8
Diossen Shinanmanra noa jamai
Jaskara ikaxa, rama ja Cristo betan já jonibo, moa jawekeskataxbi jakonma aka kopí masá teneti yamake.
Cristo ikonhaa kopíra, jan jato jamai Diossen Shinanman, jakonma ochabo akáx mawátiain kati ikenbi, noa jaskarainoa xabáa iki.
Diossenra, ja Moiséssen esekan atipanyamaa ika jawéki aká iki. Jawetianbira ayamakeana iki, non yora keenai jawékibo non teneti atipanyamaa iketian. Ikaxbira Diossen jawen bake raana iki, noa keska ochan koshinma yorayaribi, non ocha kopi mawati. Jaskara yorayaxonra, jatíbi ochabo janharesa iki.
Diossenra jaskáa iki, Diossen Shinanman akinnares, esekan yoiaibo non atibi keskáakin senenhati kopí. Ramara, ja non yora keenai keskábores akí jaama ikax, Diossen Shinanman keena keskáres akí noa jake.
Ja jaton yora keenai keskáres akí jakanabaonra, jaton yora keenaibores axonti shinanya ikanai. Ikaxbi, ja Ochaoma Shinanman yoiai keskati jakanabora, ja Diossen Shinan keenai keskáres axonti shinanyabiribi ikanai.
Ja yora keenai jawékibores akí jaaxa, noa mawáti jake. Ikaxbi ja Diossen Shinan keenai keskáres axoni jaaxa, noa jatíbitian jati iki, itan xabáshamanribi noa itiki.
Ja jaton keena keskáres akí jakanabora, Diossen rawíbo iki, jabora Diossen esekan keenyamakanai itan senenhaxontibi atipanyamakanke.
Jaskara kopíra, jaton keena keskáres akí jakanabaon, jawekeskaxonbi, Dios jakon shinanmati atipanyamakanke.
Ikaxbi matora moa maton keena keskáres akí jayamake. Ramara ja Diossen Shinan mato meran jaketian, jawen keena keskatires mato jake. Jatian ja Criston Shinan jato meran yamaabora, Cristonama iki.
10 Ikaxbi Cristo mato meran jaketianra, maton kayaribi janoxiki. Moa mato Diossen ochaoma keskáakin oinna kopí. Ikaxbi maton yorara, mawáti jake moa ochan tsaia ikax.
11 Jatian moa mawákenbi jan Cristo jiriani Diossen Shinan, mato meran jaketianra, jan Cristo jirianitonribi, moa máwatabo ikenbi, mato jirimanoxiki, ja mato meran iká jawen Shinan meranxon.
12 Jaskara ikaxa, non keena keskáres akí, moa noa jati yamake, ebé joi akaibó.
13 Ja maton keena keskáres akí jaaxa, mato mawáti jake. Ikaxbi, ja Diossen Shinanman akinnares jakonma jawéki ati shinanbo keyokin jeneaxa, mato jatíbitian jati iki.
14 Jatíbi ja Diossen Shinanman yoiai keskati jakanabo riki, ikon Diossen bakebo.
15 Ja Diossen jawen Shinan mato meniara, jan mato iboataanan mato rakéaima iki. Ja Shinanmanra akai, noa Diossen bake itiakinres imakin. Ja Shinan kopíresa noa rama ikai Dios akí neskati, ¡Abbá! iki, (ja iki Papá iki iká).
16 Ja noo meran Diossen Shinan ikátoninra, noa onanmai, moara noa jawen bakebo iki ixon.
17 Jaskara jawen bake ixonra, Diossen jato meninoxon yoini jawékibo, nonribi binoxiki. Ja jawékibora non Cristo betanbi iboanoxiki. Jatian já iní keskatiribi onitsapita ikaxa, noaribi jabetanbi jawen jakon netenko inóxiki.
Jan noa manata jakon nete
18 Ramatian jaxon non masá teneai jawékibo riki en oinna jawemabi, jaskata pekáo noa Diossen jakon netenko iki katibo shinanxon non oinna.
19 Jatíbi Diossen joniaa jawékibora ikonbiresi manáke, moa jawen bakebo Diossen jishtiati nete nokótinin.
20 Jatiobi nato netera jakonmaata iki, ikaxbi janbix ikáma iki jaskati, jara jan akátonin jaskara shinanna iketian iká iki. Ikaxbi nato netera manátiapari iki,
21 jaskatax jaribi jakonma jawékiainoax xabakaati. Jatíbi jawékibora xabakaanoxiki ja Diossen jawen bakebo jakonma jawékiainoa jato xabáaitian.
22 Nonra onanke, ramakamanbira jatíbi Diossen aní jawékibo, masábires tenei ishí ikai, westíora ainbo moa baken chexaa ikai keskati.
23 Jabobichora iamai jaskati onitsapiti, noaribira jaskatai. Noakaya jayapari iti, jawen Shinan Diossen meniabo ikaxbi. Moa jawen bakekonshaman noa iketian, ja mawá ikainoa xabáatanan noa jirimati nete nokotai manai kamanra nonribi masá teneai.
24 Jaskara ikonhaax manata kopí riki noa kishpinmeekana. Jawekeskataxbira, westíora jawéki moa bia ikax, noa jan manáti atipanyamake.
25 Ikaxbi noa jan manata jawéki oinnamapari ixonra, onitsapiananbi koshiakin shinanxon non manaresti jake.
26 Jaskaribiakinra, Diossen Shinanman noa akinnai, non atipanyamaa jawékiainbo. Nonra jaskáshamanhakinbo oranti onanyamake, ikaxbi ja Diossen Shinanra, noa kopi Dios betan yoyo ikin, onís joinshoko akai. Jara jaskáshamanhaxon non join yoiti atikoma iki.
27 Jatian jatíbi non shinanbo onanna ixonra, Diossen onanke, jaweki ja Diossen Shinanman yoiai ixon. Ja Shinanra, jatíbi jawen jonibo kopí yoyo ikai, Dios keenai keskáshamankin oranti onanna ikax.
Jawe jawékininbira noa Dios jenemayamai
28 Nonra onanke, jatíbi ja Diossen imai jawékibora jawen noi bakebo, jan jakonhati jawéki iki, janra jaskáai, ja moabi jaskara shinanna ixon, jato kenaabores.
29 Ja moabi jato onanna ikábora, Diossen shinanna iki, jawen bakebi keskáakin jato imati, jawen Bake Cristo, jaton wetsa reken imanoxon.
30 Jatian moabi jato jaskara imanoxon shinannabora, jato kenaa iki, jatian jan jato kenaabora, ochaoma keskáakin jato banea iki, moa ochaoma keskáakin jato imaabora, jaboribi jawen jakon netenko jakanon ixon, jato imaa iki.
31 ¿Ramaki non jawe yoiti ja? Dios nobé ixon noa akinnaitianra, tsonbi noa jaweati atipanyamake.
32 Diossenra jawen bake noa washíyamaa iki, jaskakinra non toan mawáti raana iki. Jaskara kopíra anóxiki Diossen jawen Bake betanbi noa jatíbi jawéki menikin.
33 Ramara ja Diossen katotabora jakonmabo iki, akin, tsonbi jato yoiti atipanyamake, Diossenbi moa ocha ayosma keskáakin jato oinna iketian.
34 ¿Jatian tsonki rama jato castiganti atipana? Akamabobi, Cristora moa jaton toan mawata iki. Jaskati mawataxbira Cristo jiriribia iki, ramara Diossen mekayao yakáke, noa kopi yoyo iiti.
35 ¿Tsonmein atiki, noa Criston noiabo, ikenbi noa jenemakin? ¿Onitsapiti jawékinin, meskó atikoma jawékibaon, ramianoxon noa jatíbiain benakanai jawékinin, jawékiati betan chopa keyoti jawékinin, onsá jawékibaon, iamaxon mawakan? Akamabobi.
36 Diossen joi meranra ikai neskati:
“Mia kopira akanai noa jatíbitian retekin,
noa akanai ramiakin, yoinabo retekin boxon
akanai keskáakin”, iki.
37 Ikaxbi jaskara jawékibo winókinbira, non onanke Criston noa noixon akinna, nonharesai.
38 Enra onanke, noa Diossen noia iketianra, jawe jawékininbi noa jenemati atipanyamake. Mawakanbi, basibires noa jaai jawékininbi, ángelbaonbi, meskó koshiya yoshinbaonbi, jatíbi koshibaonbi, rama itai jawéki itan ramakaya iki kati jawékibaonbi,
39 naikan iká itan main iká jawékibaonbi, jainoax jatíbi ja Diossen joniaa jawékibaonbi. ¡Jawe jawékininbira noa jenemati atipanyamake, noa Diossen akonbireskin noia, non Ibo Jesucristonbi noa onanmaa iketian!