3
Nete senenaitian, jonibo jaskara ikantibo
Jaskaribiakinra, neskara jawékibo min onanribiti jake, moa netebo senenaitianra, itikomabires netebo nokónoxiki.
Jaránoxiki jatonabichoakin shinannai jonibo, icha koríkia itin keenkaresaibo, rabikaatai jonibo, ea riki kikin joni iki iresbiresi yoyo ikaibo, jakonmai Dioski yoyo ikaibo, jaton aniboki kikinbiresi yoitimaibo, jato iráke ati shinanhomabobi, itan Diossakin jawebi shinanhomabobi,
tsoabira jato noibaxon onísayamanoxikanai, joishoko ninkatax kesharesaibora inoxikanai, jaton jakonma keenti shinanbaon jatoaresabora inoxikanai, bebonbires jakonmaaxon jato masá tenemaibora inoxikanai, jainoax jatíbi jakon jawékibaonra, keenyamanoxikanai,
jakonhai keská ixonbora jato jakonmaanoxikanai, jawekeskabo akanaitianra onankonaxmabi niakaaresnoxikanai, iresbiresi yoyo ikira rabínoxikanai, Dios benatitianbira, jaton keena keskábares akí inoxikanai,
joi akonai keskabo, ikaxbi jaton akai jawékiainra onantibires inoxikanai, jaskara jonibo betanra, min jawebi ointi yamake.
Jaskara jonibaonra, wetsa xobonbires jikixon shinan onanmashoko ainbobo jato parankanai, jabora ikanai, jaton keena jakonma jawéki ati shinanyaresbo.
Jaskarabaonra joi yoikanaitian ninkatai, ikaxbi jawetianbi ja ikon joi onanyamakanai.
Ja Janes betan Jambres Moiséski yoitimani keskáribiira, ja jonibo ikon joiki yoitimakanai, ja jonibo riki kikinni jaton shinan ramita ikax, moa Dios ikonhayamaibo.
Ikaxbi jaskarabaonra, moa orishamanbo jato paranboyamanoxikanai, jatíxonbira jonibaon moa jato onannoxiki onanmabo ikax, iresbiresi yoyo ikanaibo, ja joni rabé Moiséski yoitimani keskatiribi.
Timoteon jaskara atibo Pablon yoia
10 Ikaxbi minra, kikinhakin onanna iki ja en mia onanmaa esébo. Ea jaskati jaabo, en jaskara ati shinanxon akaibo, ea jaskati non Iboki koshia, ea manátia iká, noimisti shinanya ea iká, itan jaskarabo tenei ea shinan koshi iká,
11 ja ea masá tenemakanainko, itan ea onitsapitainkobo mia iká iki ebébi. Minra onanke ja Antioquíainxon, Iconioainxon, itan Listrainkoxon masá tenemakana ea onitsapitabo. Ikaxbi non Ibonra, jatíbi neskara jawékiainoabo ea xabáa iki.
12 Ikon riki, nonra onanke, jatíbi ja Cristoki menikaatax jakasaibaonra, jakonmaakana masábo tenekanti,
13 ikaxbi ja jakonma shinanya joniboyabi ja paranmisbora, bebon jakonmaibiresbo inoxikanai, jato parani itan jatoribi parankana.
14 Miabiribi jatíbi ja min onanna joiki koshii jenéyamawe, jara min kikinhakin ikonhaa iki. Minra onanke, tsoabaonki ja joi mia axea iki ixon.
15 Shinanwe, bakexonbira ja Diossen joi min onan onanhinabeirana iki, mia onan joni iti kopí, jaskatax Cristoki koshitaanan mia kishpinmeeti kopíribi.
16 Jatíbi ja wishakaata joi riki, Diossen jawen shinanmanbi jato amaa. Jaskara ikax riki, ja joi jatíbi jonibo jato onanmati jakon, jakonmabo akanaitian jan jato notsinti, jan jato ponté shinanmati, jainxon jakoni jakanon ixon, jato onanmatiribi,
17 jaskatax ja Diossen tee akai joni meskó teebo jakonhakin anoxon, kikinhakin onanna iti kopí.