2
Ikon esébores jato onanmati
Ja min jato onanmai joibora iti jake, ja ikon esé meran yoiai keskábores.
Jatian ja yosi jonibo iti jake iresbiresi yoyo ikaimabo, jakonhakin oinkana, itan onankonshamanxon jawéki akai, akonkin Cristo ikonha joni, akonkin jato noia itan ikonkon koshi shinanyaxon ja onitsapiti teneti atipanabo.
Jaskáribiira, ja yoxan ainbobo ikanti jake, jaton ikainkobo jakon, joi ninkatax kesharesaimabo, paenaimaboribi. Jaton ikáboribira jakon iti jake,
itan ja benoya xontakoboribi esekanti jake, jaton beneyabi jaton bakebo akonkin noia ikantiakin.
Jainxon onankonshamanxon jawéki akaibo ikantiakin, jakonma jawéki ayamaibo ikantiakin, jaton xobon ikábo jakonhakin koiranti onanbo ikantiakin, jakon shinanyabo, jaton benen yoiai senenhakaibo ikantiakin. Jaskáxon tsonbi Diossen joi jakonmaakin yoitima kopí.
Jainxon ja bakeranonbo, onankonshamanxon, jawéki akaibo ikanon ixon jato yoixon shinanmawe,
jatíbi min ikainbo jakoni mia ikaibo jato oinmawe; jatian ja joi jato axeai, jakonmabo iamai jaon ratékanti joni iwé.
Jakonhakin jato joi yoiwe, tsonbi jakonmanin yointima kopí. Jatianra ja jakonmaakin shinannaibo rabinkanti iki, itan jakonmaibo noa yoii ikantima iki.
Jainxon ja iboaxon yonokanaiboribi, jato onanmawe, jatíbi jawékiainbo jan jato yonoaibaon yoiai senenhakanon, noimisbo itan kewinmismabo ikanon.
10 Jainoax jato yometsoaiboribi iamakanon, jaskáyamaikaya ja ikonhakin jaki jakon shinankanaibo ikanon. Jaskáxon, jakonhira riki jan noa kishpinmai Diossen joi iki ixon onankanon.
11 Diossenra jatíbi jonibo jan jato kishpinmati jawen jakon shinan jato onanmaa iki.
12 Ja jawen jakon shinanmanra, ja jakonma jawékibo itan nato netemea jan keenti jawékibo ayamanon ixon noa onanmai. Jaskataxa itibi keskati, noibamisti shinanya, itan jakonmabo noonharesti shinanyabo nato neten noa jati iki.
13 Jan noa manata raroti nete nokotai kaman, ja iki ja non ani Dios, jan noa kishpinmai Jesucristo jakiribi joti.
14 Jara noa kopi mawata iki, jaskáaxon jatíbi jakonma jawékiainoa kopiaxon noa xabáanox, itan kikin jakonhakinbo ayonxon, jakon jawékibores akin jeneyamai jawen katota jonibo noa imanoxon.
15 Neskarabo riki min jato onanmati, min jato yoiti koshiaxonbi eseanan jato notsinwe. Miara tsonbi omisti yamake.