2
Koshi shinanyanix, onitsapiti
Mia riki nokon kikin bakebi keská, jaskara iken, ja Criston mia menia jakon shinanman koshiwe,
Ja icha jonibaon ninkákanonbi en yoiaitian, min ninkata joiribi, rama minbiribi, jatíbi senenhakai ikax wetsabo jato axeati atipana jonibo, nato tee jato amawe.
Ja onitsapitibo tenewe, ikonshaman Jesucriston jakon sontáro keská ixon.
Tsoa sontárobira, pikotamapari ikax jawen koshibaon yoiai keskábo axonti kopí, ja sontároma ixon jonin akai jawékiainbo, niakaati atipanyamake.
Jaskaribiakinra, ja kananananni ishtotiainko, jaskati iti yoikanai keskatishaman iamaxon, ja kananxon bikantibo biamakanai.
Ja wain teeteai joninra, janpari ja banaa bimibo piti jake.
Neskáakin en mia yoiaibo shinanwe, jatianra jatíbi neskarabo non Ibon mia onanmati iki.
Jesucristo shinankin jeneyamawe, jara apo Davidkan chiní rarebo iká iki, já mawataxbi, jirini joi riki, en jato yoiai.
Neskara jakon joi yoiai kopí riki, en masábo teneai, jainxon cadenaninbo riki, ea nexayonkana, westíora retemis joni atin. Ikaxbi Diossen joira jaskákinbo ayonkanama iki.
10 Jaskara kopí riki, jatíbi neskarabo en teneai, jaskatax ja Diossen katotaboribi kishpinmeekanon ixon, itan Cristo kopíres penébires jatíbitian jati netenko ikanti kopí.
11 Neskara joi en mato yoiaira, kikinbires ikon iki, ja joi riki neskati iká:
Ja Cristo ikonhaax mawata ikaxa, jabébiribi noa janoxiki.
12 Masábo tenekinbi jeneyamaaxa, jawen netenxon jato ikinnaitian, nonribi jabetanbi jato ikinnoxiki.
Ja onannaxbi onannama keskati noa iká iketianra, jaribi noa onannama keskati inoxiki.
13 Noa senenma jonibo ikenbira, já jatíbi jawékinin senen iki, janra, ja anoxon yoiai jawékibo senenhayamai, iki iamai.
Jakon Diossen tee akai joni
14 Neskáakinbo jato shinanmakin non Ibo bebonbi jato yoiwe, ja iresa joibaon, join ianananni moa jenékanon, jaskara joibora jawemabi iki, jaskáakinra, ja jaskara joi ninkataibo jaton shinanbo jato jakonmaanankanai.
15 Jawekeskabo inonbi, Dios bebon westíora jakon joni inox koiramewe, westíora teetai joni ja yoixon rabinhati yama ikai keskati, akonkin ja ikon joi jato onanmai iti.
16 Ja Diossen joi ayamai jonibo jakonmai iresbiresi yoyo ikanaitian, miaribi jato betan jaskáyamawe, jaskati yoyo ikai jonibora, bebonbires jakonmaati iikanai.
17 Jatian jaskáakin jabaon ja jakonma joibo jato onanmakanaibora, cancer isin ikai keskati janbisai, neskákinbo jato axeaira iikanai, ja Himeneo betan Fileto.
18 Jabora ja ikon joi ikonhayamai moa wetsaorikanabo iki, jaskáakinbo shinankinra yoikanai, ja mawataxbi, jiritira moa winota iki ixon. Jaskákinra, jatíribi ja Cristo ikonhaabo jaton shinanbo onantimaanankanai.
19 Ikaxbi Diossenra, jawen joi onanmataanan, noa jaki koshimaa iki, westíora jaki koshiti jawéki akanai keskáakin, jaskara yoiira ikai Wishá meran neskati: “Non Ibonra ikonkon jawen bakeshamanbo onanke”, jainoax “jatíbi ja non Ibo rabiaibaonra moa jakonma jawékibo akin jenekanti jake”, iki.
20 Westíora koríkia jonin xobonra, oro itan *plata, jan jawékiatibicho yamake, jiwi akana itan mapó akana jawékiboribira jake, jatíribibo iki wetsatianbires atima, jatian jatíribibo iki, jan wetsatianbires atibo.
21 Jaskararibi riki, noa joi akaibo, jaskáxon non Ibon noo meranxon, jatíbi jawen jakon teebo ati kopíra noa iti jake, moa jakonma jawékibo akin jeneabo. Jaskataxa wetsatianbires ayamakin, westíora jawéki atitian ati jawéki keskábo, noa iti iki.
22 Bakeranon ixon, min jakonma ati shinannai jawékibo min shinan meran joáinbi ayamawe. Itibi keskati jawe, non Iboki koshiwe, jato noiwe, jakonax jawe, ja jakonshaman shinanyaxon non Ibo rabiaibo betanribi.
23 Onanma itan shinanhoma joni keská ikax, yoyo iresaibo betan niakaayamawe, minra onanke jaskatax ramianani join ianankanaibo.
24 Westíora non Ibon tee axonai jonira, jaskati ramiamisaibo iti yamake, jatíbibo betan jakonires já jonikayara iti jake, jato joi axeati onan, itan manátia joniribi.
25 Jainoax jato xewinaton shinanmeeyamakin, jakonhaxonres ja yoitimataibo jato yoiwe. Diossen já ikonhamataanan jawen ikon joi jato onanmati manátaanan.
26 Jaskatax ja *Satanássen ja keenai keskábores jato amanoxon presoa keskábo, iitibi onantaanan, kishpinmeekanti kopí.