10
Ebé joi akaibó, eara ikonbiresi keenai, nokon kaibo judíoboribi kishpinmeetinin, jaskákinra akai en jato kopi Dios yokákin.
Enra kikinhakin onanke, jabora Diossen yoiai keskábores senenhati shinanyabo ikanai. Ikaxbi, onanxon atikeskaakin atibora onanyamakanke.
Jabaonra onanyamaresai, ja Diossenres jakon jonibo jato imai. Jaskákinra, jatonbinix jakon joni iti shinankin, ja jaskáaxon noa Diossen jakon joni imatikaya, pekáoriakana iki.
Ja eséra, moa Cristo joketian jainres senena iki, ramara ja Cristo ikonhaxes, noa jakon joni iti iki.
Jakon joni jato Diossen oinnon ixon, esé senenhati shinannaibo yoikinra, Moiséssen neskáakin wishaa iki: “Ja esekan yoiaibo senenhai joniresa inóxiki jati neteya iki”, akin.* Lv. 18.5
Jatian jakon joni keska Diossen oinnon ixon; já ikonhairibi neskáakin yoiai: “Jawetianbi ¿Tsoamein iti atipanke naikan kaai? Ixon shinanyamawe. Mato jaskatara itiki: Cristo jonon ixon yoii kati keska.
Jainoax, ¿Tsoamein mawábo ikain katiki?” Ikiribi iamakanwe. Mato jaskatara itiki, ja mawábo ikain kaxon, Cristo jirimati yoii iti keska.
Ikaxbi Wishá meranra ikai neskati: “Diossen joira mii ochóma iki, min kexá betan min jointiainra itinke”, iki. Nato Diossen joi riki, ja ikonhaax jaki koshiti non jato yoiai.
Jawetianki min kexakanbishaman, Jesús riki nokon Ibo iki mia ikai, itan mawákenbi Diossen jirimaaribi, jointiaxonbi min ikonhai, jatianra mia kishpinmeeti iki.
10 Non jointinin riki, Dios ikonhati jakon joni inoxon. Jatian kishpinmeeta inoxonra, non kexakanbishaman, Jesús riki nokon Ibo, iki noa iti jake.
11 Diossen kirika meranra ikai: “Ja ikonhaax jaki koshiabora, parankanabo ikantima”, iki. Is. 28.16
12 Ibanon tsoabires, judío itan judíomabo inonbi, jatíbira noa ja Diosyabicho iki. Jara jatíbibo betan jakon ixon, já yokákanabo akonbireskin jato akinnai.
13 Jaskara yoiira ikai Wishá meran: “Jaweratoboki ja non Ibo akí, ea akinwe, iki ikai, jabora jan jato kishpinmatiki”, iki. Jl. 2.32
14 Ikaxbi ¿Jawekeskaxonki, ea akinni jowé akin akanti iki, já ikonhamabo ixonbi? ¿Jatian jawekeskaxonki non Ibo ikonhakantiki, jawetianbi ninkáyosma ixonbi? ¿Jatian tsonbi ja joi jato yoiamaitianmein, jawekeskaxon ninkákanti iki?
15 ¿Jatian, jawekeskaa xonki jato joi yoikantiki, tsonbi jato raanama ixonbi? Diossen joi meranra ikai: “kikin metsáshaman riki, ja jakon joi yoiaibo, non jato nokotai oinna”, iki.
16 Ikaxbi, jatixonbishaman ayamakana iki, ja jakon joi ikonhakin. Jaskara yoiira inike Isaías neskati: “Ibó, non jato joi yoiabira, tsonbi ikonhayamake”, iki.
17 Jaskara ikaxa, ja Dios ikonhati iki, jawen joi ninkáxon ati, jatian ja non ninkáti joi riki, Diossen joi.
18 Jatianra ea yokakaatai: ¿Jabaonmein ninkáyamaa iki, joi yoikanaitian? iki. Jabaonra ninkákana iki. Diossen joi meranra ikai neskati:
“Jatíbiainra nato joi yoikana ninkakaata iki.
Mai senenain kamanbobira nato joi nokota iki”, iki.§ Sal. 19.4
19 Jainoax ea iribai yokakaati: ¿Ja judíobaonmein neskara onanyamakana iká iki? iki. Rekenparira Diossen Moisés jato yoimaa iki:
“Ja wetsa jonibo nokon joni itin keentimaakinra, en mato imanoxiki,
ja shinan maxkata jonibokira, en mato sinámanoxiki”, akin.* Dt. 32.21
20 Jaskáribiakin onsatanyamakin, Isaíassen jato yoia iki:
“Jan ea benayamakatitaibaonra, ea nokokana iki,
jan ea manoyamakatitaiboki pikoxonra, en jato
onanmaa iki”, iki Dios iní.
21 Jatian ja *Israelitabo yoii, Dios ikábiribira Isaíassen yoinike: “Westíora netera en manabaita iki, ja jakonma itan yoitima jonibo akinkaskin”, iki iká.

*10:5 Lv. 18.5

10:11 Is. 28.16

10:13 Jl. 2.32

§10:18 Sal. 19.4

*10:19 Dt. 32.21