6
Jawerato joi akaiki jan iboaka joni tee axonai iki, janra jawen ibo kikin joniakin ointaanan jaki jakon shinanti jake. Jaskatax tsoabi Dioski, itan jawen joi non jato onanmaikiribi, jakonmaibo yoyo ikantima kopí.
Jatian jan jato iboa joni joi akairibi iketianra, kikin joniakin shinankin jenekanti yamake. Jaskáyamakinkaya, bebonbires jakonhaxon jaton teebo axonkanti iki, ja jakonhakin maton tee axonai jonibo riki joi akaibo, jabora non noi wetsabo iki, neskati ikantibora min jato onanmati jake.
Koríkires noia itima
Jaweratonki wetsaresibi joibo onanmakin, ja non Ibo Jesucriston ikon join yoiai keskáakinbo jato yoiamai, itan non yoiai ikon esekan yoiai keskámakinboribi yoiai,
jara jawe onanma ikaxbi rabitaires iki, jainoax meskó joi kopíshokobo join iananani jaa ikaxiki, já meran westíora isin itina keská. Jaskarainoaxa peokootai jatoki notsiresti shinanbo, jatoki sináti shinanbo, ichamisti shinanbo, jato ikonhayamati shinanbo,
jainoax shinan ramita jonibo betan jatíbitian join ianananresti shinanyabo ikaxa, ja ikon joi onanmabo ikanai, jabaonra shinannai Diossen joi kopi icha koríki bitiakinbores.
Ikon riki ja Diossen joi akai ikax, noa jakonbires jati. Ikaxbi jato jayata jawékiabicho ikax, raroi jakanabores.
Nato neten pikókinra non jawebi beyamaa iki, jatian mawákinra non jawebiribi boyamanoxiki.
Jaskara ikenra ja jawékiatia ikax, itan ja saweti chopaya ikax moa shinan jakonshaman noa iti jake.
Ikaxbi ja icha jawékia itin keenaibaonra tanakaatibo joketian, teneyamakanai. Jaskatira icha jakonma jawékibo ati shinanyabo ikax, jakonmaatax manótiain bokanti atipanke.
10 Ja koríki noiax noa jayora keenainkoniaxa, jatíbi meskó jakonma shinanbo beai, jainoax jarake bebonbires koríkiatinin keenkin moa non Ibo ikonhakin jenekanabo, jaskataxa jatonbinix icha jakonma onitsapiti jawékibo winókanke.
Timoteo jaskara iti Pablon yoia
11 Ikaxbi mia Diossen tee akai joni ixon, jatíbi neskara jakonma jawékiakinbo shinanyamawe, ponté shinanyanix Dios keenai keskábores axoni jawe, jaki koshii jenéyamawe, jato noiwe, atikomabo nokoxon koshiakin shinanwe, jato betan senenbiresibi shinanmeeti jawe.
12 Ja min ikonhaa jawékinin koshii jenéyamawe, jatíbitian jati neteya itiakin shinankin jeneyamawe, jaskara kopíra mia Diossen katota iki, jakopiribira icha jonibo bebonxon mia Dios ikonhaax jaki koshia min jato yoia iki.
13 Rama jatíbi nato netemea jawékibo jamaa Dios bebonxon, itan ja Poncio Pilato bebonmeax jakoni yoyo ini Jesucristo bebonxonra en mia yoiai,
14 ja en yoiai keskatibo mia inon ixon, ja min ikainkonbo jawe jakonmabi iamai, tsonbi mia ja yoixonti yama iti kopí; ja noa jaon raroti non Ibo Jesucristo joái kaman.
15 Jatian jaskati nete senenketianribira, Diossen non Ibo noa raanxonoxiki, jabicho riki jatíbinin koshi, jaon rarotishaman, apobaon Apo, joni koshibaon joni koshi.
16 Jabicho riki jawetianbi mawáyosma, tsonbi pataxti atipanyamaa, kikinshaman joé pené meranbires jaa iketian. Tsoa joninbira ja oinnama iki, itan tsonbira ointi atipanyamaribike, jatíbitian jabicho rabinon akanwe, atipana koshia iketian, ibanon jaskarashaman.
17 Ja jatíbi jawékiabo jato yoiwe jaskaraton rabíamakanon, itan ja jato jayata jawékikires koshiamakanon, ja jato jayata jawékibora basima keyotaibobires iki, jaskayamaikaya ja noa jaskaraton raronon ixon, noa jan jatíbi jawéki meniai Dioskireskaya manákanon.
18 Jakon jawékibores akanonkaya jato yoiwe, ibákanon ja jakon jawéki akainkobokaya jatíbi jawékia keskábo ikí, itan jato jayata jawékininbo ja jayáomashokobo jato menianan akinti shinanyaboribi ikanon ixon.
19 Jato jaskáaxonra jawetianbi keyótima icha jawéki tsamankanti iki, itan jati neteyaribi ikanti iki.
Senentiainbi jaskara atibo yoia
20 Timoteo, ja en mia ati yoia teebo jakonhakin awé, ja iresbiresi yoyo ikaibo, itan noabokaya riki ja ikon joi onanabo iki ikaibaon yoiaiboribi jato ninkáxonyamawe,
21 jaskara joibo jato ninkáxonaxa jatíribibo Dioski koshii jenékana iki. Diossenbi jawen jakon shinanman mato akinbanon.