3
Joi akaibo ixon senenhatibo
Jainxon wetsaboribi jato shinanmawe, ja Apo itan joni koshiboki yoitibo ikantiakin, itan jatíbitian jakon jawéki ati shinanyabores ikanon.
Jainoax tsokibi jakonmaibo yoyo iamakanon, xabáshaman shinanya itan jato jakonhati shinanyabo ikanon, jaskaxon jaton shinan meran rabíamakin, jatíbibo jato jakonhakin akaibo onankanon.
Moatianra noaboribi ikana iki, onanmabo, itan yoitimabo. Noa ikana iki manota keskábo, itan jatíbi ja keenti shinanman, itan keenti jawékinin iboaxon yonoai keskábo. Jakonma jawékibores akí itan jaton jawékibo oinnax notsiresi jakanabo. Noa ikana iki omiskanabo, itan omisananaibo.
Jaskara ikenbira noa kishpinmai Diossen, jawen jakon shinan itan jawen noimisti shinan jonibo jato onanmataanan,
noa kishpinmaa iki. Jakon ikax itibi keskati noa ikai kopíma, noibamisti shinanya ixonres. Janra noa kishpinmaa iki noa wetsaresibi inon ixon, ochabo noa soaxontaanan, jainxonra jawen Shinanman bená jatiabo noa imaa iki.
Ja jawen Shinanra, noa kishpinmai Jesucristo meranxon akonbireskin noa menia iki.
Jaskáakin jawen jakon shinanman jakon jonibo noa imaa pekáo, ja noa jatíbitian jayáti jati nete binox manatabo noa ikanti kopí.
Nato joira kikin ikon iki, eara keenai, min jato yoikin jenetima. Jaskáaxon ja Dios ikonhabaon jakon jawékibores akanon ixon. Neskara joibora jakon, itan jatíbibo jan jato akinti joi iki.
Ikaxbi ja onanmabo ikax join ianankanainkobo moa niakaayamawe, ja jaton rekenbo ipaoni yoikanainkobo, itan ja esé kopi ramianani join ianankanainkobo iamakanwe. Jaskátibora iresabo ikax, noa jan akinti jawékiboma iki.
10 Jaweratobaonki ja joi akaibo xaranxon wetsa tsamábo akai, westíoraakin iamaax rabéakin kenaxon eseanan notsinwe. Jatian mia joi ninkáxonyamaitian moa jainoa pikowe.
11 Minra onanti jake, jaskara jonira yoitima ixon jawen ocha aká kopi, janbixbi castiganmeeti iitai ixon.
Titon atibo yoia
12 Ja Artemas iamaxon Tíquico en mia raanxonketian, ja Nicópolis ikain jawekeskatax inonbires ea oinni kawé; matsitian jain wínoti katira en shinanke.* Ja noviembre oxe peokootax marzo oxe kaman, jao matsiyabi niweaba ikai, jatianra tsoabi ochó kayamai.
13 Jatíbi min atipana senen ja abogado Zenas betan Apolos akinwe. Jaskatax wetsanko kaai, jawebi maxkáyamakanon.
14 Abákanon ja nobé joi akaibaon jakonhakin jato akintibo onankin. Jaskáxon ikonkon ja maxkákanabo jato akinnai ikax, yanka ireskanaibo ikantima kopí.
Senentiainbi jato saludana
15 Jatíbi ebé itinabaonra mia saludo bomai, ja noa noia nobé joi akaiboribira non saludanai. Abánon, Diossen jatíbi matobo jawen jakon shinanman akinboreskin.

*3:12 Ja noviembre oxe peokootax marzo oxe kaman, jao matsiyabi niweaba ikai, jatianra tsoabi ochó kayamai.