TITO
Titoki Pablon kirika bomaa
1
Jato saludana
Nato riki Pablon kirika wishaa, ja riki Diossen yonoti, itan Jesucriston raana; jaskáxon ja ikonhaketian Diossen kenaabaon, ja ikonkon joi onankanon ixon jato yoiti.
Jatian noa jan manata riki ja jatíbitian jati neteya iti. Jara nete joniamatianbi, Diossen jaskara jato menitibo, jansoyamakin yoia iká iki.
Jatian ramara moa nete nokóketian jan jaskáati yoini keská senenke, noa jan kishpinmai Diossenbi eabiribi jakon ointaanan jawen joi ea yoimaa meranoax.
Nato kirikara en Tito wishaxonai, jara en Cristo ikonhama ikax nokon bakebi keská iki. Ja non Papa Dios betan jan noa kishpinmeemai Jesussen, abanon jawen jakonshaman shinan itan jawen xabá shinan mia menikin.
Ja Cretainxon Titon ati teebo
Enra mia ja Creta nasin potabeirana iki, ja min ati japariabo jakonhakin min anon ixon, jainxon jematiibi ja joi akaibo jato ikinti *ancianobo min jato janenon ixonribi, ja jaskáakin ati en mia yoia keskáakin.
Ja ancianora iti jake, jakopi jakonmaakin yoinkanti yama, westíora awinyabicho, jainoax jawen bakeboribi iti jake joi akaibo, jakonmai ikaitian iamaax yoitimakanaitian ja yoixonkanaimabo.
Ja joi akaibo jato ikinai koshira jawen tee akai iti Diossen imaa iki. Jaskara kopíra iti jake jakopi ramiakin yoikanti yama; jawen keena keskáres akaima, sináresaima, paenaima, ishtonbires jakonmaataima, jainxon jakonma kanantibo axon koríki bitiakinres shinannaima.
Jaskara iamaikayara iti jake; jaiba nokotaibo jakonhaxon jato biai, jainoax jato jakonhati shinanya joni; onankonshamanxon jawéki akai, ponté shinanya, jakon joni itan shinan meran koiranmeetai joni.
Jainoaxibira iti jake, ja onanmakana ikon joikiribi kikini koshia. Jaskáaxon wetsaboribi ja ikon esekan jakonhakin yoianan, jato koshi shinanmati kopí, itan jaki jakonmai yoyo ikaiboribi, jato ikonhamati kopí.
10 Icha yoitima jonibora jake, jabo riki, ja jakina rebichi xatéya ikanti jato yoiai judíobo. Jabaonra akai iresbiresa jawékibo yoianan jonibo parankin.
11 Jaskarabora moa non yoyo imati yamake. Jabaonra ja atima jawékibo yoixon jatíbi jonibo jaton rareboyabi jakonmai iikanai. Jaskáakin jakonmaakinbo axon jato koríki bichini.
12 Ja Creta nasinra jaa iki westíora *profeta akin akanai; jara jawen kaibobobi yoii neskata iki: “Ja Cretainoa jonibo riki jansobo, jakonma yoina keskábo, naxki itan chikishbo”, iki.
13 Jara ikon iki jakopi akonkin jato notsinwe, ibakanon Cristo ikonhabo ikax jakoni jaai.
14 Jainxon ja jatonbi shinanxon, judíobaon yoikanaiboribi moa jato ninkáxonyamakanwe, itan ja ikon joi ikonhayamaibaon ati yoiaiboribi ayamakanwe.
15 Ja jakonma ayamaibaonara jatíbi jawékibo jakonbires iki, ikaxbi ja jakonma akaibo ixon Dios ikonhayamaibaonara, jawe jakonbi yamake, shinan meran jakonmaatabo ixonra jakonmara non akai ixonbobi shinanyamakanai.
16 Nonra Dios onanke ikibora ikanai, ikaxbi jaton ikainkobora jaskaramabo ikanai. Jabora jato omisaibores iki, itan yoitimabo ikax jakoni iti atipanyamaa jonibo iki.