11
Diossenra jawen jonibo jeneama iki
Jatianra enbix yokakaakin en shinannai: ¿Diossenmein jawen katota jonibo moa jeneke? ixon. ¡Jatora jeneama iki! Earibira *israelita joni iki, earibi riki, ja Abrahamman chiní bakebo kaitainoa, jaskaranixa ea Benjamínman rarebo iki.
Diossenra jeneama iki, ja moatianbi jawen jonibo ikanon ixon jato katota *israelitabo. ¿Matonki onanyamaa, Diossen Elías yoini? Elías inike, ja israelitaboki jakonmaati Dios akí neskati:
“Ibó, ja min *profetabora moa retekanke, itan jainxon mia yoina retexontibora moa ras akanke. Eabicho riki ja texea. Jatianra moa earibi reteti shinankanai”, iki.
Jaskáaketian Diossen yoia iki: “Kanchis waranka joniparira, ea ikonhaax eki koshii jenetama ikanai, jabaonra ja bebon chirankooxon dios Baal rabikanama iki”, akin.
Jaskáribira rama ichama jakanke, ja Cristo ikonhaax jaki koshiabo, jakon shinanya ixon jato Diossen katotabo.
Jatian jakon shinanya ixon, jato Diossen katota ikenra, moa jakon jawékibo akana kopíma iki, jato Diossen katotai. Jatian jaskara kopíres jato katotai ikaxa, ja Diossen jakon shinan, moa yamati iki.
Jaskara ikenbira, judíobaon nokoyamakana iki, ja jaton benai jawéki. Ikaxbi Diossen katotabaonresa, ja jawéki nókokana iki. Jatian wetsabora kikin yoitimairabo ikana iki.
Jaskara yoiira Diossen joi meran neskatai:
“Diossenra yoitimabo jato banémaa iki,
jaton bero itan jaton pabíkibora jato
xeponaana iki, jatian ramakamanbira jaskara ikanai”, iki.
David inike neskati:
“Ibanon jaton fiesta akanaibo, jan jato ramímati jawékibi iki,
jainoax ramíkanketian, jato Diossen masá tenemati kopí.
10 Ibákanon, benchebo baneti, moa oinyamanox.
Ibákanon, moa beoresashokobo jatíbitian iki”, iki.
Judíomabo kishpinti
11 Jatianra enbix yokakaakin en shinanribiai: ¿Jakonmain paketaxmein ja judíobo moa jawetianbi shinanmeeyamanoxikanai? Ixon, ikama. Jaskati ja judíobo yoitimakana ikenkayara, jaton toan ja judíomabo jato kishpinmai, jato jaskámaitian onannax judíobo jaonparana ikanon ixon.
12 Jaskara iken, ja judíobo jakonmain pakékana toan, ja judíomabaonribi nato netenxon, jakon jawékibo bikana iketianra; non shinanti atipanke, ja judíobo moa jatikaxbi jakoni ikanaitianra, bebonbires noa Diossen jakonhaatiki ixon.
13 Ikaxbi, ja mato judíomabora en yoiai, mato xaranra ea Diossen raana iki, mato akinnon ixon, jakopíra aniakin ja tee en shinannai.
14 Ea keenai riki, neskáakin en mato akinnaitian, Diossen paranan ikin, jabaonribi ikonhaax jatíribi nokon kaibobo kishpinmeekantin.
15 Jabo jakonmaakana toan riki, ja judíomabores Dios betan jakon banékana, ¡Jawekeskakayabira itiki, jakiribi Dios betan jakon banékanketian! Jawekeskamakan, mawata iitibi jirikana keskábo.
16 Ja reken pan xoia waata min Dios meniketianra, ja min meínna tonko moa jatiobi Diossena ikai. Jatian ja jiwi taponbo maton Dios meniketianra, jawen ponyanboribi moa Diossena banetai.
17 Jatíribi judíobora Diossen jato jenea iki, ja olivo ponyanbo ponxtekanai keskáakin. Jaskáaxonra, ja nii meranoa olivo ponyan bexon, nenkanai keskáakin mato bia iki. Mato jaskáaka ikaxa, rama ja jiwimea jakon jawékibo bii mato iitai.
18 Jaskara iken judíobo jakonmanin yointaanan, mato jakonman rabíamakanwe. Shinankanwe, mato kopima riki, jabo jakana, jabo kopíkayara mato jakanke.
19 Jawekeska ixon, maton shinantiki: “Ja judíobora Diossen jato jenea iki, noabo jawen joni imati kopí”, ixon.
20 Ikon riki jaskara, jabaon ikonhayamakanketianra, jato Diossen jenea iki. Ikaxbi matora ikonhaa kopíres jawen jonibo imaa iki. Jaskara kopí rabíyamakanwe, kikinnireskaya koirameekanwe.
21 Ja judíobo jeneni ixonra, matoribi Diossen jeneshokoti atipanke.
22 Oinkanwe, Dios riki kikinbires jakon itan jakonma ixontimaribi, jaskara ixonra, jakonmaakanketian jato masá tenemaa iki, jatian matobiribira jakonhaa iki. Jatian jaskáakin jakonhaa ikax, mato jakoni ikaitianra, mato jakonhaaboresti jake. Jatian jaskáyamaitianra, matoribi moa Diossen jeneti iki.
23 Jatian ikonhayamani ixonbi, moa judíobaon ikonhakanketianra, jakiribi jawen jonibo jato Diossen imatiki. Jaskáakin jato jakiribi imati atipana koshia riki Dios.
24 Ja nii olivo ponxteanan, ja baná olivoki neennai keskáakinra, Diossen jawen joni mato imaa iki. Jatian jabokaya jawen jonibo iketianra, atibi ja judíobo jakiribi jato Diossen biribati iki.
Judío jonibo kishpinkanti
25 Nokon wetsabo, jaskara shinanxon, Diossen akaibo maton onantininra ea keenai, mato rabíyamanon ixon. Jatíribi judíobora ikonhakashamai yoitimakana iki, jatianra jaskábipari ikanti jake, ja judíomabo jatikaxbi Cristoki koshikanai kaman.
26 Moa jaskákanketianra, jatíbi judíobo Diossen jato kishpinmanoxiki. Jaskara yoiira ikai Wishá meran:
“Jan jato xabáakai jonira *Sión jemameax
jonoxiki, joxonra, ja Jacob jakonmainoa
xabáanoxiki,* Is. 59.20-21
27 Natora iti iki ja senenhabekonti joi en jato betan aká, moa jaton ochabo soaxona pekáo”, iki.
28 Ramara jawen rawíbo keskáakinpari, ja judíobo Diossen jato akai, matonribi ja bená joi ikonhakanon ixon mato akinti kopí. Ikaxbi Diossenra, ja judíobo jato noikin jeneama iki, jaton rekenbo moatianbi jawen joni iti jato katota ixon.
29 Diossenra jakiribi bichinoxon jato jawéki meniamai. Jainoaxa jawen katota joniboki, jawetianbi shinanbenoyamaribiai.
30 Moatianra matobiribi Dioski yoitimakana iki. Jatian ramara, ja judíobobiribi yoitimakana iketian, matobiribi Diossen noibaxon akinnai.
31 Jaskáribiira rama, jabobiribi yoitimakanai, ja mato noibataanan Diossen akinna keskáakinribi, jaboribi jato Diossen akinnon ikax.
32 Diossenra jatíbi jonibo senenbires yoitima shinanyabo jato imaa iki, jaskarainxon senenbiresibi jato jatíbi noibataanan akinnoxon.
33 ¡Dios iki ikonbiresi jatíbinin senena! ¡Jawen jawéki ati onan shinan, itan jawen ani onan shinanra jainshaman senena, tsonbi onanti atipanyamake! Tsonbira jaskara shinannaibo yoiti atipanyamake itan jan akai jawékiboribi onanti atipanyamake.
34 Jaskara yoiira ikai jawen joi meran:
“¿Tsonki aka Diossen shinan onankin?
¿Ameinti atipanke westíora jonin Dios
shinan menikin?
35 ¿Tsonki aká iki, janpari Dios jawéki menikin, abánon, janbiribi kopikin menishokokin ixon?” Iki.
36 Diossibakeaxkayara, jatíbi jawékibo joái, jan jamaaresa, jatíbi jawékibo jake, itan jawena riki, ja jatíbi jawékibo. Jaskara iken, ja Diosreskaya jatíbitian rabinon akanwe. Jaskarakaya ibanon.

*11:26 Is. 59.20-21