4
Peeꞌ na Saŋ ɓayussa ga fíkíi paanaa wiyaakwaa
Peeꞌ na Saŋ, lak ɓaa lís kiwoꞌ na ɓuwaa, laakka sarahohcaa hayu gaɓa taabu na ɓaa kuliyukee ga ɓuwaa watuksi Kaanfaa Koohɗa na Saduseyeeŋcaa. Keeñɓa tamee ga daa ɓa hot Peeꞌ na Saŋ ɓaa jëgíꞌ ɓuwaa, ɓa ɓaa yéegalɓa an kimílískaa Yéesu tahin bi ɓuwaa kaanɗa hay kimílísu. Ɓa ammba Peeꞌ na Saŋ lagussaɓa ga kasu bi ga kooh-wíisfaa ndaga lak Kooh hoowin. Ɓoꞌ ɓiyewin ga ɓuwaa kelohsee woꞌeencaa apotaaꞌcaaɗa gëmussa. Fodaama ga ɓuwaa gëmɗa tóoh, ƴaalcaa jomeera kileꞌ ɓoꞌ ɓijúnni-yëtúus.
Ga kooh-wíisfaa, ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa, yaakcaa, na jëgíroh-waascaa hídírukohussa ga Yéerúsaleem. Aan, haꞌ-kaadaa sarahohcaa na Kayíf, Saŋ na Ëlíksaan, na ɓéeɓ ɓuwaa bok ga gíiraa haꞌ-kaadaa sarahohcaaɗa, ensee daama. Ɓa nakohha kihaydoh Apotaaꞌcaa ga fíkíiɓa, ɓa meekissaɓa an:
- Ɗú kooroh ga doolii wiida wala ga teekii wiida bi ɗú mín wëkíꞌ ɓii yii?
Ga ɗekataama Peeꞌ líiffa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, loffaɓa an:
- Ɗú yaakcii, na ɓuwii kuliyuk ga heetciiɗa, waa ɗú ɓayyíi wati kitaas waas ga yijófíꞌyaa ɗí tumiꞌ lafañaaɗa na daa ɗí kooroh bi ya wakkaɗa, 10 kon ínohatka ɗú ɓéeɓpúu na ɓéeɓ heetii Isarayeel an ɗí kooroh ga teekaa Yéesu KiristaaNasareet, yaa ɗú apee ga waa ɗú daaƴci ga kuraanaa ee Kooh mílísiꞌtari ga ɓuwaa kaaninɗa. Yéesu yaama yërí tah bi ɓii yii wak ya tuuk dii ga fíkíirúu. 11 Yéesu yërí en ɓaa Bíncaa ciselaꞌíꞌcaa woꞌ gari an: «Atohaa, tawohohcaa jafeeɗa -- ee woꞌu narúu -- mëeñjohin kiꞌen atoh-koñaa túuyaa.» 12 Enndii garinaa, kimúc laakoo ga fen diliis. En kiꞌenaa, laakoo teek wiliis ga ëldúna waa Kooh eꞌ ɓoꞌ-súusúus ee wa mín ɓuwii kimúsal.
13 Ɓuwaa attiꞌi ga paanaa wiyaakwaaɗa, waaruꞌussa ga daa Peeꞌ na Saŋ kaañu woꞌeencaagaɓaɗa, ee iñaama bettaɓa ndaga ɓa ínohin an Peeꞌ na saŋ jagussii. Ɓa hotta an ɓa bok ga ɓuwaa taabee na Yéesuɗa. 14 Wayee daa ɓa hotee ɓan ɓaa wëkɗuseeɗa tuukin ga yahaa Peeꞌ na Saŋ, ɓa laakissii iñaa ɓa woꞌan. 15 Waa ennda ɗa, ɓa ebilla apotaaꞌcaa kimeƴ paanaa attiꞌohsiɗa paaƴ, ɓa awwa kihotoh ga díkaantiɓa. 16 Ɓa ɓaa woꞌan:
- Ɓuwii ɓii ɗu tumanɓa na? En kiꞌenaa, wóorin an ɓuwii ɓii tumuunun kíntaan wiléeríꞌ. Ɓéeɓ ɓu-Yéerúsaleem yéeguununka ee ɗu mínooka kisaŋ. 17 Ɗu hëwëlatɓa, ɗu hoonohɓa kiwoꞌ na ɓoꞌ ga loo teekii Yéesu, en ɗanaa, iñuma wëñoo ɗa kisíw ga ɗuuƴ ɓuwum.
18 Waa ennda ɗa, ɓa ɓaylukka Peeꞌ na Saŋ, ɓa kokohhaɓa ɓa íis yas kiwoꞌ loo Yéesu wala kijëgíroh ga teekaagari. 19 Wayee Peeꞌ na Saŋ loffaɓa an:
- Woꞌat rek! Iñii yiida wëñ kijúɓ ga fíkíi Kooh? Kikeloh woꞌeenndúunoo, kikeloh woꞌeenci? 20 Wayee ɗí ga kihaffíi nak, ɗí mínoo kiꞌíis kiyéegaloh iñaa ɗí hot na iñaa ɗí kelohɗa.
21 Attiꞌohcaa ɓiyaakɓaa hëwëlussaɓa, ɓa íissaɓa ndaga ɓa laakéeríi daa ɓa kooran bi ɓa sodalɓa ee lak ɓuwaa ɓéeɓɓa ɓaa kañ Kooh ga iñaa laakee yaama. 22 Ɓaa Peeꞌ na Saŋ wëkɗee na kíntaanɗa wëñɗeera tíkíis tidaaŋkaah-nikiis.
Ɓuwaa gëminɗa enussa ga kikíiim-Kooh
23 Ga waa Peeꞌ na Saŋ íisuɗa, ɓa ɓaa ƴah ga ɓuwaa ɓa taabi naɓaɗa, ɓa ɓéestíꞌtaɓa tóoh iñcaa sarahohcaa ɓiyaakɓaa na yaakcaa woꞌeeɓaɗa. 24 Ga waa ɓuwaa súkúrukussa iñaa ɓéestíru yaama, ɓa bokka ɓéeɓɓa kikíim Kooh anee:
- Cic Kooh, fu yërí sak asamaanii, na kakayfii, na giiyii na tóoh iñcii en gaɗa.
25 Fu yërí kooroh ga tumeencaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa fu tummba woꞌeencii cii ga kúuwkaa caasammbíi Dëwít, súrgafu an: «Iñii tah ya coow koluk ga ɗuuƴ heetcii? Iñii tahɓa kipokoh nof ya ga iñcaa mínoo kilaak?
26 Buuꞌcii ga ëldúnaɗa na ɓuwii kuliyuk ga heetcii ga ëldúnaɗa ɓeɓkuunun ee ɓa enin wíinoo kiheñoh Kooh, Haꞌmudii na buuraa ya falɗa.» 4: 26 Mëdírohat na Kañcaa 2: 1-2.
27 En kiꞌenaa, wëerin an Eroot na Poos-Pílaat na ɓu-Isarayeel na heet ciliis hídírukohuunun ga teerii wii kiheñoh Yéesu súrgiigaraa yiselaꞌíꞌyii fu fal buuꞌɗa. 28 Fodaama ɓa mëtíꞌsiꞌꞌa tóoh iñaa fu natee kitum kumëeñíꞌ ee ga dooliigaraa fu onndawa kimín kiꞌen. 29 Ee diimaɗa Haꞌmudii malkaa ga dii ɓa sooŋngíiɗa; onaaríi, ɗí súrgaciigaraa kiyéegaloh Woꞌeeniigaraa na fít wiyëgísíꞌ gík. 30 Lërísaa yahiigaraa doonaa ɓiɓoꞌ wëkɗu, ee kíntaan na enaama cidóoyíꞌ-waaꞌ laak ga teekii Yéesu, súrgiigaraa yiselaꞌíꞌyii.
31 Ɓuwaa ɓaa lëehíꞌ kikíim Kooh, ɗekataa ɓa eneeɗa waa yëngëluk, ɓa líiffa ɓéeɓɓa na Helaa yiselaꞌíꞌyaa, ee ɓa ɓaa yéegaloh Woꞌeenaa Kooh na fít wiyëgísíꞌ.
Ɓu-Yéerúsaleemɓaa gëminɗa atukohussa alalcaagaɓa
32 Ɓéeɓ ɓuwaa gëmɗa bokussa keeñ wíinoo na hel. Yíinoo gaɓa woꞌéeríi an iñaa ya laakɗa ya eemdohwa ga hafci rek, wayee ɓéeɓ iñaa ɓa laakɗa, ɓa atukoheeri hen, en wíinoo. 33 Apotaaꞌcaa ɓaa seediꞌ ga daa ɓa wëñ kimín kimílískaa Yéesu, Haꞌmudii ee Kooh taammba naɓa ga tóoh. 34 Ken ñakéeríi dara gaɓa. Ɓéeɓ ɓuwaa laakee yoon wala kaanɗa, toonussaca, ɓa haydohha cadamfaa, 35 ɓa eꞌtafa apotaaꞌcaa, lëehíraa koparaa warohu ɓuwaa, yaa en ɓéeɓ na iñaa ya soolukɗa. 36 Laakeera ɓan ɓaa teeku Yoseef, ya iñaa Léwít ee límohu Sipaꞌ. Ɓaa yaama apotaaꞌcaa teekeeri Barnabaas, wërí en «ɓii daasi ɓuwiiɗa». Ɓaa yaama laakeera yoon, 37 ya toonnda yoonci haydohha cadamfaa, ya tíkkafa ga yah apotaaꞌcaa.

4:26 4: 26 Mëdírohat na Kañcaa 2: 1-2.