23
Jesús Pilatoiba bokana
(Mt. 27.1-2, 11-14; Mr. 15.1-5; Jn. 18.28-38)
Jainxonra jatíxonbi Pilatoiba Jesús bokana iki.
Boxon já bebonxonbi jakonmaakinbo yoii, neskatibo yoyo iki peokookana iki: —Nato jonira non nokoke, non kaibobo jakonmaakinbo tsokásmaxon jato saa imai iitaitian. Jainoaxa ike, non ronki ja icha mai iboaa romamea apo kopíatima iki ikibo, jainoaxa ikai, jaronki ja Cristo iki, itan non apo iki ikibo —akinbo.
Jatian Pilaton yokata iki: —¿Miarin ja judíobaon apo? —akin. Jatian Jesussen yoia iki: —Minbira yoike ea já —akin.
Jatian ja *sacerdotebaon koshibo itan jain tsinkita jonibo Pilaton jato yoia iki: —En oinnara nato joni jakopi masá tenemati yamake —akin.
Jaskáakinbo jato yoiabi bebonbires yoitimai, neskatibo yoyo ikana iki: —Jan jato eseatoninra jatíbi jonibo jakonmai saa ikanai; Galileankoparira jato peokoomaa iki; jatian ramara neno Judeain jato aríbai —ikibo.
Herodessiba Jesús bokana
Jatian jonibo jaskákanaitian ninkáxon, Galileankonia jonirin ixon Pilaton jato yokata iki.
Jatian jainoa joni riki akin akana, Herodessiba jato bomaa iki. Ja iká iki Galilea mainmea joni koshi; ja netebaonribi Jerusalénhain iká iki.
Jatian Jesús oinnax Herodes kikinshamani raroa iki, moabi já onankasi iikirana ikax, itan já yoii ikanaitianbo ninkata ikax. Jaskara kopíra manata iki, ratéti jawékira akai ikax.
Jainxonra ichabiresakinbo yokata iki; jaskáakinbo yokatabi, Jesussen jawebi kewinyamaa iki.
10 Jatian jainribi ikana iki, ja *sacerdotebaon koshibo itan esé onan jonibo. Jabaonribi bebonbires ramiakin yoikin jeneyamakana iki.
11 Jatian Herodesnin jawen sontároboyaxonbi omiskana iki. Jainxon jaki shirokin apon saweai kikin chopa sawemakana iki. Jaskáa pekáo Herodesnin jakiribi jato Pilatoiba bomaa iki.
12 Ja netera ramiananax rawikanana ipachoibi, Pilato betan Herodes jakiribi raeananribia iki.
Jesús reteti yoikana
(Mt. 27.15-26; Mr. 15.6-15; Jn. 18.39–19.16)
13 Jainxonra Pilaton ja *sacerdotebaon koshibo, ja jemamea joni koshibo, jainxon ja jemamea jonibo tsinkia iki.
14 Jainxon jato yoia iki: —Matonra ake nato joni eiba bekin; ja jemamea jonibora jan imaa jakonmai saa ikanai ixon. Ikaxbi enra mato bebonbi nato joni yokáke. Jaskáakin en yokatabira, en oinna jawe ramibi jan aká yamake, nin jakopí non ramiatibira yamake.
15 Ja Herodesninbira jawe ramibi jan aká oinyamake; jaskáakin riki noiba mato bemaribia. Nato joninra jawe ramibi akáma iki. Jaskara kopíra, ja aká kopí non réteti yamake.
16 Enra jato castigamaresai; jaskáaxonra en moa jeneai —akin.
17 Jatian ja fiestatiibi iká iki, Pilaton westíora preso jato pikoxonai.
18 Jaskákenbi, ja joni icha tsamatabo koshin saa ikana iki, neskati: —¡Ja jonira pikotima iki! ¡Barrabaskaya noa pikoxonwe! —ikibo.
19 Ja Barrabás iká iki; Jerusalén jemameax apoki yoitimatax ramíketian itan joni reteketian cárcel meran akana.
20 Jatian Pilatobiribi, Jesús pikoti shinanyares iká iki, jaskákin jakiribi jonibo yokata iki.
21 Jato jaskáakin yokatabi; bebon koshinbires saa ikana iki, neskatibo: —¡Korosen awé! ¡Korosen awé! —ikibo.
22 Jatian jawen kimisha itin Pilaton jato yokáribia iki: —¿Jawekeska rami akákayarin nato jonin? En jisábiribira, nato joni jakopi non reteti jawéki yamake. Jato castigamaxonresa nato joni en pikoai —akin.
23 Jato jaskáakin yoiabi, korosen awé ikires koshin saa ikana iki. Jatian jaskati koshin saa iki jenéyamakinra, jato keenai jawéki nokokana iki.
24 Jatian Pilaton shinanna iki, ja jonibo keenai keská jato axonti.
25 Jaskáaxon ja pikotinin keenkanai joni jato pikoxona iki. Ja apoki yoitimaketian itan joni reteketian presoakana. Jatian jaton keena keskáakin akanon ixon, jatoki Jesús jenea iki.
Jesús korosen akana
(Mt. 27.32-44; Mr. 15.21-32; Jn. 19.17-27)
26 Jatian moa Jesús korosen anoxon bokin, wainkoniax joái westíora joni bechixon yatankana iki. Ja iká iki Cireneainoa joni Simón janeya. Ja jonira koros iamaxon, Jesús pekaobi bokana iki.
27 Jatian bokanaitian, icha jonin Jesús chibana iki. Jainoax icha ainboboribi masá shinanni winii koshin sion iibainkana iki.
28 Jaskákanaitian oinxon jato Jesussen neskáakin yoia iki: —Jerusalénhainoa ainbobó, eon masá shinanni winiamakanwe. Winikanwe mato kopibi, itan maton bakebo kopíbiribi.
29 Netera nokónoxiki, jatianra inoxikanai neskati: ‘Raroshamanra jato Diossen imati iki, ja tooisma itan, jawetianbi bakeaxon xoma amayosma ainbobo’ iki.
30 Jatianra jonibo ikanti iki, ani manan itan maxko mananbo akí neskati: ‘¡Noki reokooxon noa mapobanon!’ ikibo.
31 Jatian ja jiwi paxa neskáakinbo akanai ikenra, ja jiwi tanokaya abireskanti iki —akin jato aká iki.* Westíora jiwi paxara ishton menoyamai; jara ochaoma Jesús yoii iká iki. Jatian ja jiwi tanora ishton menotai; jara ochaya jonibo yoii iká iki.
32 Jainxonribi ja Jesús betan korosen anoxon, retemis joni rabéribi bokana iki.
33 Jatian boax, ja mapo xao akin akanai mananman, nokókana iki, jainxon moa Jesús korosen akana iki. Jainxon ja retemis joni rabé bokanaribi, wetsa jawen mekayao wetsa jawen mexkaori korosen akana iki.
34 Jainoax basikainaishoko Jesús neskata iki: “Papá, nato jawéki jato shinanxonyamawe, jabaonra onanyamake jaton akai jawékibo”, iki. Jatianra Jesussen chopa binoxon, sontárobaon *suerte akana iki.
35 Jainxon jonibaon oinkana iki, ja jemamea joni koshiboribi jaki shiroi neskákanaibo: —Wetsabora jato kishpinmaa iki, ibanon rama janbixbi kishpinmeeti; ikonkon ja Diossen katota *Cristo ikax —ikibo.
36 Jatian sontároboribi Jesúski shirokana iki. Ochómakainxonbo *vinagre moka xeamakana iki.
37 Neskáakinbo yoianan: —¡Ikonkon judíobaon apo ikax minbixbi kishpinmeewe! —akinbo.
38 Jatian já manaonribi, tablanin neskáakin wishaxon taxnankana iká iki: “Nato riki judíobaon Apo”, iki iká.
39 Jatian ja wetsa jabé korosen akana retemis jonin, ramiakin Jesús neskáa iki: —¡Ikonkon ja Cristo ikax, minbixbi kishpinmeetaanan noaribi kishpinmawe! —akin.
40 Jaskataitian wetsa jabé ikátonin notsina iki, neskáakin: —¿Miaki Dioski rakéyamai, miaribi castigankanabi?
41 Noara itibi neno masá tenei onitsapitai, ja non jakonmabo aká kopíbi castigankana. Ikaxbi nato joninra jawe jakonmabo akáma iki —akin.
42 Jainxon Jesús yoia iki: —Moa apo iki peokooxon eaakintani shinannoxiwe, Jesussé —akin.
43 Jaskáaketian Jesussen yoia iki: —Ikonshamanra en mia yoiai, ramabira mia ebébi ikí kaai, jain jakonhira jatínko —akin.
Jesús mawata
(Mt. 27.45-46; Mr. 15.33-41; Jn. 19.28-30)
44 Jatian moa bariapanra, jatíbiain yameta iki, ja kimisha hora yantan kaman.
45 Jatianra moa barin tenayamaa iki; jaskáketianra, ja Dios rabiti xobo meran iká, jan nachitekin panaa chopa naponbekonshaman noshita iki.
46 Jainoax Jesús koshin sion iki neskata iki: —¡Mikira nokon kaya en jeneai Papá! —iki. Jaskáakin yoitaanan moa mawata iki.
47 Jatian jaskata oinnax ja romano sontárobaon *capitán, Dios rabii neskata iki: —Ikon jawe ramibi akámara nato joni ike —iki.
48 Jatian jatíbi ja jaskata oinna jonibo moa bokana iki; nonra jakonmabires jawéki ake ixonbo xochi tima timabaini.
49 Jatian ja Galileankoxonbi chibani bokana ainbobaon, itan jatíribi já onanna iká jonibaon, ochóxonres oinkana iki.
Jesús miinkana
(Mt. 27.57-61; Mr. 15.42-47; Jn. 19.38-42)
50 Jatian ja jemanribi iká iki westíora jakon itan ponté shinanya joni; jawen jane José. Ja iká iki Judea main iká, Arimatea jemamea. Jaribi iká iki, ja joi benxoai judíobaon joni koshibo betan iká.
51 Jaribi iká iki, ja jabé joni koshibaon, Jesús jaskáakanti shinan akanaitian keenyamaa joni. Jainoax ja Diossen ikinaton itin manata joniribi.
52 Ja jonira Pilatoiba kaa iki; kaxon ja Jesussen yora yokata iki.
53 Jainxonra kaxon ja yora korosenmea pakeanan lino chopan rakawaa iki. Jaskáaxon boxon jain mawábo niati shanka kiniakana ikain niaa iki. Ja kini iká iki, tsoabi jain niakanamapari.
54 Jatian iká iki ja tantiti nete peokootibishoko iketian moa benxokaati ikanai.
55 Jatian ja Galileankoniaxbi Jesús chibani bekana ainbobo, ja mawá jain niakana kini oinni bokana iki. Kaxon ja yora jaskáakin rakankanabo oinkana iki.
56 Jatianra moa jaton xobon kaxon, meskó inintibo tsinkianan, meskokana iki. Jatian moa tantiti nete iketian, tantikana iki, jaton esé meran jaskara yoiaitian.

*23:31 Westíora jiwi paxara ishton menoyamai; jara ochaoma Jesús yoii iká iki. Jatian ja jiwi tanora ishton menotai; jara ochaya jonibo yoii iká iki.