2 TIMOTEO
Jawen rabé itin, Pablon Timoteoki kirika bomaa
1
Jato saludana
Ea riki Pablo Diossen jaskara shinanna iketian, Jesucriston raana joni, ja Cristo Jesús kopíres jaskatax jati neteya iti noa yoia iketian.
Timoteo, nokon bakebi keská iketianra, nato kirika wishaxon en mia bomai, non Papa Dios betan non Ibo Jesucriston mia jatíbinin akinbanon, xabáshaman shinanya mia imabanon, jainoax jawen jakon shinanmanribi mia akinbanon.
Timoteo kopí Dios iráke aka
Mia shinankin miki oranaitiibira, yamé, itan neten, ja nokon rekenbaon axonkatikanai keskáakinribi en tee axonai Dios, jakonma aká shinan meran yamaxon, en iráke akin jeneyamai.
Mia winia beonbo shinankinra en jeneyamai, jaskákinra jakiribi mia ointiakin en shinannai, jaskatax ea kikinni raroti kopí.
Enra shinannai, ja min yoxan Loida betan min tita Eunice ikáni keskatiribi, Dios ikonhaax, mia ikoni jaki koshia, jaskákinra en onanke, miaribi jaskara shinanya.
Jaskara ikenra en mia yoiai, ja nokon mekenman mia mamepasnontian, mia Diossen onan shinan meniaton min axeakin jeneyamanon ixon.
Diossenra raké shinan noa meniama iki, janra noa menia iki, jawen atipana koshi, jawen noimisti shinan, jainxon nonbixbi koiranmeeti shinanribi.
Jaskara iken, ja non Ibo Jesucristokiriti iká joi jato yoitinin rabinyamawe, jainxon já kopí ea preso akana yoitininribi, rabinyamawe. Jaskayamakinkaya, ja Diossen mia menia koshi shinanya ixon, ja kishpinti joi yoiai kopí, mia onitsapitaibo tenewe.
Diossenra kishpinmataanan, jawen jakon jawékibores axoni jakanon ixon, noa katota iki, non jawe jawéki aká kopíma, jaskarabiribi jawen shinan iká iketian, ja Cristo Jesús kopí noa noia ixon. Nato nete joniamatianbi noa noia Diossenra,
10 noa jan kishpinmaa Jesucristo raanxon, jawen noimisti shinan noa rama jishtiaxona iki. Janra ja mawá jawéki jawe koshimabobi banea iki, jaskáxonra jan kishpinti joi meranxon, jati neteyabo ikantiakin, noa onanmaa iki.
11 Diossenbira ea katota iki, jawen janenko ea yoyo iti. Jaskáxonra ja joi yoianan, jato onanmati ea raana iki.
12 Jaskara kopí riki, neskati ea onitsapitai, ikaxbi jaskara jawékininra ea rabinyamai enra onanke, tsoarin ja ikonhaax ea jaki koshia ixon. Jainxon nete senenai kaman jan ea yoiti yoia joi koiranti atipana koshia riki já ixonra, en onanke.
13 Ja eibakea min onanna jakon esekan yoiai keskati iki jenéyamawe, jainoax ja Cristo Jesús ikonhaax noa jayata jawen noimisti shinanyanixibi jawen.
14 Ja Diossen jakon Shinan noo meran ikatonin akinnakaya, ja min jakon esé onannabo, koiranwe.
15 Minbira onanke, ja Asia main iká non wetsabaon moa jatíxonbi eabicho potayonkana, ja figelo betan Hermógenesribira moa kake.
16 Ja Onesíforo betan jawen rarebobo jawen akinmisti shinanman non Ibon akinbanon, janra ichabiresakin ea bebonhakin shinan koshimaa iki, jainoax ea preso iketianribi, eon rabinyamaa iki,
17 jaskáyamakinra, ja Roma jeman nokóxon, akonbireskin benakin ea nokoa iki.
18 Non Ibonra jawen neten jaxon jawen jakon shinanman akinoxiki minra moa onanke ja Efesoain inontianki, noa jawetiiakin jan akinna iki ixon.