora parankanake; icha jonibora eki yoinmeetaxbo benóxikanai. Beaxa neskákanti iki: ‘Ea riki Cristo’, ‘Moara nete senenai’, ikibo. Ikaxbi jato ikonhayamanoxikanwe.
Jainoax reteanankanaibo itan ramianani yoitimakanaibo ninkatax ratéyamanoxikanwe, jaskaraboparira iti jake. Ikaxbira nete senenamapari iti iki”, akin jato aká iki.
10 Jainxon jato yoiboresa iki: “Wetsa jemabora wetsa jemabo betanribi reteananoxiki, wetsa mainmea jonibora wetsa mainmea jonibo betan reteanankanti iki.
11 Kikin koshi niwanbora inoxiki, pitinbora ikanti iki, meskó jemankobora jato isinbaon anóxiki. Naikanra tson oinyosma itan ja oinxon onanti jawékibo oinnoxikanai.
12 Jaskarabo ikámatianbira, yatanxonbo mato masábo tenemakanti iki, matora presoakanti iki. Ja jain tsinkíti xobo meranbora mato bokanti iki, apoboiba itan joni koshiboibara mato bokanti iki, ea kopi.
13 Jaskatira, jaskarainxonbo ekiriakin maton jato joi yoitibo janoxiki.
14 Ea jaskáakanketianmein en jato jawe yoiti iki ixonbo shinanni iamakanwe.
15 Enra ja onan shinanyanix yoyo itiakinbo mato imati iki. Jatianra maton rawibaon, jaweranobi jaskarama riki itan wetsankobiresa mia yoyo ikai akinbo mato akantima iki.
16 Ikaxbi matobora maton papabaonbi, maton wetsabaonbi, maton rarebobaonbi, itan mato betan raenanaibaonbi, jakonhai keskábo ixonbi, mato jakonmaanoxikanai. Jatíribi matobora, retenoxikanai.
17 Jatíbi jonibaonra ea ikonhabo iketian mato omísnoxikanai.
18 Ikaxbi westíora maton bootanibira, manótima iki.
19 ¡Bebon koshiakin shinanni jenéyamakanwe; jaskatax mato kishpinkanon!
20 Jawetianki ja Jerusalén, sontárobaon katea maton oinnai, jatian onanoxikanwe moa basima riki jabo keyótires ixon.
21 Jatianra ja Judea main ikábo, mananbaon jabati bokanti iki. Jatian ja Jerusalén jeman ikáboribi, moa jainoax pikókanti iki, jatian ja wain ikábobiribi, moa ja jeman bokantima iki.
22 Jatianra iti iki, jato castiganti nete Diossen jawen joi meran yoiaibo seneni.
23 ¡Jawe iresaipanon, ja netenra tooyabo itan jaton bake xoma amai ainbobaon masábires tenenoxikanai! Kikinhakin ja jema castiganaitian.
24 Jatíribibora espadaninbo chachixon retenoxikanai, jatíribibora presoaxonbo, wetsa maibaon jato bonoxikanai. Jatian Jerusalénra Dios ikonhaayamai jonibaon iboanoxikanai, ja jonibo castiganai nete keyotai kaman.
Ja jonin Bake joríbati
(Mt. 24.29-35, 42-44; Mr. 13.24-37)
25 Jatianra barinko, oxenko, wishtiainbo jawékibo ikaitian oinkanti iki. Jatian nato main iká jemabora tsokasax ratetabo inoxikanai, ja aniparobo onsati xoo ikaibo ninkatax.
26 Nato neten onsá jawékibo iikaresai ninkataxbora, ratekanbo mawákasnoxikanai; naikan iká jatíbi jawékibora shakónoxiki.
27 Jainxonra ja jonin Bake jawen ani atipana koshia, itan penébires naikanmeax joái oinnoxikanai.
28 Jatian neskara jawékibo ikí peokootaitianra, bebonbiresakin koshiakinbo maton shinanti jake, moa basima mato xabakaati iketian”, akin jato aká iki.
29 Jaskáribiakinra neskara jawékiki jato yoinribia iki: “Ja higo jiwi iamaxon wetsa jiwi inonbi oinkanwe.
30 Jaskara jiwibo moa pechokoaibo oinxon, maton onanai, moara baritia peokooti ochóma iki ixon.
31 Jaskaribiakinra, ja neskara jawékibo winotai ointaanan, ja Diossen ikinaton ikantira moa ochóma iki ixon maton onanti jake.
32 Ikonshamanra en mato yoiai, jatíbi neskarabora senenoxiki, ja ramatian jaa jonibo mawákanamabi.
33 Nai betan maira keyónoxiki, ikaxbi ja en mato yoia joibora winóyamai senennoxiki.
34 Koiramekanwe jan mato cheata jakonma jawékibo akíra, mato bebonbires yoitimanake. Paenibo, nato netemea jawékibores shinanni. Jaskarabo iken joxon mato rateresara,
35 trampain paketa keskábo mato inake. Jaskarara ati iki, jatíbi nato netemea jonibo joxon nokokin.
36 Moa benxokaatabo ikanwe, jatíbitian orani jakanwe, jaskataxa jatíbi neskara jawékibo ikainoax mato xabakaati iki, ja jonin Bake bebon mato ikí kanon”, akin jato aká iki.
37 Netetiibira Jesussen ja Dios rabiti xobo meranxon jato joi yoia iki; jatian yaméribi Olivos janeya mananman kaax, jain iishina iki.
38 Jatian yamékiritiibi jonibo bekana iki; ja Jesussen yoiai joibo ninkati.