22
Jaskáaxon Jesús yatanti shinan akana
(Mt. 26.1-5, 14-16; Mr. 14.1-2, 10-11; Jn. 11.45-53)
Jatianribi iká iki, moa *levaduraoma aká pan piti fiesta ochómashoko. Ja *Pascua fiesta akin akanai.
Jatianra ja *sacerdotebaon koshibaon itan ja esé onan jonibaon, joniboki rakékin jaskáaxon Jesús retetibo benaa iki.
Jatianra *Satanássen shinan, Judas Iscarioten shinan meran jikia iki; Ja iká iki, jáyanix chonka rabé Jesussenmea onanai.
Jara ja *sacerdotebaon koshiboiba kaa iki; jainoax ja Dios rabiti xobonko iká policiabaon joni koshiboibaribi. Kaxon jato yoyo aka iki, jaskáaxon jan jato Jesús yatanmati.
Jaskáakin jato yoiara rarokana iki; jainxon kopíakin koríki meniti yoikana iki.
Jatianra Judassen jato jen aka iki, jainxonra ja jonibo yamakainketian jaskáxon Jesús jato yatanmati benaa iki.
Ibon jato yamé jawékiakiina
(Mt. 26.17-29; Mr. 14.12-25; Jn. 13.21-30; 1 Co. 11.23-26)
Jatian ja *levaduraoma akana pan piti fiesta moa nokota iki. Ja *Pascuatian ati *cordero retekantitian.
Jatian Jesussen, Pedro betan Juan raana iki neskáakin jato yoixon: —Ja *Pascuatian non pinon, pitiatankawe —akin.
Jatian jabaon yokákana iki: —¿Jaweranoxon non atinki mia keenai? —akin.
10 Jatian Jesussen jato yoia iki: —Ja Jerusalén jeman kaxonra, westíora joni onpax chomon boai maton nokoti iki, já jawen xobon kaman chibantankanwe.
11 Jainxon ja xobo ibo neskáakin yoitankanwe: ‘Ja maestronra mia neskáakin yokáti noa raanke: ¿Jawerato ani xobo chitéainxonmein, nokon jonibo betan en *Pascua fiesta jawékiati iki?’ ixon.
12 Jatian janra bochiki iká ani chité, moa jakonhakin matsóyonshamana mato oinmati iki; jainxon ja *Pascua fiestatian jawékiati, jainxonra jatíbi ja jawékiatibo maton ati iki —akin.
13 Jatian jabaon kaxon nókokana iki, jaskara iti Jesussen yoiwana keskábo. Jainxon ja *Pascua fiestatian piti jawékiatibo akana iki.
14 Jatian moa piti hora nokóketian kaax, Jesús jawen raanaboyabi mesan yakata iki.
15 Jainxon jato neskáakin yoia iki: —¡Eara kikini keena iki, mawatamatianbi nato *Pascuatian mato betanshaman jawékiatinin!
16 Ikonshamanra en mato yoiai; jakiribira neskáakin en mato betan jawékiayamai kaai; ja Diossen jawen netenko ebetanbishaman mato imati nete seneni kaai kaman —akin.
17 Jainxonra ja xeati bixon, Dios iráke aka iki, jaskáaxon neskáakin jato yoia iki: —Nato xeati jatíxonbi xeakanwe.
18 En mato yoiai riki, jakiribira nato vino jene en xeayamanoxiki akin. Ja Diossen jawen netenko mato ikinni kati nete nókoti kaai kaman —akin.
19 Jaskáa pekáo, pan bixon Dios iráke aríbaa iki. Jaskáaxon tobapakexon menikin, jato neskáakin yoia iki: —Nato riki nokon yora, ja mato kopi menikaatax mawati kaai. Ea shinannaitiibi, jeneyamakin jaskánoxikanwe —akin.
20 Jainxon moa pia pekáo, xeati xeakin jato neskáaribia iki: —Nato xeati riki, ja senenhabekonti bená joi Diossen aká jan onanti imai, nokon jimi, ja mato kopi chikota.
21 Ikaxbi ja jakonhai keská iikinbi ea jan jakonmaatira, neno ebetanbi mesan itinke.
22 Ikaxbi jonin Bakera, ja Diossen jaskara iti shinanna keskati iti jake. Ikaxbi ¡Jawe iresaipanon, ja jakonhai keská ixonbi ea jakonmaakai joni! —akin jato aká iki.
23 Jatianra jatonbinix yokakanani peokookana iki ¿Tsoamein iki ja jakonhai keská ixonbi, jan jakonmaati? ikibo.
¿Tsoarin jan jato xewina?
24 Jainoax Jesussenmea onannaibo jatobires yokakanani peokookana iki, tsoamein iti iki, jan jato xewina ikibo.
25 Jatian jato Jesussen yoia iki: “Ja joi ayamai apobaonra akanai, jawen jonibo, jaton keena keskáakinbores yonoananbi ramiakin. Jatian ja joni koshiboribi ikanai; nonra jato jakonhaxon ikinai ikibo.
26 Ikaxbi matora jaskarabo itima iki; jaweratoki mato xaranmeax kikinman shinanmeetai; jara kikin bakepari ikai keskati iti iki. Jaweratoki joni koshi iki, jara ja ati yoikanaibo jato senenhaxonai keskáres iti iki.
27 Jaskara ikenki, ¿Jaweratokayarin ja kikin joni; ja mesan pii yakatai o jan jato jawékiati metexonai? ¿Ja mesan pii yakataimarin ja kikin joni? Ikaxbi ea riki mato xaranmeax, jan jato piti yasanxonai keskáres.
28 Matobora ebetanbi, jatíbitian ja atikoma jawékiainbo ike.
29 Jaskara ixonra; ja nokon papan ea koshi imaa keskáribiakin, enribi mato joni koshibo imai.
30 Jainxonra en ikinaton netenxon maton ebetanbi jawékianoxiki; jainxonra ja yakátinin yakátaanan, ja chonka rabé tsamá *Israel jonibo, jaton aká jawékibo maton jato yoixonoxiki”, akin jato aká iki.
Já onanaxbi Pedro paranati Jesussen yoia
(Mt. 26.31-35; Mr. 14.27-31; Jn. 13.36-38)
31 Jainxon Ibon jato yoiribia iki: —Simón, *Satanássenra Dios yokáke, ja trigo bero payankanai keskáakin, mato tananoxon.
32 Jaskara ikenbira en Dios yokáke; mia eki koshii jenéyamanon ixon. Ikaxbi jawetianki moa shinanmeetax mia eki banéribiai; jatianra ja min wetsabo eki koshikinkin min jato jenékintima iki —akin aká iki.
33 Jaskáa Simonman yoia iki: —Ibó, eara mibébi cárcel meran katires iki, jainoaxa ea mibébi mawáti atipanke —akin.
34 Jatian Jesussen yoia iki: —Pedro, ikonshamanra en mia yoiai; ramabira atapa keotamatianbi, enra ja joni onanyamake iki; mia kimishai paranai kaai —akin.
Ja tanakaati hora moa nokota
35 Jainxon Jesussen jato yoia iki: —Ja reken en mato raanontianra en mato raana iki, jan piti boti pishaoma, jain koríki ati pishaoma, itan zapatoomaribi ¿Jatianki mato jawen maxkata iki? —akin. Jatian yoikana iki: —Jawebira noa maxkáyamaa iki —akin.
36 Jatian jan jato yoia iki: —Ramabiribi jan koríki atiabo ixon botankanwe, jan piti ati pishayabo ixon botankanwe; jatian ja espadaomabaon, jaton saweti chopabo marotaanan espada bikanwe.
37 Enra mato yoiai ja ea jaskáti yoii Wishá meran yoiaira senenti jake: ‘Ja jakonmabo xaran itira iká iki’, iki iká. Jatíbi ea jaskara iti yoiaibora senenoxiki —akin.
38 Jaskáketian yoikana iki: —Ibó, nenora noa rabé espadaya iki —akin. Jatian jato yoia iki: —Moa yoyo iwetsayamakanwe —akin.
Getsemaníainxon Jesussen orana
(Mt. 26.36-46; Mr. 14.32-42)
39 Jatian jato jaskáakin yoikin senenhataanan, ja jainpacho kaai olivos janeya mananman Jesús kaa iki. Jain kaaitian jaonmea onanaibaon chibana iki.
40 Jain nokóxon jato neskáakin yoia iki: —Orankanwe, tanakaatibo joketianra, mato pakénake —akin.
41 Jato jaskáabaini janbiribi ochóchaashoko kaa iki, makan potaa kaax paketaitio ochó. Jain kaxon chirankooxon orana iki,
42 neskáakin: “Papá mia keenxon neskara onitsapitibo ea tenemayamawe. Ikaxbi nokon keena keská iamabanon, min keena keskákaya ibanon”, akin.
43 Jaskaitianribi, westíora ángel naikanmeax joá iki, já koshi menii.
44 Jaskati ikonbiresi onitsapiti iikinbi, bebonbires Jesussen orana iki. Jatian jawen niskan, jimi tsononai keskati, maiki tosota iki.
45 Jaskáakin oranax, wenitax jaonmea onanaiboiba kaa iki. Kaxon oinnabi, ayorakin masá shinanni moa oxakana iká iki.
46 Jatian jato yoia iki: —¿Jaweakiki mato oxakana? Weníxon orankanwe, ja tanakaatibo maton tenenon —akin.
Jesús yatankana
(Mt. 26.47-56; Mr. 14.43-50; Jn. 18.2-11)
47 Jatian jato joi yoii iitaitianbipari, icha joni Jesússiba bekana iki. Jatian ja Jesussenmea onanai Judas janeya iká iki, ja icha jonin rekenhaa joí. Joxon pataxbainxon, Jesús betsó aka iki.
48 Jatian Jesussen neskáa iki: —Judas, ¿Neskáakin betsó axonki akai, ja jakonhai keská iikinbi, ja jonin Bake min jakonmaakin? —akin.
49 Jatian ja jabé iká jaonmea onanaibaon, jaskara jawéki winotai oinxon yoikana iki. —Ibó, espadanin non jato chachibanon —akin.
50 Jainxon ja wetsa jabé ikátonin, ja *sacerdotebaon koshin yonoti, jawen mekayaokea pabíbi xatenaana iki.
51 Jatian Jesussen neskáa iki: —Moa jaskáakin jenekanwe —akin. Jaskáataanan Jesussen ja yonotinin pabíki, yatanxon moa jainribi nenxona iki.
52 Jainxon ja boí bekana, *sacerdotebaon koshibo itan ja Dios rabiti xobo meran iká policiabo, jainoax ja judíobaon joni koshibo, jato Jesussen neskáakin yoia iki: —¿Jaweakiki ea yometso joni keska shinanni; espadayabo itan jiwiabo mato bekana?
53 Ja Dios rabiti xobo meran netetiibi, mato betan ikenbira, maton ea yatanyamaa iki. Ikaxbi ramara jaskara ati *Satanássen mato shinanmaa nete nokóke —akin.
Jesús onanaxbi, Pedro paranaa
(Mt. 26.57-58; Mr. 14.53-54, 66-72; Jn. 18.12-18, 25-27)
54 Jatian moa yatanxon, ja *sacerdotebaon koshin xobonko, Jesús bokana iki. Jatian Pedron ochóxonres chibana iki.
55 Jatian ja apon xobo iká jema naponshaman, chii ketéakana iká iki. Jaskáax ja kateai yakákana ikana iki. Jatian Pedroribi jato xaranbi jain yakáshokoa iki.
56 Jatian jato betan chii patax yakata iken ointaanan, westíora yonoti ainbaon jato neskaa iki: —Natoribira ja Jesús betan nipachoai iki —akin.
57 Ikaxbi paranakin Pedron neskáa iki: —Ainbó, enra onanyamake —akin.
58 Jaskata basikainainshoko, wetsan yoiribia iki: —Miaribira jato betan ipachoai iki —akin. Jaskáabi Pedron yoia iki: —Joní, eara jama iki —akin.
59 Jaskáawana westíora hora pekáobira, wetsa joxon yoia iki: —Ikon riki nato joniribira, jabé ipachoai, Galileankonia joni ikax, —akin.
60 Jaskáa Pedron yoia iki: —Joní, ja min yoiaira en onanyamake; tsoa joni yoiira mia ibirai —akin. Jaskáakin Pedron yoiatianribi, westíora atapabene keota iki.
61 Jatian non Ibon pekáori naisxon, Pedro oinna iki; jatianbi Pedron shinanria iki, jaskara ikí kaai non Ibon yoiwana: “Ramara atapabene keotamatianbi, ea onanaxbi mia kimishai parananoxiki”, akin awana.
62 Jatian moa jainoax pikókaini kaax, akonbireskin masá shinanni Pedro winia iki.
Jesúski shirokana
(Mt. 26.67-68; Mr. 14.65)
63 Jatian ja Jesús jabánaketian koiranaibaon, jaki shirokin timabokana iki.
64 Chopan benéxanan tantash axonbo yokákana iki, neskáakin: —¡¿Tsonki mia tantash aka onanta?! —akinbo.
65 Jainxon meskóakinbo ichayonkana iki.
Joi benxoai joni koshiboiba Jesús bokana
(Mt. 26.59-66; Mr. 14.55-64; Jn. 18.19-24)
66 Jatian moa nete xabáketian, ja jemamea judíobaon joni koshibo, ja *sacerdotebaon koshibo; jainoax ja esé onan jonibo tsinkíkana iki. Jainxonra ja jainxon joi benxoakanai joni koshiboiba Jesús bokana iki. Jainxonra neskáakinbo yokákana iki:
67 —Noa yoiwe, ¿Miarin ja *Cristo? —akin. Jatian jan jato yoia iki: —Eara ja iki akin en mato akábira, maton ea ikonhatima iki,
68 jatian en mato yokatabira, maton ea jawebi yoitima iki.
69 Ikaxbi ramara, ja jonin Bake; ja jatíbi atipana koshia Diossen mekayaobi yakati kaai —akin jato aká iki.
70 Jainxon jatíxonbi neskáakinbo yokákana iki: —¿Jaskara ikenki mia iki, ja Diossen Bake? —akinbo. Jatian Jesussen jato yoia iki: —Matonbira ake yoikin, eara já iki ixon —akin.
71 Jaskáakin jato yoia, neskatibo yoyo ikana iki: —Wetsabo non yokátibora moa noa maxkáyamake. Moara nonbishaman ninkáke; janbix jaskati yoyo ikaitian —ikibo.