SAN MARCOS
Jesucristo ikábo yoikin Marcosnin wishaa
1
Jato bautizanai Juanman jain joni jayamainkoxon jato joi yoia
(Mt. 3.1-12; Lc. 3.1-9, 15-17; Jn. 1.19-28)
Neskataxa iká iki, ja Diossen Bake, Jesucristokiriti iká jakon joi yoikaati peokooti.
Ja *profeta Isaíassenra, jawen kirika meran wishanike, neskáakin:
“Enra nokon joi yoiai mia
raanxonai,
janra mia jan kati bai
benxoaxonti iki.
Jain joni jayamainkoniaxa, neskati saí inoxiki:
Ja Ibo jan joti bai
pontexonkanwe”, iki iká.
Jaskáakin yoini keskatishaman pikóxonra, jain joni jayamainkoxon, Diossen joi yoikin Juanman jato neskáa iki: —Moa jakonma shinanbo akonkin jenexon, Diossen joi biax, bautizameekanwe, maton ochabo moa Diossen mato shinanxonyamanon —akin.
Jatian Judea mainmeax, itan Jerusalén jemameax jonibo bexon, jaton ochabo Dios keshanketian, Jordán weanmanxon, Juanman jato bautizankatitai.
Ja Juanman chopa sawea iká iki, camello rani aká. Jainoax jan chinexeeta sintóra iká iki, bichi aká. Jatian jawen piti iká iki, chanpo, jainoax jawen xeati iká iki, nii meranoa bona jene.
Jainxon jato joi yoikinribi, neskáa iki: —Epekáora joái, ebebon atipana koshia joni. Ea já namanbires ixonra, chirankokainxon jawen zapato risbitanibobi en choroxonti jisáma iki.
Enra onpaxenres mato bautizana iki. Ikaxbi epekáo joáitoninra, Diossen Shinanman mato bautizanoxiki —akin.* Diossen Shinanman bautizameti iki iká riki, jawen Shinan noomeran iti yoii iká.
Juanman, Jesús bautizana
(Mt. 3.13-17; Lc. 3.21-22)
Jatian ja netebaon, Galilea main iká Nazaret jemameax, Jesús Juanhiba kaketian, Juanman Jordán weanmaxon bautizana iki.
10 Jatian ja jenemeax mapékin, nai chopetaitian oinna, Diossen Shinan westíora xotó keska jaki joáx itoshia iki.
11 Jatian jaskáketian, naikanmeax yoyo ika iki neskati: “Mia riki nokon noi Bake, mionra ea ikonbiresi raroai”, iki.
Satanássen Jesús tanaa
(Mt. 4.1-11; Lc. 4.1-13)
12 Jatian jaskáxon Diossen Shinanman, jain joni jayamainko Jesús ioa iki.
13 Jain iká iki chosko chonka nete senen, pimis yoinabo xaran, jainoa *Satanássen ochamakaskin Jesús tanaa iki. Jaskáketian ángelbo bexon Jesús akinkana iki.
Galileankoxon Jesussen jawen tee peoa
(Mt. 4.12-17; Lc. 4.14-15)
14 Jatian Juan moa cárcel meran akanketian, Jesús Galileanko kaa iki; Diossen jaskati yoia jawen jakon joibo jato yoii.
15 Jatian jato joi yoikin neskáa iki: “Moara yoini nete senenke. Jatian ja Diossen ikinnaton jati netera, moa ochóma iki, Diossen joi bikanwe. Ninkáxonres ja jakon joi en yoiaibo ikonhakanwe”, akin.
Yapan teetai chosko joni Jesussen kenaa
(Mt. 4.18-22; Lc. 5.1-11)
16 Jatian ja Galilea ian ketani kakin, oinna iká iki; Simón jawen wetsa Andrés betan rikani iibekoni, yapán teetaibo ikax.
17 Jatian nokobainxon Jesussen jato yoia iki: —Ea chibankanwe, jonibo biti onanbobiribi en mato imanon —akin.
18 Jaskáatianbi, jaton rikabo jenebaini jabé bokana iki.
19 Jainoax orichaa kakin, Zebedeon bakebo Jesussen nokoribia iki; ja iká iki Jacobo betan jawen wetsa Juan. Jabo ikana iki, jaton papa betan rika onai iibekoni.
20 Jaboribi Jesussen jato kenaa iki. Kakin jawen joniboyabi, jaton papa Zebedeo botenbi potabaini, Jesús betan bokana iki.
Yoshin naikia joni Jesussen benxoaa
(Lc. 4.31-37)
21 Boax Capernaúmhain nokókana iki, jatian moa tantiti nete iketian, jain tsinkiti xobo meran jikixon, Jesussen jato esea iki.
22 Jatian jawen koshi shinanyaxon Jesussen jato eseaitian ninkatax, jonibo ratékana iki; ja esé onanbaon yoiai keskáma iketian.
23 Ja jain tsinkiti xobo meran iká iki, westíora joni yoshin naikia; jara neskati saí ika iki:
24 —¿Jawekopiki mia noiba joá Nazarethainoa Jesús? ¿Noa keyoiki mia joá? Enra mia onanke, mia riki Diossen jakon Joni —iki.
25 Jaskataitian Jesussen yoshin notsina iki, neskáakin: —Netéwe, ja joni meranoax moa pikówe —akin.
26 Jaskáatianbi, ja joni, mai tsakamataanan, koshín sion ikaini, já meranoax yoshin pikota iki.
27 Jaskáketian oinnax, jatikaxbi ratékana iki. Jaskatax yokakananbotankana iki, neskati: —¿Jawe keska jonikayarin nato? Bená esébo akai jato yoikin ¿Jawe keska koshi shinanyakayarin nato joni? Jan yoshinbo pikóti yoiara ikanai, jawen joi ninkáxonax, pikoti —ikibo ikana iki.
28 Jatian Jesussen jaskara aká jawékibo, ishtonbires ja Galilea main ninkakaaketana iki.
Simonman rayós ainbo isinai, Jesussen benxoaa
(Mt. 8.14-15; Lc. 4.38-39)
29 Jatian jaskáa pekáora; Jesús, Jacobo, jainoax Juan, ja tsinkiti xobomeax pikóbaini boax, Simón betan Andréssen xobon bokana iki.
30 Jain iká iki Simonman rayós ainbo yonatax rakata. Jaskara iketianra Jesús keshankana iki.
31 Jaskáakana kawanxon, Jesussen ja ainbo metsonxon wenina iki. Jatianbi moa yoná jenexon jato jawékiati axona iki.
Icha isinaibo, Jesussen benxoaa
(Mt. 8.16-17; Lc. 4.40-41)
32 Jatian moa bari jikii yantanshoko ikenbi, ja jatíbi isinaibo, itan yoshin naikiaboribi, Jesússiba bekana iki.
33 Jatianra jatíbi ja jemamea jonibo ja xobo xepotiain tsinkíkana iki.
34 Jatianra Jesussen icha joni meskó isinyabo jato benxoaa iki. Jainxon icha yoshinboribi jato meranoa jokonhaa iki. Ikaxbi yoshinbo jawebi jato yoyo imayamaa iki, jabaon já onankana iketian.
Jesussen jato joi yoia
(Lc. 4.42-44)
35 Jatian nete bei, oxnetaishoko Jesús wenitax, xobomeax pikókaini jabicho kaa iki, tsoabi yamankoxon orani.
36 Jatianra Simón jabé ikábo betanbi, Jesús benai bokana iki.
37 Nokóxon yoikana iki: —Jatíxonbira mia benakanai —akin.
38 Jaskáakanabi jato yoia iki: —Ochóma jema ikainkobo bonon bokanwe, jainribi jato Diossen joi yoii. Jaskarainoabo jato akinoxkayara ea joá iki —akin.
39 Jaskatax Galileanko iká jemabotiibi kaa iki. Jaton jain tsinkiti xobo meranxonbo, Diossen joi jato yoiboa iki. Jainxon jonibo meranoa yoshinboribi pikoboa iki.
Lepra isinya joni, Jesussen benxoaa
(Mt. 8.1-4; Lc. 5.12-16)
40 Iitaitian, westíora *lepra isinya joni joáx, Jesús bebon chirankooxon yoia iki: —Mia keenxon, nokon yoramea isin, min ea benxoawe —akin.
41 Jatian Jesussen noibaxon, jawen mekenman tii axon, yoia iki: —Eara keenai, en mia benxoabanon —akin.
42 Jaskáatianbi, moa jawen isin benxoaa iki.
43 Jaskáaxon, ja joni raankin, Jesussen neskáakin yoia iki:
44 —Kakin, tsoabi yoiboyamatanwe, ja *sacerdotebicho oinmatanwe. Jainoax mia Dios bebon jakon iti kopí, Moiséssen jaskáati yoini keskáakin, Dios jawéki menitanwe, mia *sacerdotebaon oinkanon —akin. Oinkanwe ja Lv. 14.1-32.
45 Ikaxbi ja jonin kakin, jatíbi jaskara ikábo jato keshanboa iki. Jatian moa jato keshanketian, Jesús jawerato jemanbi kati atipanyamaa iki. Jaskatax tsoabi yamanko, Jesús iká iki; ikaxbi, jatíbiainoax já oinni bekana iki.

*1:8 Diossen Shinanman bautizameti iki iká riki, jawen Shinan noomeran iti yoii iká.

1:44 Oinkanwe ja Lv. 14.1-32.