FILEMÓN
Pablon Filemón kirika bomaa
1
Jato saludana
Ja Cristo kopí cárcel meran akana Pablonra, Timoteo betan ixon mia saludo bomai Filemón. Ja non akai teeribira min akai.
Jainoax ja min xobon tsinkitai joi akaiboribira non bomai. Jain iki ja non poi Apia betan Arquipo, jabo iki atikoma meranbi nobetan tee akaibo.
Abánon ja non Papa Dios betan ja non Ibo Jesucriston, mato jakonax janon ixon, jawen jakon shinan matoki manhakin.
Jatíbitianra mia shinankin oranaitiibi en Dios iráke akai,
akonkin ja Ibo min noia, itan ikoni mia jaki koshia ninkaxon, itan jaskáakinribi ja non wetsabo min jato noia ninkákin.
Jatian noa iká keskatiribi mia jaki koshia ikenra en Dios yokatai, ja Cristo noixon non jakon jawéki atibo, mia jatíbi onanmanon ixon.
Eara kikini beneai, itan ja min jato noiatonribira ea koshimai. Minra jaskáaxon jatíbi Diossen joi akaibaon shinanbo kikinhakin jakonhake.
Onésimon kopí yoyo ika
Jaskara kopíra Criston janenko ja atibo mia yoititianbi,
noianana ixonres en mia yoiai. Ea Pablora moa yosishoko iki, jatian rama iki moa Cristo Jesús kopi, ea cárcel meran akana.
10 Westíora jawékira nokon bake Onésimo en mia yokáxonai. Jara cárcel meranxon en joi bimaa ikax nokon bake keska iki.
11 Moabora iká iki, ja Onésimo mia jan akintima westíora min yonoti. Ikaxbi ramara mia, itan ea noa akinnai.
12 Jaskara ikenra moa jakiribi en miiba raanai. Eabi akai keskáakinribi nokóketian biwé.
13 Eara keena iki, já ebébi neno banétinin, ja en jakon joi yoiaitian ea cárcel meran akana ikai kaman, min toan ea jan akinti.
14 Ikaxbira min ea jen akamapari iketian en jaskáakashamai, ja min ea akinnon ixon en tearesaitian, min ea akinnama ikax, minbi shinanxon ea akinnai iti kopí.
15 Jawekeska ikaxa, ja Onésimo jawetio basi ikires miibakeax ochota iki, jaskata pekáo jatíbitian mibébi iti kopí.
16 Jatianra min yonoti keskáres moa itima iki, bebon jakonra itiki, mia jaon kikini keenai min wetsabi keská moa ikax. Eara kikini jaon keenai, jatian miakayara ibiresti jake, moa westíora joni keskáakinres shinanyamai, Ibon janenko min wetsa iketian.
17 Jaskara iken, mibé joi akai iketian, min wetsabi keskáakin ea shinannai ixon, eabi min biai keskáakin shinanbainxon, biwé.
18 Mia jakonmaabo iamaxon mia ribinabo iketian, en mia kopíanon ea yokáwe.
19 Enbishamanra nokon mekemanbi wishai; enra mia jatíbi kopíai kaai, enkaya ea kopíawe akin atitianbira en mia jaskáyamai, minkayara ea akonbireskin ribina keská iki, en joi yoiaitian ninkáxon min Cristo ikonhaa kopí.
20 Jaskara riki noara ja wetsa rabébires keská iki, akonkin non Ibo noia ixon, ja en mia yokata jawékinin ea akinwe. Ea shinan raromawe.
21 Ja en yokata bebonbires min ati onanxon riki, nato kirika en mia neskáakin wishaxona.
22 Jainxonribi ea jain kaax, itiribi ea benxoaxonwe, maton eki oranabo ninkáxontaanan, mato oinni kanon ixon ea Diossen raantininra ea manáke.
Senentiainbi jato saludana
23 Epafrassenra mia saludo bomai, jabé riki ea Cristo Jesús kopi cárcel meran akana.
24 Jainxon ea jan tee akinnai Marcos, Aristarco, Demas itan Lucas, jabaonribira mia saludo bomai.
25 Ja non Ibo Jesucriston, jawen jakon shinanman mato akinboresbanon.