9
Israel jonibaon wetsabaon biamai jawékibo bikana
Cristo ikonhai ixonra, en ikon yoiai, eara jansoyamai. Ja Diossen Shinanman akinnatonra, nokon shinan meran en onanke, en ikon yoiai:
Eara kikinni onisai, masá shinankinra en jeneti atipanyamake.
Ja joniribi ikaxa, nokon kaibobo akinkasi, ea onitsapitai, jaskáaxon en jato akinti iketianra, ea jawemabi itiki, Cristomaanbires itaanan, Diossen masá tenemaa en teneti.
Jabo riki *Israelnin chiní rarebobo, jawen jonibo inon ixon, Diossen katotabo, jabokayara aka iki, Diossen jawen bake itiakin jato imakin. Dios iká iki jato betanbi; jawen koshi jato oinmaa iki, jainxon jato betan senenhabekonti joi aká iki, jawen eséribi jato menia iki, jato onanmaa iki, jaskáshamaankin já rabitibo, jainxon wetsa jawékibaon akinoxonribi jato yoia iki.
Jabo riki, non reken papa ipaonibaon chiní bakebo, jatian ja jonibo xarameax pikota ikaxa, Cristo iki judíobaon rarebo. Jara jatíbi jawékinin koshi iki, ¡Ja Dioskaya riki, non jatíbitian rabikin jenetima! Jaskara ibanon.
Diossenra jawen jonibo yoini joibo, senenhayamaa iki, akinra en mato ayamai, jatíbi judío jonibora ikonshaman Israel jonibobiresma iki.
Jainoax ja Abrahamman chiní bakebo kaitara, jatíbishamanma iki ikonkon Abrahamman chiní bakebo. Diossenra Abraham yoia iki: “Ja Isaacnin bakebo kaitara inóxiki, ikonkon min rarebobo”, akin.
Neskara jawékininra noa onanmai, westíora jonin rarebo ikaxes, tsoabi Diossen bake iamai. Jawen bake imanoxon Diossen yoiabores iki, ikonkon Abrahamman rarebobo.
Jaskara iti yoikinra, Diossen Abraham aká iki: “Moa westíora baritia iketianra, mia oinni ea joríbanoxiki, jatianra Sara moa bakeya inóxiki”, akin.
10 Ikaxbira, jabichoma iki. Rebecaninra rabébaon bakea iki, westíora joni betanres, ja non reken papashoko Isaac betan.
11 Jatian pikotamapari ixon, ja bake rabekan, jakon, itan jakonma jawéki abékonamapari ikenbira,
12 Diossen Rebeca yoia iki: “Ja rekenra inoxiki, chinikan yonoti”, akin. Jaskarainxonra noa onanmaa iki, jaskáati shinannabores jato Diossen katotai, jakon akana kopíma.
13 Jaskara yoiira ikai Wishá meran: “Já meranxon jawéki anoxonra, en Jacob katota iki, ixonbira en Esaú katóyamaa iki”, iki.* Jatiribibaonra, ja hebreo join, katota itan katóyamaa iki iká traducinkanai, noia itan omisa iki, akin.
14 ¿Jatian jaskáa kopíki, Diosra senenmaribi iki, noa iti atipana? Ikámabobi.
15 Diossenra Moisés yoia iki: “Jaweratoboki en noibakasai, jabora en noibai. Jaweratoboki en onísakasai, jabora en onísai”, ixon. Ex. 33.19
16 Jaskara ikaxa, joni keenaton, iamax jawekeskabo aká kopíma iki, jato Diossen katotai. Jara noibamisti shinanya ixon Diossenbi jato akai iki.
17 Jawen joi meranra yoiai, ja Egiptonkonia apo Diossen neskáani: “Enra mia apo imaa iki, jaskara atipana koshia riki ea, iki ixon min onannon ixon. En jaskáaketian, jatíbiainxon ea onankanti kopí”, akin.
18 Jaskara ixonra, ja onísaxon akinkasaibores jato Diossen akinnai, jatian jan jaskámakasaibora jato jointi chorishmaxonai.
19 Atiki westíoranin ea neskáakin: ¿Jawe jakonma akáki joni Diossen yoiti atipana, jan shinannaton ikai jawéki tsonbi bechitenti atipanyamakenbi? akin.
20 Jara en neskáakin yoiai: Ja Diossen akai jawékibo onankasi mia iiti ikaxbira, mia jawemabi iki. Jawetianbira mapó kentikan, jan aká joni, “¿Jaweati min ea jaskara akárin?” akin ati atipanyamake.
21 Ja mapokan teetaitoninra, jawen keena keskáakin mapó ati atipanke. Ja mapóbira jan jakon jawéki atishamanbiribi iti kenpo, itan jan wetsa jawékibires ati kenpo itiakin ati atipanke.
22 Jaskara keskáakinribira Diossen aká iki, Diossenra jaskáakin jato masá tenemai onanmakaskin, itan jawen atipana koshi jato oinmakaskin, kikinbiresakin tenexon moa masá tenemaxon keyotibores ikenbi, jato ayamaa iki.
23 Jaskaribiakinra noa onanmaa iki, ani noimisti shinanya ixon, noa kishpinmati atipana. Janra noa noibaa iki, jaskáakinra, noa jain kaax jabé itibo moamabi noa benxoaxona iki.
24 Jaskara ixonra, noa Diossen kenaa iki, judíobo xaranmea itan jatíribibo judíomabo xarameabi.
25 Jaskara yoira ikai, ja Oseasnin kirika meran wishaa neskati:
“Ja nokon jonima ikatiaibora, nokon joni riki mato,
akin en jato anoxiki.
Jatian ja en noiama ikatiaibora, enra mato noike,
akin en jato anoxiki. Os. 2.23
26 Jatian, ‘matobora nokon jonimabo iki’
akin jato aníainxonribi, jato yoikanti iki: Matobo riki ja
jiria Diossen bakebo”, akin.§ Os. 1.10
27 Jainxonra ja israelitabo yoikin Isaíassen neskáakin wishaa iki: “Ja judíobaon chiní bakebo kaita, aniparo kexá iká mashi keska icha ikaxbira inóxiki, jawetiishokores kishpinmeeti.
28 Moa basima riki ja non Ibon jawen yoia joi senenhakin, jatíbi jonibaon akábo yoixontaanan, jato masá tenemati”, akin.* Is. 10.22-23
29 Jaskara yoira moabi Isaías iká iki neskati:
“Jatian ja jatíbi atipana koshia Ibon, Texemayamakin, noa jatíbi keyoni iketianra,
ramabi ja Sodoma betan Gomorra jema iní keska noa
ikeanke”, iki. Gn. 19.1-28; Is. 1.9
Judíobaon jaskatax kishpinti joi ikonhayamaa
30 Wetsa keskaakinra en yoiti atipanyamake. Judíoma jonibora, jaskatax jakon inoxon esé senenhai iikanainmabi jato Diossen ochaoma keskábo imaa iki, ja ikonhaax jaki koshikanketianres.
31 Jatian Israelitabo ikana iki, ocha ayosma keskáakin jato Diossen oinnon ikax, ja esekan yoiai keskati jati shinanyabobiribi, ikaxbi iti atipanyamakana iki.
32 ¿Jawekopiki iti atipanyamakana iki? Jabaonra shinanna iki, ja esé senenhaax jaskara iti, jatian ja Cristo ikonhaax iti shinanyamakana iki. Jakopira jabo tatí ikana iki, ja “jaki tatí ikax pakékanai makanki”.
33 Jaskara Cristo iti yoiira, Dios iká iki jawen joi meran neskati:
“Enra *Sión jemanko, westíora shanka rakanai. Ichara jaki tatí inoxikanai. Ikaxbi, já ikonhaax jaki koshiaibora, parameetamabo ikanti jake”, iki. Is. 8.14; 28.16

*9:13 Jatiribibaonra, ja hebreo join, katota itan katóyamaa iki iká traducinkanai, noia itan omisa iki, akin.

9:15 Ex. 33.19

9:25 Os. 2.23

§9:26 Os. 1.10

*9:28 Is. 10.22-23

9:29 Gn. 19.1-28; Is. 1.9

9:33 Is. 8.14; 28.16