2
Kishi jirioma joni, Jesussen benxoaa
(Mt. 9.1-8; Lc. 5.17-26)
Jaweti nete pekáora, Jesús Capernaúmhain karibaa iki. Jatian ja xobonko ninkatax,
jain icha jonibo tsinkita iká iki, ja xobo xepotiainbobi moa senenma. Jatian jainoara, jan jato Diossen joi yoia iki.
Iitainbi, chosko jonin kishi jirioma joni bekana iki.
Ikaxbi icha joni iketian, jikimati atipanyamaxon, ja Jesús iká ponté xobo pebixon, jawen rakátinin axon, ja isinai naman apakekana iki.
Jatian jan bea jonibaon kikinhakin, ikonhakana onanxon, Jesussen ja isinai yoia iki: —Baké, min ochabora en moa mia shinanxonyamai —akin.
Jesussen jaskáakin ja kishi jirioma yoia ninkatax, jain yakákana jawetii esé onan jonibaon, neskáakin shinankana iki:
—¿Jawekopiki nato joni yoitimaresi jaskati yoyo ikai? Jakonmaibiresi ikai, Dioski yoyo iki. Diossenresa atipanke ja ochabo moa jato shinanxonyamakin —ikibo.
Ikaxbi jaton shinan onanxon, Jesussen jato yokata iki: —¿Jawekopiki maton jaskáakin shinannai?
¿Jaweraki yoitikayaki atibires iki? ¿Min ochabora en moa mia shinanxonyamai ati? Iamax ¿Min rakáti yatanbaini katanwe akin ati?
10 Jaskara ikenra, rama en mato onanmai; ja jonin Bakera nato main, jaton ocha akábo jato shinanxonyamanoxon yoiti koshiya iki ixon —akin. Jatian jaskátaanan, ja kishi jirioma joni yoia iki:
11 —Miara en akai: Weníxon, min rakáti yatanbaini moa min xobonko katanwe —akin.
12 Jatianbi ja joni wenitax, jawen rakáti bibaini, jaton jishnonbi moa jainoax kaa iki. Jaskara oinnax, jatikaxbi ratetax, Dios rabii ikana iki, neskati: —Nonra jawetianbi jaskara jawéki oinyosma iki —ikibo.
Jesussen Leví kenaa
(Mt. 9.9-13; Lc. 5.27-32)
13 Jaskatax Jesús ian kexa karibaa iki. Jain iketian, jaki joni icha tsinkíkanketian jato esea iki.
14 Jainoax moa kaai winókin, Alfeon bake Leví, jainxon ja romamea apo kopí yokáxonkanai xobonko, jato kopí yokati yakáketian meraxon, Jesussen yoia iki: —Ebé kawé —akin. Jaskáa wenixon Levikan chibana iki.
15 Kakinbi Levikan, Jesús jaonmea onanaiboyabi jawen xobon pikinnoxon jato ioa iki. Jatian jain jato betanribi icha joni bokana iki; apo jato kopí yokáxonai jonibo itan wetsa ochaya joniboribi ikana iki, ja Jesús jaonmea onanaiboyabi pii ikanainko jato betan yakákana. Jatian jato chibani bokanabo ikana iki kikinbires icha.
16 Jesussen jaskarabo betan piaitian oinxon, ja esé onan *fariseobaon Jesussenmea onannaibo yokákana iki: —¿Jaweatiki maton Maestron, ja apo kopí yokáxonaibo itan ja ochaya jonibo betan jawékiai? —akin.
17 Jato jaskáai ninkáxon Jesussen yoia iki: —Isionmabaonra jato benxoakai joni benayamai. Ja isinyabaonresa akai, jato benxoakai joni benakin jan raonnon ixon. Eara jakon jonibo akinni joáma iki, eara joá iki ochaya jonibo jato akinni —akin.
Ayunantikiriakin Jesús yokákana
(Mt. 9.14-17; Lc. 5.33-39)
18 Jatian westíora nete ikana iki, ja jato *bautizanai Juanmamea onannaibo betan *fariseobomea onannaibo *ayunani. Jatianra jatíribi jonibo Jesússiba bexon yokákana iki: —Ja jato Bautizanai Juanmamea onannaibo betan ja fariseobaomea onanaibaonra akai ayunankin, ¿Jawekopiki ja mionmea onanaibaon ayunanyamai? —akin.
19 Jatian Jesussen jato neskáa iki: —Wanoai joni jato betanbi ikenki ¿Ja kenaa jonibaon jawékiayamai iki? Ja wanoai joni jato betanbipari ikenra, ayunankanti yamake.
20 Ikaxbi ja wanoai joni bokanti netera nokónoxiki, jatianparira ayunanoxikanai.
21 Tsonbira chopa payo bená chopan onayosma iki. Akábira jan onaa topo otsiax anii noshitai.
22 Jainxonribi tsonbi bená aká vino, payo bichi chomon nachíosma iki. Akábira moa vino paexon ja chomo toá imati iki. Jaskatax moa chomo ramíketian ja vinoribi moa yoyokooti iki. Jaskánaketianra ja bená aká vino, bichi chomo benakanribi nachíti iki —akin jato aká iki.
Tantiti netenbi trigo tsekakana
(Mt. 12.1-8; Lc. 6.1-5)
23 Jatian jato jaskáa pekáo, tantiti netenbi trigo wai naponbi Jesús winota iki, winókinbi jaonmea onanaibaon trigo bimi tsekakana iki.
24 Jaskáakanaitian fariseobaon yokata iki: —Oinwe ¿Jaweatiki tantiti neten jaskátima ikenbi, ja mionmea onanaibaon trigo bimi tsekakanai? —akin.
25 Jatian Jesussen jato neskáa iki: —¿Matonkayaki ja Davidkan, já chibanai joniboyaxonbi, maxkáxon, jawékiakaskin aní, Diossen joi meran yoyo ayosma iki?
26 Ja *sacerdotebaon koshi Abiatar, Diossen xobonko inontianra, ja xobon David jikixon, *sacerdotebaonbicho piti ikenbi, ja pan piaa iki. Jaskáxon jabé nia joniboribi jato menia iki —akin.
27 Jainxon Jesussen jato yoiribia iki: —Ja tantiti netera, jan joni iboaxon yonoti Diossen akáma iki, ja netera aká iki, joni tantitibiribi.
28 Ramara, en mato onanmai; ja jonin Bake riki, jawerin ja tantiti neten ati ixon mato jan yoiti koshia —akin.