4
Rut betan Booz wanoa
Iiwanaxa, Booz ja jema xepotiainko yakati kaa iki, jainra iká iki jonibaon tsinkí akai. Jatianribira jan yoiibata jaton rarebo winotaitian Boozsen neskáa iki: —Ninkáwe, nenopari yakatiwe —akin. Jatianra ja rarebo jain kaax yakata iki.
Jatianbira Boozsen ja jemamea chonka joni koshibo jato kenaxon, jabé yakáti jato yoia iki. Jatian moa jabo yakákanketianra,
Boozsen jawen rarebo neskáa iki: —Noemímanra Moabhainoax baneti joxon, non rarebo ikátiai Elimélecnin mai maronoxon shinanna iki.
Eara mia onanmatin keena iki, jawekeska ikax, miara marotininbira keenti iki ixon, ramabira min biti atipanke neno nobé ikábo bebonbi, itan nato jemamea joni koshibo bebonbi, jabaon onannon ixon. Miara Elimélecnin ochómakea rarebo iki, jaskara ixonra jawen mai min marokin biti iki. Ikaxbi mia maroyamakinra, ea min onanmati iki, jaskarabo jato akinti kopíra ea mii pekáokea iki —akin. Jaskáa ja rarebonin yoia iki: —Ea maromabanon —akin.
Jatianra Boozsen onantiakin yoia iki: —Minra onanti jake, jawerato joniki Noemíman main maroai, jara iamama Rut betanribi wanoti iki, ja benomaya moabita ainbo betan, ja mai jawen bene wayonman jane keyotima kopí —akin.
Jaskáa ninkátaananra, jawen rarebonin yoia iki: —Jaskara ikenra ea maromatima iki, bixonbira nokon jawékibo en jakonmaati iki. Ikaxbi mia marotinin keenkin ja mai biwé; eakaya marotitianbira en mia imati iki —akin aká iki.
Jaskarabo inontianra, Israelhain westíora axé ja iki: jawetianki westíora jonin, jawen rarebo jaskati iketian wetsa joni akinnai, iamax jawetianki maroxon iamax maromakin senenhai, ja meniaton o ja maromaatoninra jawen tasaweti, jopétaanan ja wetsa joni meniai iká iki. Ja nato axekan yoiai keskáakinra,
Boozsen rarebonin jawen tasaweti jopétaanan, ja Booz menikin neskáakin yoia iki: —Mia marowe —akin.
Jatianra Boozsen, yosiboyabi itan jain ikábo neskáa iki: —Mato jatíbi riki rama, ja Elimélec, Quelión jainoax Mahlón, jabaon mai en Noemí maromaitian oinnaibo.
10 Jainxonribira maton onanai ja Rut, moabita benomaata ainbo, en awinhakin biai, ja main jawen bene wayonman jane jatíbi jonibaon jane iká kirikain Mahlón iká toxkotima kopí. Jaskáara ja Mahlónman jane, jawen kaibobo xaranmeax keyotimaa iki, nin nato jemameaxbi shinanbenokantima iki. Mato riki rama ea onanabo —akin aká iki.
11 Jatian ja yosibaon itan jatíbi jain ikábaon yoikana iki: —Jenjen, noabo riki. ¡Ja min biai ainbo abánon, Ibon Raquel betan Lea keska imakin, jainoax jatíbi israelitabo noa kaia iki! Jaskara iketian mia iwé, Efratankonia kikin ninkakatai joni, Belénhainxon onanshamankana joni.
12 Abánon Ibon ja ainboki mia icha bakeamakin. Jatianra ikonbires rarebaon kaia mia iti iki, ja Tamar betan Judakan bake, Faresnin aní keskáakin —akin aká iki.
13 Jaskáxonra Booznin Rut bia iki. Jainoaxa jabé yoranketian, Ibon tooma iki, jainxon westíora benbo bakea iki.
14 Jatianra ainbobaon Noemí yoia iki: —¡Ibo rabinon akanwe, jan mia koiranti westíora baba mia menia kopí! ¡Ja min baba Israelhain jakon ninkakabanon!
15 Janra mia yoxanshoko iketian shinan raromati iki itan akinti iki, min babán ewan bake ixon, jaon riki mia ichabires keena itan jara mina kanchis bakeyata winobainbires jakon iki —akin aká iki.
16 Jaskáa Noemíman ja bake bixon ikota iki, itan moa koiraanan anianoxon bia iki.
17 Ja oinnaxa ja patax iká ainbobo neskata iki: —¡Noemíra moa westíora bakeya iki! —iki ikana iki. Obed akinra janekana iki. Jára Isaíkan papa itan Davidkan papashoko iká iki.
Davidkan rekenbo
18 Natobora Faressen chiní bakebo iká iki: Faressa iká iki, Hezrónman papa;
19 Hezrónra iká iki, Ramman papa; Ramra iká iki, Aminadabnin papa;
20 Aminadab iká iki, Naasónman papa; Naasónra iká iki, Salmónman papa;
21 Salmónra iká iki, Booznin papa; Boozra iká iki, Obednin papa;
22 Jatian Obed iká iki, Isaínin papa; jainoax Isaí iká iki Davidkan papa.