4
Jesucristora nato neten joáx, non Apo inóxiki, jainxonra jatíbi ja mawataboyabi ja mawatamabo, jaton akábo jato yoixonoxiki. Jaskara kopíra, Dios betan Cristo bebonxon en mia yoiai,
jato joi yoiti nete iketian, iamaxon wetsatianbires inonbi, min jato Diossen joi yoinon ixon. Ja joi jato ikonhamawe, ja join jato notsinwe, ja join jato raromawe, jatsanyamakin eseanan ja joi jato onanmawe,
Iikananra, jonibaon ja ikon joi ninkakashamakanti nete nokonoxiki, jaskáakinra, jaton keen jawékibores jato axeakanon ixon, icha axeamis jonibo jato benanoxikanai, jaton ninkákasai joishamanbores, jabaon jato onanmanon ixon.
Ja ikon joi ninkákashamataananra, jatíbi meskó jatonbi shinanxon yoikanai janso joibores, jato ninkáxonoxikanai,
Ikaxbi minbiribi jawetianbi jaskáyamakin jakonhakinres shinanwe, onitsapikinbi tenewe, ja kishpinti joi jato yoikin jeneyamawe, jakonhakin min tee senenhanan.
Ea jatian mawátira moa ochóma iki, jaskati ea mawatara iti iki, Dios jawéki menikin ja bebon akana keská.
Ja Dios ikonhaa ixon, jan yoiai keskábores axonai ikaxa, ikonbiresi reteananai keskati ea ike, Jan ea ati yoia jawen joi yoikin senenhaxona ikaxiki, ishtoi jain nokótiainko ea moa nokota keská, jawetianbira Cristoki koshii ea jenéyamake.
Ramara ea manatai, ja Diossen meniti jawéki binox, jara jaton akábo jato yoixonai non Ibon nete senenketian, ea meninoxiki. Eabichora jayá iamanoxiki, jatíbi já noitaanan joríbatin manataboribira jayá inoxikanai.
Senentiainbi yoia
Jawekeskatax inonbires, ishtontani ea oinni jomenwe.
10 Demassenra Tesalónicain kakin, ea moa potabainke, jara nekeabi jawékibo ayorakin shinannai iki, Crescentera Galacia main kake, jatian Titora Dalmaciain kake.
11 Lucasbichora ebetan itinke, Marcos benaxon ea iwexonwe, janra en tee akainko ea akinti atipanke.
12 Tíquicora en Efesoain raanke,
13 Jokin, ja Tróassainoa Carponin xobonko, jan perakooti chopa en potabeirainbata ea bexonwe, ja kirikaboyabi ja jaki wishati yoina bichiribi,
14 ja yami jawéki akí teetai Alejandronra, kikinbiresakin jakonma ea banémake, abanon jan ea aká keskaribiakin non Ibon jabiribi ashokokin.
15 Jaskara iken, miaribi kikinni koiranmeewe, miaribira jaskáashokonake, ja non joi yoiaikira ikonbiresi jakonmaatai.
16 Ja peokin joni koshiboiba kenamaxon ea bokannontianra, tsonbi ikinyamakin jatíxonbi ea potayonkana iki, jaskákana jawékibo, Diossen jato shinanxonyamabanon.
17 Ikaxbi non Ibonra, jawen koshi shinan menianan ea akinna iki, jawen joi en yoiaitian, ja joi ayamaibaonribi ninkáxon ja kishpinti joi ikonhakanon ixon, jainxonra onsáinoabo non Ibon ea xabáa iki, ja leónman kexá keska meranoabi,
18 jainxon jatíbi ja jakonma jawékiainoaribi xabáaxon ea jan koiranti iki, jawen nai netenko ea boai kaman, jatíbitian ja rabinon akanwe, jaskara ibanon.
Senentiainbi jato saludana
19 Ja Priscila betan Aquilara en saludo bomai, jainoax jatíbi ja Onesíforon xobon ikáboribi,
20 Erastora Corintoain baneke, jatian Trófimora isinai en Miletoain potabeiranke.
21 Jenetiatamabi ishtontani jowé, Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, jainxon jatíbi non wetsabaonribira mia saludo bomakanai.
22 Non Ibo miibetan ibanon, jainxon jawen jakon shinanman, mato Diossen akinbanon.