16
Tímotée taammba na Pool na Sílaas
Waa ennda ɗa, Pool kaꞌta Derbe, lëehíꞌta ya paaffa bi ga Lístaꞌ. Daama laakeera ɓaa gëmin ga Yéesu ee teeku Tímotée. Tímotée yaama, eeci enee yaawúuꞌ gëmmba ga Yéesu ee paamci enee Gerek. Ya nak, mbok-kerceencaa dëku Lístaꞌ na Íkoñomɗa hotsee kijúɓ gari. Pool waaꞌta ya taam nari. Ya ɓayyari kon, gúꞌtari ndaga yaawúuꞌcaa dëk ga gohaamaɗa. En kiꞌenaa, ɓéeɓɓa ínohseera an paam Tímotée iñaa Gerek* 16: 3 Gerekcaa laakséeríi baah kigúꞌ oomaa-ƴaal. Ga ɗuuƴ teerucaa ɓa kooroheeɗa, Pool na Sílaas ɓaa yéegaloh iñcaa apotaaꞌcaa na ɓuwaa kuliyuk ga jaangaa Yéerúsaleem amɗa, ɓa nakkaɓa kitaabukca. Fodaama, kerceencaa ɓaa wëñ kiyëgís ga ngëmaa ee ɓa ɓaa wëñ kiɓaatuk besaa en ɓéeɓ.
Helii yiselaꞌíꞌyii woꞌꞌa Pool kikaꞌ Maseduwaan
Pool na Sílaas ɓaa wíil ga gohaa Fírígíi na waa Galaat ndaga lak Helii yiselaꞌíꞌyii hoonohinɓa kiyéegaloh woꞌeenii Kooh ga gohaa Aasíi. Ga waa ɓa kaꞌ bi ɓa deeƴca gohaa Mísíiɗa, ɓa waaꞌta kiꞌaas gohaa Bítíníi wayee Helii Yéesu onndiiɓa ka. Waa ennda ɗa, ɓa húussa ga gohaa Mísíi, ɓaa ƴah Torowaas. Laakka bes ga wek Pool hotta ga heeƴ ɓoꞌ yaa dëk Maseduwaan. Ɓaa tuukin ga fíkíici yaa kíimmbi an: «Hayaa Maseduwaan, fu sommbíi!» 10 Daa Pool hotee iñaama ga heeƴ, ga saasi ɗí tummba tóoh kikaꞌ Maseduwaan ndaga lak wëerinndíi 16: 10 Lúkkaa yërí en na kiwoꞌ ndaga ya bokee ga ɓaawaa. an Kooh yërí ebillíi kiyéegalohnee Hewhewii winéwíꞌ wii daama.
Lídíi gëmmba ga Yéesu ga teeraa Filiip
11 Waa ennda ɗa, ɗí aassa gaal-giiƴ ga teeraa Torowaas, ɗí yolohha Samotaraas dëkaa giiyaa wíilɗa. Ga kooh-wíisfaa, ɗí kaꞌta bi ga Neyapólís. 12 Kolkohha daama, ɗí kaꞌta Filiip, teeraa wëñ kilaak solu ga gohaa Maseduwaan ɓu-Room teꞌɗa. Ɗí yuŋnga ga teeraama bi sammba kimaañ. 13 Ga besaa Sabat, ɗí meƴca teeraa, ɗí kaꞌta seereenaa húlúwaa ndaga lak ɗí foogin an daama jomin kilaak ɗekataa yaawúuꞌcaa jaamukohi Kooh. Laakeera ɓeticaa hídírukohu da, ɗí yuŋnga naɓa, ɗí saawalla naɓa. 14 Ga ɓeticaama, laakeera yaa teeku Lídíi ee meyohee teeraa Tíyaatíiꞌ. Ya enee toonoh píis, píiscaa súupu ciyoꞌoh ee seerin, ee ya niikeera Kooh. Ya yaa súkúrukkíi dijófíꞌ ndaga lak Haꞌmudii lëgísin keeñaagari, en ɗanaa ya gëm woꞌeencaa Pool. 15 Ya bëtísiꞌussa, ya na ɓu-kaanci, lëehíꞌta ya woꞌꞌaríi an:
- Hayat, ɗú sagacukkoo ga kaanndoo en an ɗú tookin kayoh-kayohɗa an mi gëmin ga Haꞌmudiinaa. Faf ya ekkaríi ga kikaꞌ kaanci.
Pool na Sílaas lagussa ga kasaa teeraa Filiip
16 Laakka bes, ɗí enee na kiƴah ɗekataa kíimohsi Koohɗa, ɗí hídohha na súrga yiɓeti yaa raɓ am, onndari kimín kilíiruk. Kilíiruk kaama haydohɗeera haꞌ-kaancaagari kopaꞌ wiyewin. 17 Ya yaa taabukkíi, mi na Pool, ya yaa fiip didóolíꞌ an:
- Ɓuwii ɓii ɓërí en súrgacii Kooh yii ga ɗookaa-ɗookɗa. Ɓa hay kiyéegallúu waasii onohi kimúcɗa!
18 Ya tummba iñaama bes ciyewin. Kaꞌta bi Pool kappa ga, ya dalla kimëeñísuk, woꞌꞌa rawaa an:
- Ga teekii Yéesu Kiristaa, mi ebillaa fu meyoh ga ɓetifii! Ga saasi rawaa meƴca ga súrgaa yiɓetiyaa. 19 Daa haꞌ-kaancaa súrgaa yiɓetiyaa hotee an ɓa abissii yaakaaꞌ kilaakis dërëm gari, ɓa ammba Pool na Sílaas, ɓa fítísohhaɓa bi ga paanaa dëkaa ga fíkíi attiꞌohcaa. 20 Ɓa tuukiꞌtaɓa ga fíkíi ɓu-Room ɓaa kuliyuk ga dëkaaɗa, ɓa ëpírohha an:
- Ɓuwii ɓii ɓiyaawúuꞌ ee ɓa ɓii hícísoh dëkiigaruu. 21 Ɓa ɓii jëgíroh dii baahcaa waasiigaruu hoonohinnduu kitook, hoonohinnduu kitaabuk, ɗu ɓu-Room.
22 Mbooloomaa ɓan taammba naɓa ga, ɓa keennda ga ɗook Pool na Sílaas. Attiꞌohcaa nakohha kiɗol kúltícaa Pool na caa Sílaas ee ɓa rípu na ngeeꞌ. 23 Ga waa ɓa ríppaɓa na ngeeꞌ bi faancaa ílohha, ɓa laŋngaɓa ga kasaa. Ɓa woꞌꞌa ɓaa watuki kasaaɗa ya foñ helci gaɓa dijófíꞌ. 24 Daa ɓaa watuki kasaaɗa woꞌsee iñaama, ya laŋneeraɓa ga túuyaa hanoh ɗuuƴ ga kasaaɗa, ya ekkaɓa jéeŋ ga kotcaa.
25 Ga ɓak leeloo wek, Pool na Sílaas ɓaa kíim Kooh, ɓaa kañnji na kiƴeek. Ɓuwaa ɓíinoo abu ga kasaa naɓaɗa ɓaa súkúrukɓa. 26 Waas kíinoo kakayfaa yëngëlukka bi tawahaa kasaa waa yëngëluk. Ɓéeɓ halcaa kasaa dalla kiꞌen kúpít lëgísukka, ee jéeŋcaa pokohsee ɓuwaa abu ga kasaaɗa cëpísukka. 27 Ɓaa watuki kasaaɗa tíitta ga pëní, yúudukka; daa ya hotee halcaa kasaa lëgískin gëpít, ya dalla kiɗol kalaɓfaagari, ya yaa ƴah kiharuk, ndaga ya foogee an ɓuwaa laŋsee ga kasaaɗa ɓéeɓɓa núpuunun. 28 Wayee Pool fiippari didóolíꞌ an:
- Túuk kaa tumka; ɗí ɓéeɓpíi ɗí ɓee!
29 Ɓaa watuki kasaaɗa dalla kimeekisoh lampu, íisukka ɗuuƴ kasaa na jaaꞌ, ya keennda kakay ga kotcaa Pool na Sílaas, ya yaa saak. 30 Waa ennda ɗa, ya meƴdohhaɓa kasaa, ya meekissaɓa an:
- Tiyaatii, mi jom ya kitum bi mi kimúc?
31 Pool na Sílaas taassari an:
- Gëmaa ga Yéesu Haꞌmudii, fu hay kimúc, fu na ɓu-kaanfu.
32 Pool na Sílaas nak yéegalussari woꞌeenii Haꞌmudii, ya na ɓéeɓ ɓuwaa dëk ga kaanciɗa. 33 Ga wahtaama siiƴ ga wekaa, ɓaa watuki kasaaɗa taammba na Pool na Sílaas, ya tíssa gaañcaagaɓa, lëehíꞌta ya bëtísiꞌukka ga saasi, ya na ɓu-kaanci ɓéeɓɓa. 34 Ya ɓayya Pool na Sílaas kaanci, tofiꞌtaɓa kanu. Keeñci soossa lool ya na ɓu-kaanci ndaga daa ɓa gëmin ga Koohɗa.
35 Ga waa Kooh wíisɗa, attiꞌohcaa ɓu-Room ga dëkaaɗa wosussa ɓiɓoꞌ kiwoꞌ ɓaa watuki kasaaɗa, an:
- Íisaa Pool na Sílaas ɓa ƴeeꞌ!
36 Ɓaa watuki kasaaɗa yaa fool kiyéegal Pool an:
- Attiꞌohcaa nakuununndoo kiꞌíissúu ɗú ƴeeꞌ. Kon diimaɗa, ɗú mínin kimeƴ ɗú ƴeeꞌ na jam.
37 Wayee Pool woꞌꞌa ɓuwaa wosseeɗa an:
- Ɓa feeklukinndíi ga fíkíi ɓéeɓ, ɗí kooꞌtii ga kiꞌattiꞌu ee ɗí bok ga ɓu-Room; lëehíꞌta, ɓa laŋngaríi ga kasu. Diimaɗa nak ɓa waaꞌ kilokuk ɓa íissíi ee ken yéegoo. Múk mínoo kiꞌen, ɓa hayat na kihafɓa ɓa meƴdohhíi!
38 Ɓuwaa wosseeɗa karussa, woꞌussa attiꞌohcaa ɓu-Room ga dëkaaɗa woꞌeenaama. Daa ɓa ínohee an Pool na Sílaas boku ga ɓu-Room, ɓa tíitta. 39 Ɓa hayyaɓa kibayaluknee na kihafɓa, ɓa meƴdohhaɓa kasaa; ɓa kíimmbaɓa ɓa meƴ dëkaagaɓa. 40 Pool na Sílaas meyussa kasaa, ɓa kaꞌta kaan Lídíi. Ɓa laak kerceencaa daama, ɓa daassaɓa ga ngëmaa, lëehíꞌta ɓa ɓaa ƴah.

*16:3 16: 3 Gerekcaa laakséeríi baah kigúꞌ oomaa-ƴaal

16:10 16: 10 Lúkkaa yërí en na kiwoꞌ ndaga ya bokee ga ɓaawaa.